Vuorovaikutus ja työskentely

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

Oppimisympäristöltään Tyryn koulu tukee oppilaan oppimista ja kasvua. Tyryn koulun oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti joustavan ja monipuolisen kokonaisuuden. Opetusta voidaan siis antaa myös varsinaisen luokkatilan ulkopuolella - esim. koulun kolmannen kerroksen kirjastosiivessä mahdollistaen mm. itsenäisen opiskelun.

Oppilas on aktiivinen oppija. Hän osaa asettaa tavoitteita ja ratkaista ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden ja opettajan kanssa. Yhdessä oppimista voidaan tukea toiminnallisuudella ja hyödyntämällä projektityöskentelyä yli oppiainerajojen. Tämä kehittää oppilaan luovuutta ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä soveltaa opittua tietoa arkielämässä.

Eri oppiaineiden välinen vuorovaikutus sitoo opitut asiat yhteen. Oppilas ymmärtää opittavien asioiden nivoutumisen arkipäivän tilanteisiin. Opitut asiat eivät ole enää irrallisia kokonaisuuksia vaan asioita ja taitoja, joita tarvitaan arjen hallinnassa ja ympäröivän maailman hahmottamisessa.

Monipuolisilla toimintatavoilla ja yhdessä tekemisellä voidaan saavuttaa oppimisen iloa ja mielekkyyttä.

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen

Tyryn koulussa on opetuskäytössä yhteensä 30 tietokonetta ja 30 iPad tablettitietokonetta. Luokkatilojen tietokoneet ovat lähinnä ns. opettajakoneina opettajanpöydällä. Lisäksi ns. hallintokäytössä on 9 tietokonetta. Koulun tiloissa on myös 6 kpl muita kuin Tyryn koulun "omistuksessa" olevaa tietokonetta. Laitteet ovat vuokrattuja leasingkoneita. Luokkatiloissa olevien koneiden lisäksi Tyryn koulussa on 8 kpl irtokannettavia, jotka on sijoitettu liikuteltavaan läppärivaunuun. Läppärivaunua säilytetään B-siiven III kerroksen opetusvälinevarastossa. Kaiken kaikkiaan Tyryn koulussa on yhteensä 76 tietokonetta. Em. tietokoneiden lisäksi Tyryn koulussa on 20 kpl leasing iPad-tablettitietokoneita ja 10 kpl iPadmini-tablettitietokoneita, jotka on niin ikään sijoitettu II tai III kerroksen opetusvälinevarastossa oleviin läppärivaunuihin

Kaikki koulun tietokoneet on tarkoitettu vain hyöty- ja opetuskäyttöön. Koulun ATK-verkkoon kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Oppilaan on sitouduttava noudattamaan tietokone- ja internetkäyttäytymisen pelisääntöjä, ennen kuin oppilaalle myönnetään käyttöoikeus koulun tietokoneisiin. Sääntöjen ja ohjeiden noudattamatta jättäminen sekä ilkivalta voivat johtaa mm. käyttöoikeuden pysyvään tai tilapäiseen menettämiseen. ATK-luokkiin ei mennä kengät jalassa. Koneiden toimimattomuudesta ja vioista on ilmoitettava heti opettajalle. Opettajan luvalla oppilailla on lupa käyttää koulussa omia tietokoneitaan ja/tai esim. älykännyköitään opetus- ja oppimistarkoitukseen.

Tyryn koulu on varustettu avoimella langattomalla wlan -verkolla, joka mahdollistaa koulun omien koneiden ohella esim. oppilaiden ja henkilökunnan omien tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien käytön opetus- ja oppimistarkoitukseen.

Jokaisessa Tyryn koulun luokassa on nykyaikainen AV-varustus: Verkkoon kytketyn tietokoneen lisäksi niissä on interaktiivinen ultralähiheijastusprojektori, dokumenttikamera, aktiivikaiuttimet ja niiden toimintaa ohjaava AV-ohjain. Projektorin heijastuspintana toimii mattapintainen tussitaulu. Parissa luokassa on myös BlueRay -soitin ja digi-TV viritin. Yhdessä AI-luokassa on myös HD-tason kuvaa näyttävä dataprojektori. Koululla on käytettävissä myös yksittäisiä / irrallisia perinteisiä dataprojektoreita, piirtoheittimiä sekä VHS/DVD/TV -vaunuja. Kaikissa luokissa on siis verkkoyhteys. 2. kerroksen Opettajainhuoneessa ja 3. kerroksen Mediateekissa on Xerox –merkkiset monitoimikoneet kopiokoneena ja verkkotulostimena.

Tyry koulun oppilaat ovat motivoituneita opiskelijoita. Heillä on halu, mahdollisuus ja valmius käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessaan. Tyryn koulussa hyödynnettään moinipuolisesti eri sähköisiä oppimisympäristöjä (lähinnä kuitenkin Pedanettia). Useimmiten sähköisissä ympäristöissä käytetään oppimateriaaleja (esim. e-Opin oppikirjoja) ja tehdään kotitehtäviä. Sähköisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan opiskelussa ja opetuksessa hyödynnettävää tieto- ja viestintätekniikkaa, jonka avulla voidaan käsitellä tietoa sähköisessä muodossa.

Tyryn koulussa opettajat käyttävät tieto- ja viestintätekniikan tuomia oppimis-ja opetusympäristöjä luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti hyödyksi opetuksessaan aina kun se on pedagogisesti järkevää. Niiden avulla pyritään parantamaan opetuksen laatua sekä tarjoamaan virikkeellisiä sekä kehittäviä opiskeluympäristöjä koulumme oppilaille. Näin ollen opettajilla täytyy olla ajanmukaiset tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tekniset ja pedagogiset valmiudet. Näillä valmiuksilla parannetaan omalta osaltaan opettajien opettamisen ja ohjaamisen valmiuksia. Osallistumista tieto- ja viestintäteknisiin koulutuksiin tuetaan ja kannustetaan olemassa olevan koulutusmäärärahan turvin.

Koulumme oppilaat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti hyväkseen omassa oppimisessaan eri oppiaineissa ja oppimistilanteissa. Koulumme oppilaille tarjotaan riittävät ja ajanmukaiset valmiudet (= yleiset tietokoneen käyttötaidot, erilaisten työväline- ja multimediaohjelmien hallinta, kriittinen medialukutaito, sähköpostin ja internetin sekä hakupalveluiden käyttö) selviytyä tietoyhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa.

Lisääntyvä tieto- ja viestintätekniikan käyttö parantaa koulumme sisäistä ja ulkoista tiedottamista, yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta. Koulullamme on ajanmukaisia työasemia ja muita laitteita (= video- ja digitaalikameroita, videoeditointilaitteita ja muuta audiotekniikkaa) sekä ohjelmia riittävästi, niiden uudistaminen ja edelleen kehittäminen on suunnitelmallista ja niiden käyttöön tarvittava tekninen ja pedagoginen tuki on helposti saatavilla. Koulussamme toimii luotettava ja teknisesti ajan tasalla oleva lähiverkko, jonka tietoturva pidetään niin hyvällä tasolla, että esimerkiksi virukset ja hakkerointi eivät pääse hankaloittamaan verkon monipuolista käyttöä.