(ku4.3) Oppilas tutustuu suomalaiseen kuvataiteeseen sekä toteuttaa teoksen valitsemallaan materiaalilla ja tekniikalla; painopisteenä havaintojen hyödyntäminen omassa työssä ja pitkäjänteinen työskentely.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas kykenee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä. 
T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan. 
T8: Oppilas osaa tarkastella taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.