Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

Vastuu ympäristöstä

Naakan koulussa otetaan kaikessa toiminnassa huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyys. Kaikissa oppiaineissa pyritään sellaisiin materiaalivalintoihin, jotka eivät tuhlaa raaka-aineita, energiaa tai luonnon monimuotoisuutta. Oppilaiden tietoisuutta materiaalivalinnoista, niiden ympäristövaikutuksista ja kierrätettävyydestä, lisätään. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää arkea Naakan koulussa.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

Naakan koululla
• jätteet lajitellaan ja oppilaat saavat siihen opastusta
• oppilaat osallistuvat pihan ja lähialueen siivoukseen
• oppilaat huolehtivat omalta osaltaan kouluympäristön siisteydestä

Kestävä kehitys tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuuksia tyydyttää omat tarpeensa. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja kestävän kehityksen periaatteista ja kasvattaa heidät tuntemaan vastuuta ympäristöstä, toisista ihmisistä ja tulevaisuudesta. Asiat ovat helpompia ymmärtää, kun niitä käsitellään ensin paikallisesti ja vasta sitten maailmanlaajuisesti.

Kestävän kehityksen aihepiirejä käsitellään kaikilla vuosiluokilla ja eri oppiaineissa.

Taloudellinen kestävyys
Taloudellisesti kestävä kehitys edellyttää, että tavarat ja palvelut voidaan maailmanlaajuisesti tarjota nykyistä vähemmän ympäristöä rasittaen sekä käyttäen säästeliäästi luonnonvaroja. Opetuksen tarkoituksena on antaa oppilaalle valmiuksia tehdä ympäristövastuullisia ostosvalintoja sekä ymmärtää kierrätyksen ja luonnonvarojen säästämisen tärkeys.

Käsiteltäviä aihepiirejä ovat:
* Jätemäärän vähentäminen ja kierrätys Valkeakoskella
* Oikeat ostosvalinnat.
* Tuotteen elinkaari
* Veden ja energian säästäminen jokapäiväisessä elämässä.

Näistä aihepiireistä oppilas saa tietoa mm. 7. luokan kotitaloudessa, 7-8. luokan kemiassa ja 9. luokan maantiedossa. Kestävän kehityksen teema sisältyy myös 9. luokan yhteiskuntaopin kurssiin.

Koulussamme lajitellaan jätteet seuraavasti:
* Paperijäte lajitellaan kahteen keräysastiaan: valkoinen toimistopaperi (keräyslaatikoita myös luokissa) sekä kartonki ja pahvi.
* Lasi, metalli, patterit ja loisteputket kerätään omiin keräysastioihinsa.
* Talonmies kerää ongelmajätteet ja toimittaa ne Lumikorven jäteasemalle.
* Biojäte lajitellaan valkoisiin pusseihin kaikkialla, missä biojätettä syntyy (mm. kotitalous, kuvaamataito ja biologia). Biojäte kerätään omaan keräysastiaan.
* Kuvaamataidon, teknisen ja tekstiilityön tunneilla materiaalit käytetään mahdollisimman tarkasti.
* Loput jätteet menevät sekajätteiksi.

Kukin 7. luokan oppilas on yhden päivän siivoojien apuna, silloin koulun lajittelusysteemi tulee tutuksi.

Ekologinen kestävyys
Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemin toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen talouden sopeuttaminen luonnon kestokykyyn.

Elinympäristön suojelu

Valkeakosken seudun luonto- ja kulttuuriympäristöt ovat monimuotoisia ja rikkaita. Naakan koulussa tavoitteena on herättää halu vaalia näitä arvokkaita ympäristöjä.
* Oppilaat tutustuvat retkeilemällä koulun pihan ja lähialueiden luonnonvaraiseen eliöstöön ja luonnonmaantietoon mm. jääkauden synnyttämiin muodostumiin. Aihepiirejä käsitellään 7. luokan biologiassa ja 8. luokan biologiassa ja 9. luokan maantiedossa.
* Sääksmäen ja varsinkin Rapolan harjun lähiympäristön luonnon- ja kulttuurimaantietoon tutustuminen. Aihepiirejä käsitellään 9. maantiedossa ja mahdollisesti 8. luokan kevään projektitöissä.

* Maailman kasvillisuusvyöhykkeet ja uhanalaisten elinympäristöjen ja lajien suojelu. Aihepiirejä käsitellään 7 - 9 vuosiluokan maantiedossa ja 8. luokan biologiassa.

Luonnonvarojen riittävyys tuleville sukupolville.
* 8.-9. luokan maantiedossa, 8. luokan kemiassa ja 9. luokan fysiikassa oppilaat tutustuvat uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin ja niiden riittävyyteen.

* Ympäristöongelmat
Aihepiirejä käsitellään 7.-9. luokan maantiedossa ja biologiassa sekä 8. luokan kemiassa. Oppilaat tutustuvat ilman- ja vesiensuojelun perusongelmiin mm. rehevöitymiseen, happamoitumiseen, ilmastonmuutokseen ja otsonikatoon. Aiheita käsitellään paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Sosiaalinen ja kuttuurinen kestävyys
Sosiaalisen kestävyyden keskeinen kysymys on taata, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Sen tarkoitus on lisätä ihmisten omaa elämänhallintaa ja vahvistaa heidän kuuluvuuttaan yhteisöihinsä. Kulttuuriseen kestävyyteen kuuluvat muun muassa arvot, kansalliset toimintamallit ja kansainvälinen vuorovaikutus.

* Suomen väestöä ja kulttuuri-identiteettiä koskevia aihepiirejä käsitellään 9. luokan uskonnossa, 7 - 8. luokan historiassa, 9. luokan maantiedossa.
* Elämänhallintaa ja suvaitsevaisuutta käsitteleviä asioita sisältyy etenkin 7-9. luokan terveyskasvatuksen kursseihin, mutta aihetta käsitellään myös 7. luokan oppilaanohjauksessa 9. luokan biologiassa ja 9. luokan uskonnossa.
* Erilaisten kulttuurien ja uskontojen tuntemusta oppilaat saavat mm. maantiedon ja uskonnon kursseilla.
* Oppilaat tutustuvat maapallon väestönkasvuun ja sen aiheuttamiin ongelmiin mm. köyhyyteen, naisten huonoon asemaan, aliravitsemukseen, makean veden puutteeseen ja eroosioon. Lisäksi oppilaat tutustutetaan reilun kaupan periaatteisiin, kehitysyhteistyöhön ja muihin kansainvälisiin avustusjärjestelmiin. Näitä aihepiirejä käsitellään eri oppiaineissa ja teemapäivissä. Myös taksvärkissä on vuosittain ainakin yksi kansainvälinen avustuskohde