(ma7.4) Oppilas perehtyy lukujen jaollisuuteen, lukujen jakamiseen alkutekijöihin ja käsitteisiin tarkka arvo, likiarvo, vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo sekä syventää desimaalilukujen laskutoimituksien osaamistaan ja luvun pyöristämisen taitoaan.

Mihin tavoitteeseen tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osoittaa innostusta matematiikan opiskeluun sekä motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan oppijana. (Ei vaikuta arvosanoihin, edistää kuitenkin oppimista.)
T2: Oppilas osaa tunnistaa omaa osaamistaan ja ottaa vastuuta niiden matemaattisten taitojen harjoittamisesta, jotka tuntuvat vielä epävarmoilta.
T2: Oppilas osaa tehdä yhteistyötä toisten oppilaiden kanssa.
T3: Oppilas kykenee havaitsemaan matemaattisten toimintojen yhteyksiä toisiinsa ja ymmärtämään niiden osaamisen merkityksen matematiikan oppimisen kannalta.
T4: Oppilas kykenee täsmälliseen matemaattisen kielen käyttöön matemaattisia päättelyjä ja vastauksia kirjoittaessaan.
T4: Oppilas osaa selittää ajatuksiaan myös suullisesti.
T5: Oppilas kykenee ratkaisemaan loogisia ja luovaa ajattelua vaativia matemaattisia tehtäviä.
T6: Oppilas kykenee tiedostamaan, mitkä ratkaisun vaiheet kuuluvat hyvään ratkaisuun ja arvioimaan saamiensa vastausten mielekkyyttä.
T7: Oppilas osaa havaita ympäristöstään ilmiöitä, joiden ratkaisemiseksi voidaan käyttää matematiikkaa.
T7: Oppilas osaa soveltaa taitojaan tehdessään erilaisia valintoja ja päätöksiä, esim. ostoksia.
T10: Oppilas osaa käyttää päässälaskutaitoaan mahdollisimman monissa tilanteissa ja päättelytaitoja monipuolisten ajattelua kehittävien tehtävien kanssa.
T11: Oppilas kykenee laskemaan peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla.
T14: Oppilas tuntee tuntemattoman muuttujan käsitteen ja hallitsee yhtälönratkaisutaitoja.
T16: Oppilas osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan geometrisia kuvioita, niiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä yhteyksiä.
T17: Oppilas kykenee hahmottamaan suorakulmaisen kolmion liittyviä ominaisuuksia ja ymmärtää niiden merkityksen tehtäviä ratkaistessaan.