Arviointi

Arviointikäytänteet

Naakan koulussa edetään opinnoissa vuosiluokittain. Koulun lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Yksi jakso kestää noin 7-8 viikkoa. Oppiaineista osa opetetaan jaksoissa hajautetusti, osa keskitetysti. Jaksoluvusta huolimatta arviointi toteutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa: väliarviointi jouluisin ja lukuvuosi-/päättöarviointi keväisin.

Kunkin oppiaineen arvioinnin periaatteista tiedotetaan oppilaille lukuvuoden ensimmäisillä oppitunneilla. Periaatteista tuodaan esiin muun muassa mihin seikkoihin arviointi ko. oppiaineessa perustuu, mikä on kirjallisen ja muun näytön osuus arvioinnissa. Informaatiossa korostetaan, että arviointi perustuu oppilaan antamaan monipuoliseen näyttöön. Oppilaalle annetaan arviointipalautetta säännöllisesti myös oppituntien yhteydessä lukuvuoden mittaan.

Huoltajille pidetään arviointia koskeva vanhempainilta 7. lukuvuoden aikana, jonka yhteydessä tuodaan julki huoltajillekin yläkoulun arvioinnin yleisiä periaatteita. Lukuvuoden mittaan aineenopettajat ovat arviointia koskevissa asioissa tarvittaessa myös huoltajiin suoraan yhteydessä esim. puhelinkeskusteluissa, wilmaviestein tai sähköpostitse.

Tietoa arvioinnista niin oppilaille kuin huoltajillekin on saatavissa myös Valkeakosken kaupungin opetussuunnitelman kuntakohtaisesta osiosta.

Jos koulun oppilaalle on tulossa todistukseen hylätty arvosana jostain oppiaineesta, oppilaalle ja hänen huoltajalleen lähetetään hyvissä ajoin tästä tieto ns. nelosvaroitus -lomakkeella. Lomakkeen tarkoituksena on tuoda julki koulun huoli oppilaan heikosta opintomenestyksestä.

Oppilaalle, jonka suoritus on yhdessä tai useammassa oppiaineessa hylätty varataan lukuvuoden koulutyön päätyttyä mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot hylätyssä oppiaineessa/-aineissa. Ehtolaiskuulustelu pidetään Naakan koululla juhannusta edeltävän viikon perjantaina klo 10.00.

Käyttäytymisen arviointi

Koulun tärkeänä tehtävänä on kehittää oppilaan moraalisia arvoja, esimerkiksi kasvattaa rehellisyyteen ja toisen huomioon ottamiseen. Tavoitteena on eri tilanteissa luontevasti ja hyvin käyttäytyvä ihminen. Oppilaan on käyttäydyttävä asiallisesti, suoritettava annetut tehtävät, noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta. Naakan kouluyhteisön jäsenten kielenkäyttö on kaikissa tilanteissa asiallista, rauhallista ja toista osa-puolta kunnioittavaa.

Päämäärään päästään antamalla oppilaille oikeita malleja. Tilanneopetusta annetaan koulun arki- ja juhlatilanteissa. Epäkohtiin puututaan johdonmukaisesti.

Opettajat arvioivat kaksi kertaa lukuvuodessa oppilaiden käyttäytymisen samassa yhteydessä, kun syöttävät arvosanan oppiaineensa osaamisesta Primus -hallinto-ohjelmaan. Ohjelma laskee automaattisesti käyttäytymisen arvosanaksi kullekin oppilaalle eri opettajien antamista arvosanoista keskiarvon pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Luokanvalvojalla, jolla on tiedot kunkin oppilaan myöhästymisistä, oppitunneilta poistamisista ja rangaistuksista on oikeus muuttaa ohjelman laskemaa keskiarvoa +/- yhdellä.

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa koulutyötä ja noudattaa sääntöjä. Muiden ihmisten huomioonottaminen edellyttää oppilaan kykyä ja halua ymmärtää, arvostaa ja tukea toisia ihmisiä sekä vaalia ympäristöä. Koulutyön arvostaminen koskee sekä omaa että toisen tekemää työtä. Siinä huomioidaan oppilaan kyky toteuttaa koulutyössä esiin tulevia tehtäviä ja velvoitteita. Sääntöjen noudattamisessa huomioidaan se, miten oppilas tuntee säännöt ja sitoutuu niihin.

Käyttäytymisen arviointi vahvistetaan opettajainkokouksessa yhdessä muun arvioinnin vahvistamisen kanssa. Käyttäytyminen arvioidaan numeroin ja käyttäytymisen arvioinnin perustana käytetään Valkeakosken kaupungin perusopetuksen kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa mainittuja käyttäytymisen tavoitteita.