OLA - OPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN

OLA - OHJELMA

Opetuksen laadun kehittäminen on jokaisen opettajan tehtävä. Sen tukemiseksi ollaan kehittämässä steinerkouluille ja -päiväkodeille yhteistä ohjelmaa. Ohjelma on muunnelma Saksan steinerkouluissa käytössä olevasta ohjelmasta.


OPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN STEINERKOULUSSA - SUOMI (OLA-OHJELMA)

Tavoitteet:

 • Parantaa koulujen opettajien ammatillista yhteistyötä
 • Antaa yksittäisille opettajille konkreettista apua omaan työhön
 • Tätä kautta parantaa ja kehittää opetuksen laatua steinerkouluissa

Perusperiaatteet:

 • Koulun opettajakunta päättää miten edetään:
  aloitukseen tarvitaan että n. 90% koulun opettajakunnasta päättää sitoutua
 • Sitoutuminen ensin vaiheeseen 1.  yhdeksi vuodeksi.
 • Vuoden kuluttua opettajakunta päättää jatketaanko vaihetta 1. edelleen sellaisenaan vai otetaanko vaihe 2. mukaan. Vai mitä tehdään.
 • Tästä vuoden kuluttua opettajakunta päättää edetäänkö vaiheeseen 3.

Vaiheet:

 1. VERTAISTYÖSKENTELY OPETTAJAKUNNASSA
  • Koko opettajakunta koulutetaan työtapaan (2x ½  pv koulutus)
  • 15-17 vertaistyöskentelykertaa / kouluvuosi (joka toinen viikko 1h)
 2. LUOKKATYÖSKENTELYN ULKOINEN HAVAINNOINTI
  • 2 kertaa / kouluvuosi / opettaja
  • Mentoreina koulutetut kokeneet pedagogit
 3. LUOKKATYÖSKENTELYN VERTAISHAVAINNOINTI
  • 2 kertaa / kouluvuosi / opettaja / havainnoijana
  • 2 kertaa / kouluvuosi / opettaja / havainnoitavana
  • Koko opettajakunnalle koulutus miten havainnointi ja palautekeskustelu tehdään.
Hinta ja resurssit
 • Vaiheissa 1 ja 3 opettajakunnan koulutus metodin käyttöön on maksullista. (Kummassakin vaiheessa opettajakunnalle varattava riittävästi aikaa harjoitella metodia ennen sen varsinaista toteuttamista).
 • Vertaistyöskentelyn (1) tulisi tapahtua opettajankokousaikana eikä lisätä työaikaa.
 • Ulkoisten mentorien (2) työ on maksullista. Palkkio ja/tai sijaiskulut tulee koulun kustannettaviksi.
 • Vertaismentoroinnin (3) hinta riippuu koulun sisäisistä järjestelyistä.

OLA SUOMI – ASKELEET ETEENPÄIN KANSALLISELLA TASOLLA

Tarkoituksena on auttaa kouluja tekemään omaa laatutyötä selkeämmin ja järjestelmällisemmin. Ja nimenomaan tekemään sitä. Se, että Steinerkasvatuksen liitolla on säännöissään tehtävänä valvoa steinerkoulu- ja steinerpäiväkoti-nimen käyttöä edellyttää, että meillä on Suomen tasolla tarjolla erilaisia tukitoimia, joilla koulut ja päiväkodit voivat omaa toimintaansa kehittää. Näitä konkreettisia tukitoimia ovat jo olemassa oleva KEHU-ohjelma (Steinerpedagogiikan kehittämisen ja huolehtimisen -ohjelma) sekä nyt käyntiin pyörähtävä OLA (Opetuksen laadun kehittäminen -ohjelma).

Steinerkoulut päättävät itsenäisesti mitä ohjelmia käyttävät laadunhallinnassaan. Steinerpäiväkodeille on kehitteillä oma auditointimenetelmä.

OLA-ohjelman tavoitteet kansallisella tasolla:

 • Tarjota kouluille ja päiväkodeille toimiva työkalu, jolla opettajien ja kasvattajien on mahdollista kehittää systemaattisesti ja konkreettisesti omaa työtään.
 • Koulu ja -päiväkotiyhteisöjen ammatillisen yhteistyön kehittäminen yhteisöjen sisällä.
 • Tukea ja ylläpitää sellaista ohjelmaa, joka voidaan dokumentoida ja esittää myös vanhemmille / viranomaistahoille yhtenä olemassaolevana ja mahdollisena laadunhallintajärjestelmänä.
 • Vahvistaa yhteisöjen steinerpedagogista laatua.
 • Muokata tästä mallista steinerpäiväkodeille sopiva ohjelma.


OLA - OHJELMA SUOMESSA - MITEN EDETÄÄN?

Opetuksen laadun kehittäminen steinerkoulussa

Jotta kiinnostuneet opettajakunnat voivat aloittaa vaiheen 1 ensi syksynä, järjestetään 14.-15.9.2018 vertaistyöskentelykoulutus Helsingissä. Koulutukseen voivat kiinnostuneet koulut lähettää 3 henkilöä. Nämä kolme opettajaa kouluttavat koulun oman opettajakunnan vertaistyöskentelymenetelmän käyttöön. Myöhemmin on mahdollista tilata liiton kautta kolmen hengen koulutusporukka vetämään koulutuksen omalla koululla.

 • Vertaistyöskentely -koulutus kestää 2 x ½ päivää (mielellään edellinen iltapäivä ja seuraava aamupäivä). Koulutus on maksullinen, mutta ei kallis.
 • Muuten vertaistyöskentely ei tuota kuluja koululle.
Syksyllä 2018 aletaan suunnitella mentori-koulutusta kokeneille opettajille. Mentorikoulutus järjestetään järjestetään jollain koululla, jossa järjestävä koulu saa ensimmäiset kokemukset luokkatyöskentelyn mentoroinnin voimauttavasta ja opettajan työtä tukevasta luonteesta. Ulkoista mentorointia  (vaihe 2) on mahdollista aloittaa aikaisintaa syksyllä 2019. Mentoreille järjestettävä koulutus on maksullista toimintaa.
 • Mentorien tekemä luokkatyöskentelyn havainnointi ja palautteen anto on maksullista toimintaa kouluille. Hinta perustuu tehtyihin työpäiviin. Arvio ajankäytöstä on, että yksi mentori työskentelee yhden työpäivän aikana kahden opettajan kanssa. Vuoden aikana mentori työskentelee kaksi kertaa jokaisen opettajan kanssa.
Luokkatyöskentelyn vertaishavainnointi (vaihe 3) voidaan aloittaa koulussa vasta kun ulkoista mentorointia on tehty vuoden. Tällöin kaikilla opettajilla on omakohtainen kokemus kuinka ulkopuolisen havainnoijan arvostus ja katse auttaa näkemää hyvää omassa työssä, löytämään omia vahvuuksia ja ymmärtämään omia kehittymiskohteita. Ennen vertaismentoroinnin aloittamista koko opettajakunta koulutetaan prosessiin. Koulutus on koululle maksullista, kesto n. 2 x 1/2 pv. (Kesto on arvio).

OLA (Opetuksen laatu)  -ohjelma

"Intervisor": Richard Landl, German Bund

Core-group in Finland: (Ohjausryhmä)
 • Helena Sandell, Liiton PJ
 • Päivi Kallius, Snellman-korkeakoulu
 • Outi Rousu, ACTS
 • Maija Myllyniemi, Varhaiskasvatus
 • Pirjo Vahviala
 • Irja Maristo
 • Pia Pale

Core-group e-mail: ola@steinerkasvatus.fi