(su3.1) Oppilas harjoittelee aktiivista suomen kielen puhe- ja yleiskielen kuuntelua ja niiden kontekstisidonnaisuuden ymmärtämistä, kohteliaan puhumisen keinoja ja viestintää arkisissa viestintätilanteissa sekä sähköisissä oppimisympäristöissä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilaan ilmaisuvaranto kehittyy ja hän selviytyy pienistä vuorovaikutustilanteista koulussa ja kaveripiirissä.
T2: Oppilaan kyky kuunnella ja ymmärtää arkista vuorovaikutusta ja opetuspuhetta kehittyy.
T3: Oppilas oppii käyttämään ei-kielellisiä ilmaisukeinoja sanallisen ilmaisun tukena.
T3: Oppilas ottaa toiset huomioon vuorovaikutuksessa.
T10: Oppilaan kielitietoisuus kehittyy ja hän oppii erittelemään puhe- ja yleiskielen eroja.
T13: Oppilas oppii asettamaan itselleen sopivia oppimistavoitteita viestintätilanteisiin.
T13: Oppijan käsitys itsestä kielenkäyttäjänä on myönteinen.