(ku6.3) Oppilas tutkii lähiympäristön arkkitehtuuria ja muotokieltä tallentaen havaintoja erilaisin käytössä olevin välinein ja hyödyntää havaintojaan omien kolmiulotteisten töidensä tekemisessä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa ilmaisee havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä.  
T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan. 
T8: Oppilas osaa tarkastella taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.