B2-Venäjä (vVEB2)

B2-Venäjä

Venäjän kielen 8. ja 9. vuosiluokan syventävä valinnaisainekurssi (2 vkt).

Tavoitteet:
Oppilas tutustuu venäläiseen kulttuuriin ja elinpiiriin ja oppii toimimaan tavoitekielen kulttuurille luontevalla tavalla itseään ja lähipiiriään koskevissa arkielämän yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.

Sisällöt 8. vuosiluokka:
Oppilas
- harjoittelee maan tapojen mukaista puhuttelua, kohteliasta kysymistä ja vastaamista arkielämän yksinkertaisissa puhetilanteissa
- oppii kertomaan suullisesti ja kirjallisesti vähän itsestään ja lähipiiristään käyttäen kielen perusrakenteita
- harjoittelee runsaasti venäjän kielen ääntämistä ja intonaatiota - oppii lukemaan ja kirjoittamaan kyrillisin kirjaimin kirjoitettua tekstiä

Sisällöt 9. vuosiluokka:
Oppilas
- opettelee kertomaan enemmän itsestään, lähipiiristään ja mielenkiinnon kohteistaan
- vankentaa sanastoaan ja kieliopin perusrakenteita, joita hän käyttää arkielämän asioimistilanteissa
- parantaa ääntämistään ja oikeata intonaatiota
- kiinnittää paljon huomiota oikeinkirjoitukseen
- opettelee kyrillisten kirjaimien käsialakirjoituksen

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet:

Arviointi:
Kurssi arvostellaan numeroin. Edistymisen arvioinnissa otetaan huomioon kielen eri osa-alueet: puhuminen, kuullun ymmärtäminen, tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Työskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon työskentelyn pitkäjänteisyys kotona ja koulussa, motivaatio ja asennoituminen kieleen ja kulttuuriin sekä yhteistyökyky. Opintojen alkuvaiheessa painotetaan enemmän viestin perillemenoa kuin oikeakielisyyttä.