(ku4.1) Oppilas soveltaa väriopin perusteita ja käyttää niitä työssään; painopisteenä päävärit, välivärit, vastavärit ja valöörit.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas kykenee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.  
T2: Oppilas kykenee keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja perustelemaan näkemyksiään.  
T5: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.