Naakan koulun toimintakulttuuri

Naakan koulun arvot

1. Työnteon arvostaminen
- annettujen tehtävien vastuuntuntoinen hoitaminen
- oma-aloitteisuus ja tehtävien loppuun saattaminen
- toisen tekemän työn kunnioittaminen

2. Vastuu yhteiskunnasta
- toisen ihmisen auttaminen (aina ei tarvitse olla parempi tai voittaa)
- kansalaisten välisen tasa-arvon merkityksen ymmärtäminen
- tahto ottaa osaa yhteisten tehtävien hoitamiseen

3. Perussivistys
- riittävät tiedot ja taidot jatko-opintojen kannalta
- oppimisen ilon kokeminen: opitaan itselle, elinikäinen koulutus
- itsenäisen tiedonhankinnan tukeminen
- tarkoituksenmukaisten oppimistekniikoiden opettaminen

4. Terve itsetunto
- ehjä persoonallisuus hyvän elämän lähtökohta
- opetusjärjestelyt ja oppimistilanteet ovat sellaisia, että jokaisella
oppilaalla on mahdollisuus kokea onnistumisen elämyksiä.
- avoimmuuteen ja rakentavaan kriittisyyteen ohjaaminen

5. Luonnon kunnioittaminen itseisarvona ja elämän mahdollistajana
- kestävän kehityksen merkitys ihmiskunnan elämän jatkuvuuden kannalta
- luonnon näkeminen organismina, jonka terveyden vaaliminen on ihmisen
vastuulla

6. Hyvät tavat
- sosiaalisten tilanteiden tajuaminen ja hallinta
- asiallinen kielenkäyttö ja korrektius
- kohteliaisuus ja ystävällisyys
- yhteisen omaisuuden kunnioitus

7. Suomalaisuuden hyväksyminen
- oman kansallisen ja paikallisen identiteetin tunnustaminen ja siihen
smaistuminen
- kansainvälisyyteen pyrkiminen omien juurien tuntemisen pohjalta

8. Erilaisuuden hyväksyminen
- tutustuminen vieraisiin kulttuureihin (kontaktit)
- kristillisten perusarvojen ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen
pohjalta

9. Rehellisyys
- totuudellisuuden arvon omaksuminen

Naakan koulun toiminta-ajatus

Koulun arvopohjasta on johdettu toiminta-ajatus. Sen mukaan Naakan koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on tasapainoinen, ympäristöönsä ja kanssaihmisiinsä myönteisesti suhteutuva oppilas, jolla on jatko-opintojen vaatimat tiedot, taidot ja perusvalmiudet sekä käsitys työelämän vaatimuksista.

Edellä mainittuun tavoitteeseen koulu pyrkii asettamansa arvopohjan, monipuolisten työmenetelmien, kodin ja koulun välisen yhteistyön, yhteistyöverkostonsa sekä opetussuunnitelman jatkuvan kehittämisen avulla.

Koulumme antaa koulutoimen Naakkaan osoittamille oppilaille tämän opetussuunnitelman, oppilaan oman oppimissuunnitelman tai oppilaan HOJKS:n mukaista opetusta ja kasvatusta.