B2-Saksa (vSKB2)

B2-Saksa

Saksan kielen 8. ja 9. vuosiluokan syventävä valinnaisainekurssi (2 vkt).

Tavoitteet:
Oppilas tutustuu saksankielisten maiden kulttuuriin ja elinpiiriin ja oppii toimimaan tavoitekielen kulttuureille luontevalla tavalla itseään ja lähipiiriään koskevissa arkielämän yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.

Sisällöt 8.lk:
Oppilas
- harjoittelee maan tapojen mukaista puhuttelua, kohteliasta kysymistä ja vastaamista arkielämän yksinkertaisissa puhe- ja asioimistilanteissa
- oppii kertomaan suullisesti ja kirjallisesti vähän itsestään, harrastuksistaan ja lähipiiristään käyttäen kielen perusrakenteita
- harjoittelee runsaasti saksan kielen ääntämistä ja intonaatiota

Sisällöt 9.lk:
Oppilas
- opettelee kertomaan enemmän itsestään ja mielenkiinnon kohteistaan sekä omasta maastaan
- vankentaa sanastoaan ja kieliopin perusrakenteita, joita hän käyttää arkielämän asioimistilanteissa
- parantaa ääntämistään ja oikeata intonaatiota

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet:
B2-kieli opiskellaan tuntijaon ulkopuolisena kursseina sekä 8. että 9. vuosiluokalla.

Arviointi:
Kurssi arvioidaan numeroin. Edistymisen arvioinnissa otetaan huomioon kielen eri osa-alueet: kuullun ymmärtäminen, puhuminen, tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Työskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon työskentelyn pitkäjänteisyys kotona ja koulussa, motivaatio ja asennoituminen kieleen ja kulttuuriin sekä yhteistyökyky. Opintojen alkuvaiheessa painotetaan enemmän viestin perillemenoa kuin oikeakielisyyttä.