Journalistin ohjeet (Julkisen sanan neuvosto JSN )

Journalistin ohjeet ja liite
Johdanto
Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen
oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä.
Näiden ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä
ja edistää ammattieettistä keskustelua.
Ohjeet koskevat kaikkea journalistista työtä. Ne on laadittu vain alan itsesääntelyä varten. Ohjeita
ei ole tarkoitettu kä
ytettäviksi rikos
-
tai vahingonkorvausvastuun perusteena.
Ammatillinen asema
1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oik
e-
us saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
2. Tiedonvälityksen sisältö
ä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösva
l-
taa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.
3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, e
s-
tää tai rajoitta
a tiedonvälitystä.
4. Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkil
ö-
kohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa rii
p-
pumattomuuden tai ammattietiikan.
5.
Journalistilla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilökohtaisen
vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa.
6. Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita jou
r-
nalistin on hy
vä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.
7. Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käyt
e-
tään toisen julkaisemia tietoja.
Tietojen hankkiminen ja julkaiseminen
8. Journalistin velvol
lisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.
9. Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä han
k-
kimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journali
s-
ti vo
i tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla.
10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin
myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellises
tä aineistosta. Myöskään kuvaa
tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa,
koska tietolähteellä voi olla hyötymis
-
tai vahingoittamistarkoitus.
13. Uutise
n voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on
syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan lo
p-
puun saakka.
14. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tieto
ja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys
salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu.
Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, to
i-
mituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän läht
een ja siltä hankittujen tietojen lu
o-
tettavuus on varmistettu.
15. Otsikoille, ingresseille, kansi
-
ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydy
t-
tävä sisällöstä kate.
16. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä
selvänä. Piilomainonta on torjuttava.
Haastateltavan ja haastattelijan oikeudet
17. Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen laus
u-
maansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää us
eissa eri väl
i-
neissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan
tausta
-
aineistoksi.
18. Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, jos ju
l-
kaisuaikataulu sen mahdoll
istaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia,
eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.
19. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, jos olosuhteet ovat haastatt
e-
lun antamis
en jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta.
Virheen korjaus ja oma kannanotto
20. Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi
julkaisussa, jossa virhe on a
lun perin ollut.
21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka
asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää
oma näkemyksensä jo samassa yhte
ydessä.
22. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi
joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista h
ä-
nen oma kannanottonsa.
23. Kannanotto on puheenvuor
o, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen y
h-
teyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.
24. Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä
vastaavan muun mielipiteen esittäminen
ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.
25. Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa.
Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa ju
lkaista asiallisessa mu
o-
dossa.
Yks
ityinen ja julkinen
26. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksua
a-
lista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaa
n-
kuulumattomasti tai halventavasti.
27. Yksi
tyiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suo
s-
tumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on
otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.
28. Sairaus
-
ja kuolem
antapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittae
s-
sa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.
29. Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten
suostumusta.
30. Julk
istakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei
välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä
koskevia asioita.
31. Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai mui
ta tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun
asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun
henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.
32. Tunnistamiseen johtavien tietojen käytö
ssä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta r
i-
kosepäilystä tai syytteestä.
33. Tietoja rikoksentekijästä, syytetystä tai epäillystä ei yleensä pidä julkaista, jos ne paljastavat
erityisen arkaluonteisen rikoksen uhrin.
34. Arkaluonteisen rikoksen uhrin
henkilöllisyys on suojattava, ellei sillä ole poikkeuksellista y
h-
teiskunnallista merkitystä.
35. Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien
mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pi
dä asiattomasti pyrkiä vaikutt
a-
maan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen.
Ohjeet on hyväksytty Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen kokouksessa 16.12.2010. Ne
astuvat voimaan 1.1.2011.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä