Oppilaskunta

Oppilaskuntalinkkejä

OPS 2014 - Osallisuus ja demokraattinen toiminta (4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet )

Alaotsikko:
Osallisuus ja demokraattinen toiminta

Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan yhdessä. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.

Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. Yhteisö kannustaa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja rakenteita. Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle. Muut toimintamuodot kuten tukioppilas- ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö tai erilaiset kestävän kehityksen toiminnat täydentävät sitä. Samalla ne vahvistavat yhteistyötä ja vuorovaikutusta koko kouluyhteisössä. Yhteistyö eri hallinnonalojen, seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa syventää käsityksiä yhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa lisäävät globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja.

Oppilaiden osallisuus - Turun OPS 2016

Turun perusopetuksen koulujen kaikessa toiminnassa vahvistetaan jokaisen oppilaan kokemusta osallisuudesta, mikä merkitsee, että oppilas kuuluu kouluyhteisöön sen tasa-arvoisena jäsenenä, hänen toiminnallaan on merkitystä ja hän voi vaikuttaa ympäristöönsä ja yhteisönsä asioihin.

Oppilaan osallisuutta omaan opiskeluunsa ja koulunkäyntiinsä vahvistetaan pitämällä häntä keskeisenä henkilönä ja ohjaamalla häntä omien ja oman oppilasryhmänsä tavoitteiden asettamisessa sekä oppimisen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Oppilasta ohjataan tekemään valintoja ja vaikuttamaan omaan oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä sekä löytämään parhaat tapansa oppia ja työskennellä. Häntä kannustetaan ottamaan vastuuta omista asioistaan ja toimimaan yhdessä toisten kanssa ympäristönsä hyväksi. Elämänhallinnan taitoja harjoitellaan monipuolisesti.

Oppilaan osallisuus toteutuu myös edustuksellisesti. Jokaiselta luokalta valitaan edustaja oppilaskunnan hallitukseen. Edustajan kautta tieto kulkee jokaisesta luokasta oppilaskunnan hallitukseen ja hallituksesta luokkaan. Oppilaskunnan hallituksen vaalissa oppilaat toteuttavat demokraattista päätöksentekoa.

Oppilaskunnan hallitus toimii vuorovaikutuksessa rehtorin ja koulun muun henkilöstön kanssa.

Oppilaskunnan hallitus kehittää ja arvioi toimintaansa vuosittaisen toimintasuunnitelman ja -kertomuksen avulla yhdessä muiden oppilaiden ja henkilöstön kanssa.

Oppilaskunnan hallitukselle valitaan ainakin puheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja. Oppilaskunnan edustajat osallistuvat koulun henkilöstökokouksiin ja koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän (KOR) kokouksiin aina silloin, kun käsiteltävässä asiassa tarvitaan oppilaiden näkökulmaa.

Oppilaskunnan hallitus tekee yhteistyötä Lasten Parlamentin ja Nuorisovaltuuston kanssa. Yhteistyö on vuorovaikutteista, tieto välittyy oppilaskunnan hallituksen kautta kouluihin ja luokkiin.

Turun perusopetuksessa ns. luokkatunneilla (lutu) oppilaalla on mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Jokainen oppilas tulee kuulluksi ja saa vaikuttamisen mahdollisuuden omassa perusopetusryhmässään. Luokkatunteja järjestetään pääsääntöisesti kuukausittain. Luokanopettaja ja luokanohjaaja vastaavat luokkatuntien järjestämisestä yhdessä oppilaiden kanssa.

Jokaisen oppilaan osallisuus rakentuu arjen koulutyön lisäksi luokkatuntien ja oppilaskuntatoiminnan ympärille.

Verkkovaikuttamisella tarkoitetaan jokaisen oppilaan mahdollisuutta vaikuttaa yhteisiin asioihin valtakunnallisten ja paikallisten verkkovaikuttamiskanavien kautta.

OHJE:
Koulun opetussuunnitelmassa
kuvataan luokkatuntien järjestämisen periaatteet.