Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

OPS2016:ssa esitellään uusi käsite: laaja-alainen osaaminen. Se on useaa oppiaineitta yhdistävää ja oppiainerajat ylittävää. Kukin oppiaine antaa oman panoksensa laaja-alaisen osaamisen alueen kehittymiseen.

Tällaisella teemamuotoisella opetuksella/oppimisella on rikastettu kaikkia peruskoulun opetussuunnitelmia. Tuntijaossa laaja-alaiselle osaamiselle ei ole omia tunteja.

Tavoitteena on, että oppilaalle rakentuu mielekkäitä, eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia, jotka toteutuvat siis oppiaineiden yhteistyönä. Tarve laaja-alaiselle osaamiselle syntyy ympäröivän maailman muuttumisesta.

Laaja-alaisen osaamisen alueet

Laaja-alaisen osaamisen seitsemän osa-aluetta muodostuvat tiedoista ja taidoista ja niiden soveltamisesta eri tilanteissa sekä arvoista ja asenteista.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

  • Ajattelun ja oppimisen taidot muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
  • Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen.
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
  • Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta.
Monilukutaito (L4)
  • Monilukutaito on kykyä hankkia, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Monilukutaidon kehittämiseen kuuluu aina myös eettisten kysymysten tarkastelua ja pohdintaa kulttuurisesti moninaisessa maailmassa.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
  • Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, erioppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
  • Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumisen seurauksena. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
  • Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja, joissa hyödynnetään koulun kaikkea toimintaa sekä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Jaksot voidaan toteuttaa monin eri tavoin esimerkiksi jaksottamalla, teemapäivinä tai leirikouluina. Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun on tärkeää.


Laaja-alaisen osaamisen seitsemän aluetta tavoitteineen antavat suunnan ja pohjan eheyttämiselle.
Monialaiset oppimiskokonaisuudet (OK) auttavat ja edistävät laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä