(ku6.4) Oppilas tarkastelee Valkeakoskea ja itselleen tuttuja kaupunginosia moniaistisesti lähestyen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa havainnoi taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttää monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.
T8: Oppilas kykenee tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.  
 
T10: Oppilas osaa ottaa kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin. 

Hyvät käytännöt

Yhteiskuntaoppi
Eheytetään sisältö 6. luokan yhteiskuntaopin sisältöihin.

Tutkimuskohteita
Tutkimisen kohteina voivat olla mm.
kirkot, puistot, museot, vesistöt ja viheralueet.

TVT
Käytetään apuna tvt-välineitä esimerkiksi kohteiden kuvaamiseen.