5.6. Oikeudenmukaisuus toimintamahdollisuuksina

Toimintamahdollisuuksien turvaaminen

Ihmisten todellisten toimintamahdollisuuksien turvaaminen on tärkeää. Jos yhteisö mahdollistaa jokaiselle jäsenelleen valtaa omaan elämäänsä, moni jäsen pitää yhteiskuntaa oikeudenmukaisena.

Nobelisti Amartya K. Sen on intialais-yhdysvaltalainen filosofi ja taloustieteilijä. Sen ajattelee, että ihmisen etu on asia, jota hän kutsuu kyvyksi toimia. Senin toimintamahdollisuuksien teorian mukaan ihmisten elämänlaatu on hyvä, kun heillä on todellista valinnanvapautta ja mahdollisuuksia tavoitella arvokkaina pitämiään asioita. Myös demokratian ihanne korostaa sitä, että ihmisillä on vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä. Tässä ajattelutavassa julkinen sektori saa suuren vastuun: sen tehtävänä on edistää ja pitää yllä ihmisten toimintamahdollisuuksia. Julkinen sektori siis huolehtii positiivisen vapauden luomisesta.

Nykyisin korostetaan talouskasvun merkitystä julkisen sektorin resurssien tuottamisessa. Jos ei huolehdita jakoresursseista, ei ole käytännön mahdollisuuksia pitää kenestäkään huolta: ei kansalaisista, elinkeinoelämästä tai muista tarpeellisista organisaatioista ja instituutioista. Toimintamahdollisuuksien teorian näkökulmasta olennaisempaa on kuitenkin turvata kansalaisille tasa-arvoisia toimintamahdollisuuksia – ainoastaan talouskasvuun keskittyminen ei takaa mahdollisuuksien oikeudenmukaista jakoa, ja se saattaa jopa vaatia politiikkaa, joka synnyttää rakenteellista epätasa-arvoa.

Amartya K. Sen on tutkinut myös mahdollisuutta yhdistää tasa-arvo ja monimuotoisuus. Yhteiskunnallisen tasa-arvon arvostushan on laajaa. Esimerkiksi Karl Popperin luontevalta tuntuvan näkemyksen mukaan oikeudenmukaisuuden toteutuminen edellyttää yhtäläisiä oikeuksia, velvollisuuksia ja yhdenvertaisuutta lain edessä. Kaikkia on kohdeltava samalla tavalla.

Mitä sitten tasa-arvo ajattelun mukaan pitäisi jakaa kaikille tasan? Filosofisessa kirjallisuudessa luetellaan monenlaisia asioita, joita pitäisi jakaa kaikille tasan: resursseja, vapauksia, oikeuksia, velvollisuuksia tai tuloja. Senin ehdotus on, että jaetaan kaikille tasan niitä olemisen ja tekemisen muotoja, jotka yksilölle merkitsevät subjektiivisia hyvinvoinnin kokemuksia. Englanninkielinen tekninen termi on functioning. Se voidaan kääntää toteutuneiksi toimintamahdollisuuksiksi. Senin ratkaisu hylkää antiikista periytyneen tasa-arvokäsityksen, jossa kaikille jaetaan yhtä ja samaa. Hän liittyy niihin tasa-arvon kannattajiin, jotka pyrkivät ottamaan huomioon ihmisten väliset merkitykselliset erot.

Vertaillaanpa esimerkin avulla klassista tasa-arvon tulkintaa ja Senin muotoilemaa tasa-arvoa. Kyky liikkua paikasta toiseen lisää ihmisten kokemaa hyvinvointia. Klassisen tasa-arvon toteuttamiseksi annetaan kaikille polkupyörä. Jokainen voi nyt itse liikkua haluamaansa kohteeseen silloin kun itselle sopii. Mutta onko polkupyörästä iloa kaikille samassa määrin? Huomaamme, että vanhukset eivät ehkä enää jaksa pyöräillä. Pikkulapset eivät vielä osaa. Sairaat eivät juuri tällä hetkellä pysty pyöräilemään. On ilmastoja, joissa jäätyy, jos lähtee ajamaan polkupyörällä. On pinnanmuodostuksia ja tiettömiä taipaleita, jotka eivät salli pyöräilyä. Erilaiset yksilöt eivät saa samasta resurssista irti yhtäläistä hyvinvoinnin lisäystä.

Tasa-arvon uuden version mukaan suodaan erilaisille ihmisille erilaisia hyvinvoinnin kokemuksen edellytyksiä yhtäläisessä määrin, jotta heidän erilaiset tarpeensa voidaan tyydyttää.


Kaavion osoittamalla tavalla voimme ajatella toimintamahdollisuuksien avaruutta, josta erilaiset yksilöt valitsevat erilaisia f-tekijöitä (toteutuneita toimintamahdollisuuksia) saadakseen saman hyvinvoinnin kokemusten lisäyksen.

Katso esimerkkejä oikeudenmukaisuuden ongelmista.

Tasa-arvon jättäminen huomioimatta on kestämätöntä. Jos kaikki ihmiset saavat vapauden keskittyä vain itseensä ja omiin elämän päämääriinsä, eikö silloin uhkana ole, että vahvemmat polkevat heikommat jalkoihinsa? Mikä edes sitoo ihmiset yhteisöksi, jos irtaudutaan yhteisöä koossapitäviä jaetuista ihanteista? Mitä seuraa rajoittamattomasta vapaudesta?

Tehtävä – Kolme lasta ja huilu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä