4.2. Moraalin erityisyys

Moraaliväitteiden ominaisuudet

Arvoilla tarkoitetaan moraalifilosofiassa toiminnan päämäärää. Moraaliarvojen ohella on olemassa lukuisia muita arvoja: esimerkiksi uskonnollisia, poliittisia, taloudellisia, esteettisiä ja elämäntapa-arvoja. Miten moraali eroaa muista arvoista? Yksi moraaliarvojen identifioimisen tapa on luetella moraaliväitteiden ominaisuudet erotukseksi muista väitteistä. Moraalista puhuvat väitteet kuvaavat arvoja, joita luonnehtivat seuraavat seikat:

 1. Ylivertaisuus muihin arvoihin nähden. Moraali on tärkeämpi asia kuin muut asiat. Jos vaikkapa ihmisoikeudet ja taloudellinen hyöty joutuvat vastakkain, ihmisoikeuksia tulee moraalin määritelmän mukaan pitää tärkeämpinä.

  Pohdi: ovatko moraaliarvot todellisessa elämässä tärkeämpiä kuin muut arvot?

 2. Yleistettävyys eli universalisoituvuus. Moraalin tulee soveltua kaikkiin ihmisiin samalla tavalla.

  Pohdi: Onko hyväksi, että erilaisiin rooleihin liittyy erilaisia moraalisia velvollisuuksia? Onko parempi, että vanhemmat suosivat omia lapsiaan ja että ystävät pitävät tärkeämpänä juuri omia ystäviään kaikkien muiden ihmisten asemesta? Liittyykö erilaisiin ammattirooleihin (opettajat, lääkärit, papit) odotuksia, jotka edellyttävät roolin haltijalta erityisiä moraalisia velvoitteita?

 3. Preskriptiivisyys eli käskevyys tai kehottavuus. Kun lausumme moraaliväitteen, tarkoitamme samalla, että myös muiden tulee elää väitteen tarkoittamalla tavalla. "Älä tapa!" on selkeästi käsky. Esimerkiksi esteettiset arvot ovat tässä mielessä erilaisia. Kun sanomme, että omasta mielestämme auringonlasku on kaunis, emme tarkoita, että kaikkien on pidettävä auringonlaskuja kauniina. Esteettiset arvot – kauneus – ovat oma tutkimuksen kenttänsä filosofiassa. (Ks. Kauneus, Filosofia.fi-sivuilla)

  Preskriptiivisen moraalin tutkimuksen ohella on olemassa myös deskriptiivistä eli kuvailevaa tutkimusta, jota harjoitetaan yhteiskuntatieteiden (esimerkiksi sosiologian ja sosiaalipsykologian) alueella. Siinä ei ole tarkoituksena pohtia, mitä ihmisten pitäisi tehdä, vaan halutaan kartoittaa ihmisten todellisia arvostuksia.

  Pohdi: Millä perusteella työnantaja voi edellyttää tietynlaista pukeutumista työpaikoilla tai vastustaa joidenkin ulkoasuun liittyvien esineiden käyttöä, esimerkiksi nenärengasta?

 4. Autonomisuus. Moraali on eri asia kuin laki tai uskonto. Moraalin noudattaminen on prima facie (ensi näkemältä) moraalinen velvollisuus, mutta tarkempi moraalipohdinta saattaa osoittaa, ettei lailla ole moraalista oikeutusta.

  Pohdi: milloin on oikeutettua olla kansalaistottelematon?

  Lisätietoa saat Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaalin sanasto-sivuilta sanat-kansiosta.

  Jotta teko olisi kansalaistottelemattomuutta, sillä on oltava moraalinen perustelu: tottelemattomuuden perusteena on yritys korjata yhteiskunnallinen epäkohta.

  Toiseksi toimijoiden on oltava tunnistettavia: heidän on esiinnyttävä omilla nimillään ja kasvoillaan. Kolmanneksi toimijoiden on hyväksyttävä lain noudattamatta jättämisen sanktiot eli olla valmiita vastaanottamaan lain rikkomisen rangaistukset.

  Pohdi: onko oikeutettua uskontojen yhdenvertaisuuden nimissä kieltää uskontojen ulkoisten tunnusmerkkien kuten huivien tai turbaanien käyttö?

Moraali koskee asioita, jotka ovat ihmisen ja elonkehän hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeitä asioita. Pohdi, mitä tällaiset asiat ovat? Onko moraalisesti väärin harjata hampaansa tavalla, jota hammaslääkärit eivät suosittele? Ovatko painovirheet moraalisesti väärin?

Moraalia vai etiikkaa

 • Moraali on käytännön hyvän elämän tavoittelua: arvoja, käytäntöjä ja toimintatapoja. Arvotamme teot oikeiksi tai vääriksi, päämäärät hyviksi tai pahoiksi.
 • Etiikka on moraalia koskevaa teoretisointia, moraalifilosofiaa.
 • Deskriptiivinen etiikka: jonkin ryhmän kannattamien moraalisten arvojen ja normien empiiristä tutkimusta.
 • Normatiivinen etiikka: oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa koskevien teorioiden kehittämistä.
 • Metaetiikka: käsitteiden tutkimusta, eettisten väitteiden merkityksen ja oikeutuksen analyysiä.
 • Soveltava etiikka: normatiivisen etiikan teorioiden soveltamista käytännön tapauksiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä