Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

A. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITTEET

1) Säännöt ovat välttämättömiä päivittäisen työn mahdollisimman rauhallisen sujumisen sekä yhteisön jäsenten viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta.

2) Säännöt totuttavat jäsenet vastuuseen. Joka ei noudata yhteisesti sovittuja sääntöjä, joutuu vastaamaan siitä yhteisölle.

3) Säännöt takaavat myös oikeuksia yhteisön jäsenille. Jokaisella on oikeus saada asiallista ja tasapuolista kohtelua.

4) Sääntöjen kehittämiseen osallistumalla ja niitä noudattamalla kouluyhteisöön kuuluvat oppivat toimintakykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi.

5) Sääntöjä voidaan tarvittaessa muuttaa.

B. KOULUALUEEN JA -AJAN SEKÄ MUIDEN KOULUNKÄYNTIIN VÄLITTÖMÄSTI LIITTYVIEN OLOSUHTEIDEN MÄÄRITTELY

1) Koulun alueena pidetään koulun tonttia.

2) Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä, sekä koulun järjestämät oppilas- ja nuorisotyökerhot.

3) Koulunkäyntiin välittömästi liittyviksi tilaisuuksiksi katsotaan kaikki koulun järjestämä toiminta, myös koulualueen ulkopuolella järjestetty toiminta.

C. PÄIVITTÄISEN TYÖSKENTELYN ERI TILANTEET

1) Koulun ovet avataan klo 7.30 ja mahdollinen päivänavaus pidetään klo 8.55. Koulun ulko-ovet lukitaan klo 15.00.

2) Koulutunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Oppituntien välissä olevien välituntien pituus vaihtelee 10-20 min. Oppitunnin pituus on 60 min, josta opetukseen on käytettävä vähintään 45 min. Oppituntien alkamisen ja päättymisen merkiksi ei ole välituntikelloja, vaan oppilaat huolehtivat itse ehtimisestään oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Oppituntien päättymisestä päättää opettaja.

3) Oppilaiden poistuminen väli- ja ruokatuntien aikana koulualueelta on kielletty. Koulualueelta poistuminen on sallittua vain opettajan tai rehtorin kirjallisella luvalla.

4) Välitunnit vietetään koulun sisätiloissa tai ulkona koulun välituntialueella, jonka laajuudesta ilmoitetaan erikseen luokissa ja koulun ilmoitustaululla. Polkupyörä- ja mopoparkkialueet eivät ole välituntialuetta.Teknisen työn käytävä ja kielten käytävä ei ole välituntialuetta. Oppilaat ovat ulkona välitunnit klo 9.40-10.00 ja 13.00-13.20. Luokkatiloissa ei välitunteja saa viettää. Oppilaat siirtyvät välituntialueelle aulojen pääovista.

Lumipallojen, kivien yms. heittely on kielletty. Tapaturmien, vahinkojen jne. välttämiseksi välituntikäyttäytymisen on oltava rauhallista.

5) Päällysvaatteet ja –lakit säilytetään aulan naulakoissa tai lokerikoissa. Luokkatiloissa, ruokalassa, käytävällä yms. koulun tiloissa ei pidetä päähinettä (pipoa, lippalakki tms.). Ulkojalkineet jätetään ala-aulojen lokerikkoihin ja koulun sisätiloissa liikutaan sukkasiltaan tai sisäjalkineissa. Kouluyhteisön jäseniltä edellytetään asiallista ja hyvien tapojen mukaista pukeutumista.

6) Käytävissä ja muissa koulun tiloissa liikkumisen tulee olla rauhallista. Tarpeeton liikkuminen oppituntien aikana koulun käytävillä on kielletty. Turvallisuussyistä ja esteettömän kulun takaamiseksi koulun portaikoissa istuminen on kielletty.

7) Kouluyhteisön jäsenen kielenkäyttö on kaikissa tilanteissa asiallista, rauhallista ja toista osa-puolta kunnioittavaa. Kiroilua tms. epäasiallista kieltä ei sallita.

8) Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä terveydenhoitajalle, rehtorille, jollekin opettajalle tai talonmiehelle ja annetaan mahdollisuuksien mukaan ensiapu. Kanslistin kanssa laaditaan tarvittaessa tapahtuneesta tapaturmailmoitus.

9) Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on mahdollisuuksien mukaan viipymättä ilmoitettava rehtorille, jollekin opettajalle tai talonmiehelle. Omasta omaisuudestaan oppilas on itse vastuussa.

10) Yleisen viihtyvyyden säilyttämiseksi jokaisen kouluyhteisön jäsenen velvollisuus on omalta osaltaan huolehtia luokkahuoneiden ja muiden tilojen sekä koulualueen siisteydestä. Kaikenlainen roskaaminen koulualueella on kielletty. Oppilas voidaan määrätä puhdistamaan tai uudelleen järjestämään likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa tila.

11) Kouluyhteisön jäsenten vahingoittaminen ja kiusaaminen on kielletty.

12) Koulun ala-aulan ruokala on ruokatuntien aikana pyhitetty vain ruokailijoiden käyttöön. Välitunnilla olevat viettävät välituntiaan tällöin muualla. Ruokatunnin pituus on 30 min. Ruokajonossa oppilaat eivät saa etuilla. Ruokailtaessa noudatetaan siisteyttä ja rauhallisuutta. Aterian jälkeen ruokailuvälineet ja roskat viedään niille tarkoitettuihin paikkoihin. Omien juomien/ruokien juominen/syöminen ruokailuaikana ruokalassa on kielletty. Oppituntien aikana ei syödä eikä juoda. Kaikenlaisten sokeri- ja energiajuomien tuominen kouluun ja käyttö koulussa on kielletty.

13) Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet (esim. musiikkisoittimet) pidetään oppituntien aikana suljettuina ja poissa näkyvistä. Oppitunneilla älypuhelinta, omia tabletteja tms. laitteita saa käyttää opetus- / oppimistarkoitukseen opettajan luvalla.

14) Oppituntien kaikenlainen kuvaaminen, tallentaminen ja nauhoittaminen sekä jakaminen ilman opettajan lupaa on kielletty.

15) Oppilaan on itse huolehdittava siitä, että hän ehtii ajoissa seuraavalle oppitunnille lukujärjestykseen merkittyjen aikojen mukaisesti.

16) Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada kouluajaksi käyttöönsä lukittava lokerikko koulun ala-auloista. Lokerikko on henkilökohtainen ja siellä säilytetään vain koulunkäyntiin liittyviä tarpeellisia tavaroita. Koulun henkilökunnalla on oikeus tarkistaa kaapin sisältö. Lokerikon väärinkäyttö johtaa lokerikon käytön epäämiseen. Vaaralliset ja esim. opetusta häiritsevät esineet ja aineet voidaan takavarikoida.

D. KOULUMATKAT

1) Koulumatkoilla ja koulukyydityksen aikana on oppilaiden soveltuvin osin noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja erikseen annettuja ohjeita.

2) Kulkuvälineet on säilytettävä niille osoitetuissa paikoissa. Eri kulkuvälineet viedään niille kuuluville paikoitusaluille tietä pitkin, nurmikon tms. läpi ei oikaista.

E. KOULUN PUITTEISSA TAPAHTUVA VAPAA-AJAN TOIMINTA

Milloin oppilaiden vapaa-ajan toiminta tapahtuu koulun tiloissa tai koulun kerhojen puitteissa, tulee heidän noudattaa koulun järjestyssääntöjä soveltuvin osin. Järjestävä yhteisö vastaa omasta tilaisuudestaan.

F. TEKNISET LAITTEET JA TIEDOTUS

1) Rehtorin luvalla kouluyhteisön jäsenellä on oikeus käyttää koulun keskusradiota ja lisäksi opettajan luvalla muita teknisiä laitteita. Laitteet on käytön jälkeen palautettava alkuperäisille paikoilleen.

2) Koulun ilmoitustaululla ja info-tv:ssä voidaan rehtorin luvalla julkaista asiallisia ilmoituksia.

G. POISSAOLOT

1) Milloin oppilas jää kouluun saapumatta, on hänen huoltajansa velvollinen päivän kuluessa ilmoittamaan poissaolon syyn luokanvalvojalle tai koulun kansliaan. Poissaolon syy selvitetään Wilman (tai poissaolokirjan) avulla. Huoltajalla on velvollisuus huolehtia lapsensa säännöllisestä koulunkäynnistä.

2) Oppilas voidaan erityisestä syystä vapauttaa koulunkäynnistä. Kuukautta pidemmäksi ajaksi vapautus voidaan myöntää vain voittamattoman esteen vuoksi.

3) Luokanvalvoja voi antaa muusta kuin sairastumisesta johtuvasta syystä luvan enintään viiden päivän poissaoloon oman luokkansa oppilaille. Rehtori voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan poissaoloon tätä pidemmäksi ajaksi. Jos oppilas joutuu sairauden takia poistumaan koulusta kesken koulupäivän, on hänen ilmoitettava siitä jollekin opettajalle.

4) Oppilaan on saavuttava oppitunnille täsmällisesti ja oppitunnille kuuluvat tarvikkeet mukanaan.

H. TYÖRAUHAN YLLÄPITÄMINEN

1) Jokaisella koulun oppilaalla tulee olla oikeus oppia ja häiritsemättä suorittaa hänelle annettuja tehtäviä. Myös koulun henkilökunnan tulee saada rauhassa tehdä työtään.

2) Koulun tavoitteena on oppilaan kasvattaminen hyviin tapoihin.

3) Oppilaan on käyttäydyttävä asiallisesti, suoritettava annetut tehtävät, noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta.

4) Jos oppilas häiritsee opetusta, ei noudata koulun järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, hän syyllistyy rikkomukseen.

Oppilaan ojentamiseksi:

a) opettaja voi puhutella oppilasta tunnin jälkeen,
b) opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan luokasta tai muusta opetustilasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi,
c) opettaja voi nuhdella häntä,
d) oppilas voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun,
e) opettaja voi määrätä enintään kahden tunnin jälki-istunnon,
f) rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen,
g) rehtori voi evätä oppilaan osallistumisen opetukseen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi,
h) oppilas voidaan erottaa määräajaksi.

Kohdat e-h ovat kurinpitorangaistuksia, joissa oppilasta on kuultava. Lisäksi kohdan f ja h asiassa on kuultava myös huoltajaa.

Kurinpitorangaistus saatetaan oppilaan huoltajan tietoon.

Opettaja voi jättää kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan kouluun enintään tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan kotitehtäviä.

Kaikki kurinpitorangaistukset, kasvatuskeskustelut, kotitehtävien laiminlyönnit, poistumismääräykset lopputunnin ajaksi, tarkastukset ja haltuunotot kirjataan ylös koulun Primus –hallinto-ohjelman kurinpitorekisteriin.

I. TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET

1) Tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty oppilaiden käyttöön tarkoitetuissa tiloissa. Tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty alle 18-vuotiailta ja ylipäätään kaikenlaisten tupakkavalmisteiden ja -välineiden (koskee myös sähkötupakkatuotteita) tuominen kouluun ei ole sallittua.

2) Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä koulussa ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Alkoholin ja muiden päihteiden/huumaavien aineiden tuominen kouluun on kielletty.

J. MUUT MÄÄRÄYKSET

Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan peruskoulua koskevia säännöksiä ja määräyksiä sekä rehtorin ohjeita.