Opiskelu

Oppiminen ja opiskelu muutoksessa

Oppiminen on oppilaan aikaisempiin
 • tietoihin,
 • taitoihin ja
 • kokemuksiin
pohjautuvaa päämääräsuuntautunutta toimintaa.

Oppilas on aktiivinen toimija:
 • hän asettaa tavoitteita,
 • ratkaisee ongelmia itsenäisesti ja
 • ratkaisee ongelmia yhdessä muiden kanssa.

Oppilas reflektoi

 • oppimisprosessejaan,
 • kokemuksiaan ja
 • tunteitaan.

Oppiminen on erottamaton osa yksilön kokonaisvaltaista elinikäistä ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa
 • vertaisryhmän,
 • opettajan,
 • kouluyhteisön jäsenten,
 • koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden ja
 • eri yhteisöjen kanssa
erilaisissa oppimisympäristöissä.

Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan.

Tavoitteellinen oppiminen on taito.
Oppimisprosessia ohjaavat
 • omista oppimisprosesseistaan tietoisuus,
 • itseohjautuvuus
 • kiinnostuksen kohteet,
 • arvostukset,
 • työskentelytavat ja
 • tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestään oppijana.