Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

Kurinpito UKK

Miten kurinpitosuunnitelma on toteutettu Valkeakoskella?
Se on laadittu osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Miten suunnitelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan?
Koulutus- ja hyvinvointilautakunta seuraa sitä lukuvuosikertomuksen tilaston avulla.

Mitä ovat yleiset oikeusturvaperiaatteet?
  • Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin.
  • Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä.
  • Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon.
  • Tarkoitussidonnaisuuden periaate edellyttää puolestaan, ettei kurinpitokeinoja saa käyttää esimerkiksi kostamis- tai loukkaamistarkoituksessa.
Miten oppilaan kuuleminen kirjataan kurinpitoilmoitukseen?
Aluehallintoviranomaisen mukaan oppilasta kuultaessa tulee tämän vastaus olennaisilta osin kirjata kurinpitoilmoitukseen. Eli, jos kurinpitoilmoitus huoltajille tulostetaan Wilman kurinpitorekisteristä, niin kuuleminen kirjataan silloin Wilmaan. Mikäli oppilas vastaa asiattomasti tai ei vastaa ollenkaan, on yleinen maininta oppilaan vastauksesta syytä kuitenkin ilmoitukseen kirjata. Pelkkä toteamus, että oppilasta on kuultu, ei ole riittävä.

Voiko kurinpitotoimista valittaa?
Vain kurinpitorangaistuksesta voi valittaa, sillä sellaisesta tehdään hallinnollinen päätös. Kurinpitorangaistuksia ovat rehtorin laatima kirjallinen varoitus ja lautakunnan päättämä määräaikainen erottaminen. Muista kurinpitotoimista ei voi valittaa. Hallintokantelun voi tehdä, mikäli katsoo viranhaltijan toimineen säädösten vastaisesti.