(tt7.3) Oppilas perehtyy murrosiän fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin sekä pohtii sen vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin kotona ja koulussa.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa kuvailla elämänkulkua, kasvua ja kehitystä erityisesti murrosiän kannalta.
T2: Oppilas osoittaa omaavansa valmiuksia tunnetaidoissa sekä toimintakykyä ristiriitatilanteissa.
T3: Oppilas kykenee tunnistamaan kehon ja mielen viestejään sekä säätelemään käyttäytymistään (itsearviointia - ei vaikuta arvosanaan).
T4: Oppilas kykenee luomaan vastuullisia ratkaisuja vuorovaikutustilanteissa.
T7: Oppilas osaa tunnistaa ja arvioida omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksia, valintoja ja perusteluja (itsearviointia - ei vaikuta arvosanaan).