(tt7.2) Oppilas perehtyy itsetunto-käsitteeseen, sitä heikentäviin ja vahvistaviin tekijöihin sekä niiden vaikutukseen terveyden eri osa-alueisiin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas kykenee tunnistamaan omia arvojaan ja asenteitaan (itsearviointia - ei vaikuta arvosanaan).
T5: Oppilas osaa kuvailla tekijöitä ja mekanismeja, jotka vahvistavat tai vaarantavat psyykkistä terveyttä.
T9: Oppilas osoittaa ymmärtävänsä tieto- ja viestintäteknologian merkitystä itsetunnolle.