(mu7.1) Oppilas harjoittelee terveen äänenkäytön periaatteita ja laulamisen tekniikkaa.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä.
T2: Oppilas kykenee ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitojaan sekä kehittämään niitä musisoivan ryhmän jäsenenä.
T10: Oppilas osaa tunnistaa musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.
T12: Oppilas osoittaa kehittävänsä musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla ja osaa asettaa tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen sekä arvioida edistymistään suhteessa tavoitteisiin.

Hyvät käytännöt

Äänenmurros
Ohjataan oppilasta havainnoimaan omassa äänessä tapahtuvia muutoksia.

Yhteislaulut
Kannustetaan ylläpitämään laulutaitoaan ja osallistumaan yhteislauluun.

Moninaisuus
Tutustutaan erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin.