Hyvinvointi ja turvallinen arki

Hyvinvointi

Naakan koulussa vallitsee yhdenvertaisuuden periaate kouluyhteisön jäsenten kesken. Pyrkimyksenä on avoin vuorovaikutus ja ilmapiiri. Jokaisella on oikeus tulla huomioiduksi omana itsenään. Tavoitteena on yhteisö, jossa kaikilla on hyvä olla ja työskennellä. Koulussamme ei hyväksytä kiusaamista. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on vastuu siitä, että kiusaamiseen puututaan. Naakan koulu on Kiva-koulu.

Yhteisiä periaatteita

Naakan koulussa sovelletaan "kaikki kasvattavat"-periaatetta. Koko henkilökunnalla ja Koti- ja Kouluyhdistys NYKKY ry:llä on oikeus ja velvollisuus ohjata oppilaiden käyttäytymistä ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin.

Koulukiusaamisen osalta sovelletaan vastuukasvatuksen koulukohtaista suunnitelmaa. Kouluterveyskyselyn yhteydessä kartoitetaan koulun tilanne säännöllisesti. Koulukiusaamisesta pidetään alkavalla vuosiluokalla oppitunnit lukuvuosittain oppilaanohjaajan ja koulukuraattorin toimesta. Kaikki tietoon tulleet kiusaamistapaukset dokumentoidaan ja käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä moniammatillisen asiantuntemuksen avulla. Koulukiusaamisen estämisestä on annettu ohjeistus myös koulun järjestyssäännöissä.

Opettajakunta on sopinut eri opetustiloista vastaavat opettajat. Tilojen kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti. Pääosa opetusvälineistä ja kirjallisuudesta on sijoitettu aineluokkiin. Osa koulun käsikirjastosta on sijoitettu oppimiskeskukseen, jossa ovat myös editointilaitteet ja aikakauslehdet. Tietotekniikkaluokkien käyttö perustuu muun kuin varsinaisen oppiaineen opetuksen osalta tilojen varaamiseen.

Kaikki oppilaat saavat halutessaan omia töitään näytteille. Koulun taidehankinnoissa keskeisessä osassa ovat oppilastyöt.

Kaikki oppilaat osallistuvat koulun tapahtumiin, teemapäiviin ja juhliin sekä loppukeväällä järjestettävään projektiopintojaksoon. Tällä tavalla koulu ottaa huomioon oppilaiden harrastukset ja erityisosaamisen.

Oppilaskunnan hallitus valitaan lukuvuoden työn käynnistyessä. Oppilaskunta vastaa kioskitoiminnasta, koulun kahvilasta, juoma-automaattien toimivuudesta sekä päättää koulukuvauksista yhdessä opettajakunnan kanssa. Oppilaskunnalla on lukukausittain määritellyt päivänavausvuorot. Opettajakunnasta oppilaskuntatoimintaa ohjaa vastuuopettaja.

Tukioppilastoiminnan organisoi ja johtaa oppilaanohjaaja. Tukioppilaat valitaan oppilaitten keskuudesta ja heille järjestetään tehtävään koulutus. Tukioppilaat auttavat toisia oppilaita (mm. alkavaa ikäluokkaa ja muuttajia)koulun käytäntöihin sopeutumisessa sekä osaltaan vastaavat koulun toiminnan sujumisesta ja kouluyhteisön jäsenten viihtymisestä.

Oppilaita kannustetaan jakamalla kevätjuhlan yhteydessä stipendejä ja muita kannusteita hyvin sujuneesta koulutyöstä. Kannustamisessa otetaan huomioon koulumenestys, oppilaiden harrastukset ja erityislahjakkuus, sosiaalisuus ja toisten auttaminen, aktiivisuus yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä kiitettävä käyttäytyminen. Hyvän käytöksen stipendi jaetaan kaikille vuosiluokille.