(ku5.6) Oppilas suunnittelee ja toteuttaa teoksen grafiikan menetelmiä hyödyntäen; painopisteenä oppilaan oma kuvamaailma, suunnittelu ja sommittelu.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa havainnoida taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttää monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.  
T3: Oppilas kykenee ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä.
   
T5: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.