6 Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

6 Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvotilanteen selvittäminen lukuvuoden alussa

Tasa-arvotilannetta voidaan selvittää opetushenkilöstön tai/ ja oppilaskunnan toimesta esimerkiksi

  • keskusteluilla
  • kyselyillä ja kirjoitelmilla
  • arkitilanteita videoimalla
  • draamalla ja peleillä
  • sarjakuvilla
  • valokuvaamalla

Tasa-arvotilanteesta voidaan saada tietoa myös omaa koulua koskevista selvityksistä, tilastoista ja seurannoista, mikäli tiedot on koottu ja eritelty sukupuolen mukaan. Koulussa voidaan toteuttaa tasa-arvokeskustelu tai kirjallinen tasa-arvokysely, joka soveltuu erityisesti vanhemmille oppilaille.

Opetushallituksen julkaisu Tasa-arvo on taitolaji.

 

Toimenpiteet

Tarvittavat kehittämiskohteet ja konkreettiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi perustuvat laadittuun selvitykseen ja ne valitaan aina tilanteen ja tarpeiden mukaan. Toimenpiteet voivat kohdistua mihin tahansa selvityksessä esille nousseeseen kysymykseen.

Esiopetus

Esiopetusikäinen rakentaa identiteettiään oppijana ja ryhmän jäsenenä. Esiopetuksessa ei sallita minkäänlaista kiusaamista eikä syrjivää käyttäytymistä. Tasa-arvotyössä esiopetuksen tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus kehittää kykyjään ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta johtuvia ennakko-odotuksia ja rajoituksia, toiminta kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Vanhempien osallistaminen tasa-arvoa edistävään ja perheiden monimuotoisuutta kunnioittavaan kasvatukseen on erityisen tärkeää.
Kysymyksiä, joita opettajien kannattaa pohtia:
• Miten tuetaan sukupuolten välisiä ystävyyssuhteita?
• Haluaisivatko tytöt leikkiä merirosvoa ja pojat prinsessaa?
• Miten toimia tilanteessa, jossa lapsi ilmaisee sukupuoltaan epätyypillisesti?

Vuosiluokilla 1-2

Oppilas rakentaa identiteettiään oppijana ja kouluyhteisön jäsenenä. Koulussa ei sallita minkäänlaista kiusaamista eikä syrjivää käyttäytymistä. Oppilaan rakentaessa omaa sukupuoli-identiteettiään ymmärtävä ja moninaisuuteen myönteisesti suhtautuva opettaja on avainasemassa. Oppilaita opetetaan tunnistamaan sukupuoleen liittyviä odotuksia ja luuloja ja heitä autetaan ymmärtämään, että heidän ei tarvitse rajoittaa omaa toimintaansa niiden mukaan.
Kysymyksiä, joita opettajien kannattaa pohtia:
• Onko tilanteita, joissa ryhmäjako sukupuolen perusteella on ehdottoman tarpeen?
• Miten kannustetaan oppilaita itsenäisiin ja rohkeisiin valintoihin?

Vuosiluokilla 3-6

Oppilaan tulee saada kokea olevansa osa sukupuolten tasa-arvoa edistävää yhteisöä. Tätä tuetaan ottamalla esiin epätasa-arvon kokemuksia ja tekemällä niiden pohjalta muutoksia toimintatapoihin. Oppilaat oppivat arvioimaan, kohdellaanko tyttöjä ja poikia yhdenvertaisesti. Oppilaan tulisi myös pystyä pohtimaan ja arvioimaan omaa toimintaansa sekä tarvittaessa muuttamaan sitä. Opettaja puuttuu oppilaiden keskinäiseen epätasa-arvoiseen käyttäytymiseen. Sukupuolittunutta kiusaamista ja häirintää voidaan ennaltaehkäistä opettelemalla tunnistamaan sitä omassa ja toisten käyttäytymisessä sekä opettelemalla vastustamaan vertaispainetta.
Kysymyksiä, joita opettajien kannattaa pohtia:
• Onko tilanteita, joissa ryhmäjako sukupuolen perusteella on ehdottoman tarpeen?
• Onko oppimateriaaleissa sukupuolirooleja rakentavia malleja?
• Saavatko tytöt yhtä paljon puheenvuoroja kuin pojat?
• Miten tuen oppilasta, joka ei identifioidu vain yhteen sukupuoleen?

Vuosiluokilla 7-9

Jokainen opettaja ohjaa oppilaita sukupuolten tasa-arvoon omassa oppiaineessaan ja kouluyhteisön kaikessa toiminnassa.
Useimmilla oppilailla on jo käsitys sukupuoli-identiteetistään, mutta se voi vielä muuttua. Perinteiset stereotypiat rajoittavat sukupuolen ilmaisua. Oppilaiden tulisi osata tunnistaa sukupuoleen perustuva ja seksuaalinen häirintä ja tietää, ettei se ole kohteen syytä, ja että tilanteeseen voi saada apua. Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen, joka ei hyväksy kiusaamista, seksuaalista häirintää, sukupuoleen perustuvaa häirintää, rasismia eikä muuta syrjintää.

Erottelun tietoinen vähentämien ja perinteisten sukupuolirajojen ylittämisen tukeminen opiskelu- ja ammattivalinnoissa on erityisen tärkeää vuosiluokilla 7–9.
Kysymyksiä, joita opettajien kannattaa pohtia:
• Onko tilanteita, että ryhmäjako sukupuolen perusteella on ehdottoman tarpeen?
• Mitä erityistä sukupuoli- ja tasa-arvoisuustietoisuus tarkoittaa omassa oppiaineessani?
• Miten voi rohkaista oppilaita tekemään omien vahvuusalueiden ja kiinnostuksen mukaisia ammatinvalintoja ilman sukupuolirajoitteita?
• Tiedostaako oppilas tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkityksen yhteiskunnassa?


Kirjaaminen tai muu dokumentointi

Selvitysten keskeiset tulokset ja toimenpiteet kirjataan koulujen toimintasuunnitelman yhteyteen.

Toimenpiteiden toteutumista ja tuloksia arvioidaan lukuvuosittain keväällä aina seuraavaa työsuunnitelmaa valmisteltaessa.

 

Arviointi ja seuranta

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittymistä sekä siihen liittyviä toimenpiteitä arvioidaan vuosittain toimintasuunnitelman arvioinnin yhteydessä.

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä