ACTS

Luovan ajattelun taitojen tunnistaminen - ACTS DIPLOMI -projekti


ACTS-projektin esittely

Kolmivuotista (2015–2018) luovan ajattelun taitojen tunnistamisen (Acknowledging Creative Thinking Skills -projektia) projektia rahoittaa Erasmus+-ohjelma. Projektissa kehitämme uudenlaisen lukion päättödiplomin, joka Suomessa voidaan ottaa käyttöön kansallisen ylioppilastutkinnon rinnalle.

Lukiodiplomeissa on poikkitieteellinen lähestymistapa. Diplomiin johtavan koulutuksen pedagogisena tavoitteena on rohkaista opiskelijoita ajattelemaan yli perinteisten oppiainerajojen ja kehittämään asiayhteyksien tajua sekä luovaa ajattelun taitoa läpi koko opetussuunnitelman. ACTS-diplomiin johtavissa opinnoissa korostuu itsenäinen projektityöskentely, mikä kehittää opiskelijoiden vastuunottoa omasta oppimisesta.

Erasmus+-organisaatio arvioi Erasmus+-hakemukset laajasti. Arvioitsijoiden mukaan hakemuksemme oli “eteenpäin suuntaava, erittäin strateginen ehdotus -- joka perustuu tutkimukseen ja kunnianhimoisen tuloksen vankkaan analyysiin.” Lisäksi sen nähtiin sisältävän “uudenlaisia opiskelijoita motivoivia työskentelytapoja” ja että se on “erittäin luotettava, pätevä ja toistettavissa oleva vaihtoehto”.

Missä koulussa diplomin voi suorittaa?

ACTS-diplomin voi suorittaa missä tahansa maassa. Päävaatimus kouluille on, että niillä on tahto innovatiiviseen lähestymistapaan opettamisessa ja oppimisessa, kiinnostusta opettaa laaja-alaisesti integroitua opetussuunnitelmaa. Lisäksi koululla on oltava rohkeutta poikkitieteelliseen lähestymiseen opetuksessa, jossa opiskelijat haastetaan ajattelemaan luovasti, näyttämään aloitteellisuutensa sekä ottamaan ison vastuun omasta oppimisestaan.

Vaikka aloite ACTS-projektiin on tullut osallistujamaiden (Englanti, Norja, Tanska ja Suomi) steinerkasvatuksen liitoilta, se ei silti ole ainoastaan steinerkoulujen projekti. Kaikki koulut, jotka täyttävät diplominantokriteerit, voivat osallistua. Tähän mennessä olemme saaneet kiinnostuneita yhteydenottoja eri puolilta maailmaa, aina Etelä Afrikasta, Brasiliasta ja USA:sta asti.

Miksi luovat ajattelun taidot?

Monet raportit työnantajilta ja tutkimuslaitoksista (mm. Perimiter Institute for Theoretical Physics) kertovat, että vaikka monilla lukion/yliopiston päättävillä nuorilla on tutkintonsa, heillä ei ole työelämätaitoja. Työnantajat ovat huomanneet, että monissa maissa koulutus ei onnistu kehittämään nuorissa ihmisissä kommunikointitaitoja, kykyä ryhmätyöskentelyyn, kykyä luovaan ajatteluun ja tilannetietoisuutta. ACTS-projekti on yritys vastata ongelmaan.

Tutkijat ovat havainneet, että menestykselle on oleellista joukko luovia ajattelun taitoja, esimerkiksi:

Kontemplaatio (kyky pidättäytyä ennakkoluuloista ja arvostelusta)

ja

Heuristinen ajattelu / improvisaatio (kyky toimia uudessa tilanteessa yrityksen ja erehdyksen kautta valmiina epäonnistumaan)

ACTS-diplomien tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kykyjen kehitystä ja havaitsemista seuraavilla ydinosaamisalueilla:

  • Itsetietoisuus: Tunnistaa omat tunteensa, arvonsa, vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.

  • Itseohjautuvuus: Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan omien tunteiden ja käyttäytymisen hallintaa.

  • Sosiaalinen tietoisuus: Osoittaa ymmärrystä ja empatiaa muita kohtaan.

  • Ihmissuhdetaidot: Ihmissuhdetaidoilla tarkoitamme kykyä muodostaa myönteisiä ihmissuhteita, kykyä työskennellä yhdessä ja ratkaista tehokkaasti konflikteja. Tämä jos jokin taito on tulevaisuuden ydintaito!

  • Vastuullinen päätöksenteko ja toiminta: Vastuullinen päätöksenteko ja toiminta tarkoittavat tietoisia, eettisiä ja rakentavia oman elämän ratkaisuja ja niiden mukaan toimimista.

Tavoite on vahvistaa itsenäisyyttä, itsetuntoa, uteliaisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja tahtoa, innovatiivisuutta, mielikuvitusta ja itseohjautuvuutta.

Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan koko potentiaali: formaali, informaali ja non-formaali oppiminen.

Ketkä ovat mukana?

Projektiin osallistuvat:

  • Steiner Waldorf Schools Fellowship (UK),

  • Sammenslutningen af frie Rudolf Steiner skoler i Danmark (Denmark);

  • Steinerskoleforbundet (Norway);

  • Steinerkasvatuksen liitto (Finland)

  • Crossfields Institute (UK).

Näiden viiden järjestön lisäksi on yhteensä noin 50 opettajaa kaikista osallistujamaista ollut tiiviisti mukana työstämässä ACTS-diplomin opetussuunnitelman rakennetta, arvopohjaa ja pedagogista sisältöä.

Missä vaiheessa prosessi on?

Projektin ensimmäinen vaihe päättyi joulukuussa 2016. Sen aikana on järjestetty sarja kansainvälisiä tapaamisia Britanniassa, Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhteisessä työskentelyssä oli mukana noin 50, eri oppiaineryhmiä edustavaa opettajaa keskustelemassa ja pohtimassa miltä innovatiivinen, luova opetussuunnitelma heidän oppiaineestaan näyttäisi. Yhteinen ymmärrys opetussuunnitelman painopistealueista on vallinnut useimmilla aihealueilla yli kulttuuri- ja maarajojen.

Talvella 2017 Crossfields Instituutti työstää tästä materiaalista ACTS-diplomiin johtavan kansainvälisen toisen asteen opetussuunnitelman.

Laadukkaan tutkinnon lisäksi koulutuksen tavoitteena on haastaa oppilaita ajattelemaan luovasti ja samalla antaa mahdollisuuden työskennellä omien kiinnostuksen kohteidensa ja vahvuuksiensa kautta.

Milloin ACTS-diplomi on käyttöönottovalmis?

Tarkoituksemme on lanseerata diplomi käyttöön vuonna 2018.

Tarvitaanko opettajankoulutusta?

Kaikki ACTS-diplomin tavoitteiden ja arvioinnin mukaisesti opettavat opettajat koulutetaan ACTS-opettajankoulutusohjelmassa. Koulutus on osa-aikainen, oman työn kehittämiseen painottuva kokonaisuus, jonka laajuus on noin 500 tuntia kahden vuoden aikana. Crossfields International University partnership sertifioi korkeakoulutasoisen opettajankoulutusohjelman.

Keneen voin olla yhteydessä?

Jos haluat tietää lisää, suosittelemme, että otat yhteyttä maasi yhteyshenkilöön:

Suomi

Steinerkasvatuksen liitto

Päivitämme sivua projektin edetessä.

Liitteet:

ACTS esite: Luovan ajattelun taidot kaikkien nuorten taidoiksi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä