(fy9.5) Oppilas perehtyy yhteiskunnan energiantuotannon ja energiavarojen kestävän käytön kehittymiseen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osoittaa ymmärtävänsä sähköenergian merkityksen nyky-yhteiskunnassa.
T4: Oppilas osaa pohtia ja arvioida omia valintojaan ja niiden vaikutusta energiavarojen kestävän käytön kannalta.
T12: Oppilas osaa käyttää eri tietolähteitä ja arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti sekä ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiään fysiikalle ominaisella tavalla.