(ma7.1) Oppilas harjoittelee loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täsmällisesti sekä pohtii ja määrittää vaihtoehtojen lukumääriä.

Mihin tavoitteeseen tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osoittaa innostusta matematiikan opiskeluun sekä motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan oppijana. (Ei vaikuta arvosanoihin, edistää kuitenkin oppimista.)
T2: Oppilas osaa tunnistaa omaa osaamistaan ja ottaa vastuuta niiden matemaattisten taitojen harjoittamisesta, jotka tuntuvat vielä epävarmoilta.
T2: Oppilas osaa tehdä yhteistyötä toisten oppilaiden kanssa.
T3: Oppilas kykenee havaitsemaan matemaattisten toimintojen yhteyksiä toisiinsa ja ymmärtämään niiden osaamisen merkityksen matematiikan oppimisen kannalta.
T4: Oppilas kykenee täsmälliseen matemaattisen kielen käyttöön matemaattisia päättelyjä ja vastauksia kirjoittaessaan.
T4: Oppilas osaa selittää ajatuksiaan myös suullisesti.
T5: Oppilas kykenee ratkaisemaan loogisia ja luovaa ajattelua vaativia matemaattisia tehtäviä.
T6: Oppilas kykenee tiedostamaan, mitkä ratkaisun vaiheet kuuluvat hyvään ratkaisuun ja arvioimaan saamiensa vastausten mielekkyyttä.
T7: Oppilas osaa havaita ympäristöstään ilmiöitä, joiden ratkaisemiseksi voidaan käyttää matematiikkaa.
T7: Oppilas osaa soveltaa taitojaan tehdessään erilaisia valintoja ja päätöksiä, esim. ostoksia.
T10: Oppilas osaa käyttää päässälaskutaitoaan mahdollisimman monissa tilanteissa ja päättelytaitoja monipuolisten ajattelua kehittävien tehtävien kanssa.
T11: Oppilas kykenee laskemaan peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla.
T14: Oppilas tuntee tuntemattoman muuttujan käsitteen ja hallitsee yhtälönratkaisutaitoja.
T16: Oppilas osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan geometrisia kuvioita, niiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä yhteyksiä.
T17: Oppilas kykenee hahmottamaan suorakulmaisen kolmion liittyviä ominaisuuksia ja ymmärtää niiden merkityksen tehtäviä ratkaistessaan.