Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuus

Naakan koulussa jokainen kouluyhteisön jäsen on yhdenvertainen sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin katsomatta. Tuemme jokaisen oppilaan oman sukupuoli-identiteetin rakentumista. Naakassa jokaista yksilöä arvostetaan.

Oppiaineesta riippumatta pyrimme takaamaan kaikille oppilaille yhtäläisen oikeuden tehdä valintoja omaa oppimistaan koskevissa asioissa. Tasa-arvo toteutuu sekä oppilaiden, oppiaineiden että henkilöstön kesken. Oppimisympäristöjä kehitetään monipuolisemmiksi, viihtyisämmiksi ja opetuksen sekä oppilaiden tarpeita vastaaviksi.

Naakan koululla toimitaan suvaitsevaisesti, tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Suvaitsevaisuudella ja tasa-arvolla tarkoitamme toisten ajatusten arvostamista, eri mielipiteiden yhtäläistä kuuntelua, ihmisten välistä tasa-arvoa ja oikeudenmukaista kohtelua sekä erilaisuuden ymmärtämistä niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Naakan koulussa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden erilaiset elämäntilanteet (mm. erityisoppilaat ja terveysrajoitteista kärsivät). Lisäksi otetaan huomioon mahdolliset sukupuolieroista johtuvat vaatimukset opetusjärjestelyissä. Lähtökohtaisesti oppilaiden jako opetusryhmiin tehdään kuitenkin muilla kuin sukupuolen perusteella.

Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppilaita kohdellaan yhdenvertaisesti koulun arjessa esim. luokissa, käytävillä ja ruokalassa. Sukupuoli ei oikeuta oppilaiden eriarvoiseen kohteluun. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että oppilaiden arviointi on tasa-arvoista ja tasapuolista.

Naakan koulussa ei sallita henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa seksuaalista tai muuta häirintää eikä minkäänlaista henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Oppilaita ohjataan ja kasvatetaan toimimaan niin, ettei kukaan joudu sukupuolisen tai muun häirinnän ja ahdistelun kohteeksi.

Jos seksuaalista tai muuta häiritsevää käytöstä kuitenkin esiintyy, niin häirinnän kohteen tulee ilmaista häiritsijälle, että tämän käytös on häiritsevää. Mikäli käytös tästä huolimatta toistuu, tulee häirinnän kohteen kääntyä rehtorin, koulukuraattorin, oppilaanohjaajan, terveydenhoitajan, KiVa-tiimin, luokanvalvojan tai aineopettajan puoleen tilanteen selvittämiseksi.

Kaikkiin ilmenneisiin ongelmatapauksiin puututaan viivyttelemättä. Häirintäkokemukseen johtanut tapahtumankulku selvitetään, kaikkia osapuolia kuullaan ja arvioidaan, onko häirintää tapahtunut sekä päätetään toimenpiteistä ja seurannasta ja tarvittaessa häirintään syyllistyneelle oppilaalle määrätään koulun järjestyssääntöjen mukainen kurinpitoseuraamus. 

Häirinnän kohteeksi joutunut ja häirintään syyllistynyt voidaan tarvittaessa ohjata yksilökohtaisten oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen tai kouluterveydenhuollon palvelujen piiriin.