KASAL01 Perusharjoittelu A

Matkakirjatyöskentelyn idea ja yleisohje lo-harjoitteluissa

Asiantuntijaksi kasvun matkakirja -prosessin oleellinen osa on portfoliotyöskentely, jonka tarkoituksena on pohtia omaa opettajuutta ja sen kehittymistä pohjaten EDUn arvomallinnukseen. Kuhunkin harjoitteluun on erikseen määritelty ne arvot ja niihin kytköksissä olevat osaamisalueet, joihin erityisesti keskitytään. Kasvatustieteellinen tietotaito ja vuorovaikutus kulkevat mukana kaikissa harjoitteluissa. 

Yleisohje

Harjoittelun alussa

Määrittele omat tavoitteesi harjoittelujaksolle suhteessa harjoittelun opetussuunnitelman tavoitteisiin. Kirjaa ne itsellesi muistiin harjoittelun alussa henkilökohtaiseen portfolioosi eli Peda.netin OmaTilasi Matkakirjaan ja harjoittelukohtaisesti jaksosuunnitelmaan tai vastaavaan.

Harjoittelun aikana

Harjoittelun aikana kirjaa muistiin tuntien seuraamisessa, opetusprosessissa sekä ohjauskeskusteluissa esiin nousseita ajatuksia liittyen kunkin harjoittelun arvoihin ja niihin kytköksissä oleviin osaamisalueisiin. Voit jo tässä vaiheessa kirjoittaa muistiinpanojasi Matkakirjaasi Peda.netissä.

Harjoittelun lopussa

Harjoittelun jälkeen kirjoita Matkakirjaasi reflektio omasta asiantuntijaksi kasvustasi. Käytä reflektion apuna harjoittelun opetussuunnitelmassa mainittuja tavoitteita, omia tavoitteitasi, prosessinaikaisia havaintojasi ja muistiinpanojasi (esim. ohjauskeskustelujen teemoista) sekä EDUn arvomallinnusta. Käytä apuna myös Taskutuutorin reflektio-ohjetta.
 

Opintojakson sisällöt ja osaamistavoitteet sekä reflektoitavat arvot

Opintojaksolla suunnittelet, toteutat ja arvioit opetusta yhteistyössä ohjaavan opettajan sekä muiden opetusharjoittelijoiden kanssa. Jaksolla tutustut ohjatusti erilaisiin opettajan työhön kuuluviin tehtäviin. Jakson opetettavat aineet ovat matematiikka, äidinkieli ja kirjallisuus (suomen kieli ja kirjallisuus), uskonto (evankelisluterilainen uskonto) tai elämänkatsomustieto ja/tai historia tai yhteiskuntaoppi.

Osaamistavoitteet

 • tiedostat omia käsityksiäsi ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärrät niiden vaikutuksen opetukseen
 • ymmärrät jatkuvan kehityksen osana opettajuutta
 • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppiaineiden ja kokonaisuuksien opetusta opetussuunnitelmaan perustuen
 • osaat soveltaa opetettavien aineiden opetusmenetelmiä, didaktisia periaatteita ja sisältöjä
 • osaat käyttää ja kokeilla tarkoituksenmukaisia työtapoja ja opetusmateriaaleja
 • ymmärrät oppilaiden ja opetusryhmien yksilöllisyyttä ja moninaisuutta, osaa eriyttää sekä edistää yhdenvertaisuutta
 • osaat toimia rakentavassa kollegiaalisessa yhteistyössä, antaa ja hyödyntää palautetta sekä arvioida omaa ja toisten työskentelyä, opetusta ja oppimista
 • ymmärrät opetuksen järjestämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

Matkakirjassa reflektoitavat keskeiset arvot

Kasvatustieteellinen tietotaito, erityisesti pedagoginen tietotaito, vuorovaikutustaidot ja eettisyys

REFLEKTIOTEHTÄVÄ

Perusharjoittelu A

Kirjoita harjoittelun jälkeen OmaTilasi Matkakirjaan reflektio omasta asiantuntijaksi kasvustasi peilaten harjoittelun opetussuunnitelmassa mainittuihin tavoitteisiin, omiin tavoitteisiin, prosessinaikaisiin havaintoihin ja muistiinpanoihin (esim. ohjauskeskustelujen teemoihin) sekä EDUn arvomallinnukseen (ks. kuvio). Kun reflektiosi on valmis arvioitavaksi, palauta sivun pysyvä linkki määräpäivään mennessä opintojaksolla annettujen ohjeiden mukaan.

Käsittele reflektiotekstissä asiantuntijaksi kasvun kannalta seuraavia asioita (otsikoi ja jäsennä tekstisi seuraavasti):

 • Omat tavoitteet suhteessa harjoittelujakson tavoitteisiin
  • Millä tavoin tunnistit omia kehittymisen osa-alueitasi?
  • Miten edistit tavoitteisiin pääsyä?
  • Millaista uutta ajattelua syntyi harjoittelun aikana?
 • Oma kehittyminen: Kasvatustieteellinen tietotaito: Pedagoginen tietotaito. Otsikoi tekstisi oppiaineittain (äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, historia, katsomusaineet) ja reflektoi kustakin opettamastasi aineesta seuraavia asioita:
  • Miten opetussuunnitelma ohjasi toimintaasi?
  • Miten kehityit opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa? Entä arvioinnissa?
  • Miten sovelsit didaktisia menetelmiä eri oppiaineissa?
 • Oma kehittyminen: Eettisyys ja yhdenvertaisuus
  • Analysoi yhdenvertaisuuden toteutumista koulussa. Miten oma toimintasi tuki oppilaiden yhdenvertaisuutta (esim. eriyttämisen avulla)?
  • Millaisia eettisiä haasteita kohtasit? 
  • Millaisia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen kasvatuksen periaatteita havaitsit ja pääsit toteuttamaan koulussa? (Voit hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Kasvatusyhteisöt ja yhdenvertaisuus -jakson sisältöjä). 
 • Syventävä reflektio
  • Valitse lopuksi yksi harjoittelun aikana esille tullut tilanne tai kokemus, jonka koet jollain tapaa haastavaksi ja merkitykselliseksi. Reflektoi sitä Miten reflektoin -kuvion kysymysten mukaisesti ylhäältä alaspäin.
Reflektiotehtävä jaetaan vain ohjaaville opettajille (luokanlehtori ja didaktikot). Määrittele siis OmaTilasi julkisuusasetukset ohjeen mukaan. Muista, että reflektiotekstisi painopiste on omassa kehittymisessäsi. Ota siis huomioon anonymiteetti: Älä kuvaa harjoitteluluokastasi mitään, minkä perusteella voisi tunnistaa yksittäisiä oppilaita tai opettajia. Älä siis sisällytä tekstiisi esimerkisi nimiä, sukupuolia tai ihmisten ulkoisia piirteitä.

Arviointi: hyväksytty - hylätty (hyväksytyssä suorituksessa on reflektoitu kaikkia ohjeessa mainittuja osa-alueita).

(Ohjetta päivitetty ja tarkennettu 20.8.2020/PK)

TEHTÄVÄN TEKEMISEEN TARVITTAVA AIKA

Reflektiotehtävä kuuluu itsenäiseen työn osuuteen (67 t), josta tehtävän osuus arviolta 10 t.

Tehtävän palautusohje ja linkki TUNI Moodleen

Palauta luokanopettajaopiskelun perusharjoittelu A:n reflektiosivusi pysyvä linkki TUNI Moodleen 17.12.2020 mennessä sekä sähköpostitse normaalikoulun ohjaavalle opettajalle. Muista myös antaa ohjaavalle luokanlehtorille ja sinua ohjanneille didaktikoille lukuoikeus reflektiosivuusi Pedanetin OmaTilassa.

Pyydä tarvittaessa apua Päivi Svärdiltä (paivi.svard@tuni.fi) tai Viivi Pellikalta (viivi.pellikka@tuni.fi). Voit ottaa yhteyttä Teamsin kautta ja tarvittaessa myös varata ohjausajan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä