Asian vierellä...

Suomen steinerkoulujen TVT -tutortoiminnan ja -strategian kehittäminen

IMG_8048.JPG
Opetushallitus myönsi avustusta hankkeelle 34 195 €. Valtion erityisavustus on tarkoitettu tutoropettajatoiminnan alueelliseen koordinointiin ja kehittämiseen sekä mallien ja hyvien käytäntöjen levittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää steinerkoulujen tvt-strategista ajattelua ja digitaalisia yhteyksiä hyödyntävää toimintakulttuuria.

Koulutuksissa:
 • syvennetään digitutoropettajien tvt-osaamista, ja juurrutetaan osaaminen steinerpedagogiseen oppimisympäristöön. Koulutuksessa lisätään myös verkostoitumista ja vertaisopettamisen taitoja.
 • sitoutetaan myös steinerkoulujen johto tvt-taitoja kehittävään pedagogiikkaan ja varmistetaan, että kaikilla kouluilla on tvt-strategia.
Aikataulu: kevät 2018 - kevät 2019. Toiminta jakautuu hallinnolliseen ja pedagogiseen osaan. Hallinnollinen osuus sisältää rehtoreille suunnattua koulutusta ja ohjattua työskentelyä (3x3h) tvt-strategian ja digikulttuurin kehittämiseksi. Digitutoreiden pedagoginen osuus sisältää 12 lähiopetuspäivää ja 6 webinaaria. Sisältöinä mm.: tvt-strategia, digikulttuuri ja steinerpedagogiikka, opetusteknologia ja -sovellukset, oppimisympäristöt, tietosuoja ja kyberturvallisuus, medialukutaito, ohjelmointi, tutorointi ja vertaisoppiminen.

Koulutus järjestetään Jyväskylässä, Jyväskylän steinerkoulussa. Koulutuksen järjestäjänä on Jyväskylän kesäyliopisto ja se toteutetaan yhteistyössä Steinerkasvatuksen liiton ja Jyväskylän steinerkoulun kanssa. Koulutukseen osallistuu 22 steinerkoulua Suomesta.

Hankkeen tavoitteet, toiminta ja tulokset


Hankkeen toiminta jakaantuu kahteen osaan, hallinnolliseen (1) ja pedagogiseen (2) tavoitteeseen.

Tavoite 1
Steinerkoulujen TVT-strategian rakentaminen.

  • Hankkeen tavoitteena on auttaa steinerkouluja luomaan koulukohtainen, mutta valtakunnallisesti yhtenäisesti steinerpedagogiikkaa tukeva TVT-strategia.
  • Tarvelähtöisesti tuotettu ja innostava strategia toimii ohjenuorana digitaalisuuden hyödyntämisessä käytännön opetustyössä.
Kohderyhmä: Steinerkoulujen rehtorit ja digitutorit.
 • Hankkeen hallinnollisen osuuden sisältönä toteutetaan TVT-strategian rakentamiseen liittyvää koulutusta ja ohjausta Steinerkoulujen rehtoreille ja digitutoreille.
 • Hallinnollinen osuus sisältää rehtoreille suunnattua koulutusta ja ohjattua työskentelyä (3x3h) tvt-strategian ja digikulttuurin kehittämiseksi.  
 • Kouluttajat ovat TVT- ja ohjausalan sekä steinerpedagogiikan ammattilaisia.
 • Rehtoreita koskeva koulutusosuus järjestetään steinerkoulujen rehtoreille suunnattujen muiden tilaisuuksien yhteydessä.
 • Koulutuskokonaisuus toteutetaan ajalla kevät 2018-kevät 2019.
Koulutuksen päättyessä steinerkouluilla on
 • vahvistettu ja käyttöönotettu tvt-strategia
 • tvt-innovaatioiden jakamisen ja levittämisen mahdollistava verkosto ja tekninen alusta tälle

Tavoite 2
TVT pedagogiseen käyttöön steinerkouluissa.


Hankkeen tavoitteena on 
  • saattaa kaikki Suomen steinerkoulut hankkeen kautta TVT osaamisessa  samalle perustasolle
  • syventää ja jatkaa keväällä 2017 Jyväskylän steinerkoululla, Jyväskylän Kesäyliopiston ja Steinerkasvatuksen liiton järjestämää koulutusta
  • jakaa pedagogista osaamista, verkostoitua, saada aikaan yhteisiä pedagogisia projekteja, jotka toteutetaan TVT:n avulla kautta Suomen.
  • monipuolistaa steinerpedagogisia opetusmenetelmiä.
Kohderyhmänä steinerkoulujen digitutorit.
 • Hankkeen pedagogisen osuuden sisältönä toteutetaan 12 päivän ja 6 webinaarin laajuinen koulutuskokonaisuus Steinerkoulujen digitutoreille.
 • Pedagoginen osuus pitää sisällään koulutusta mm.seuraavista teemoista: tvt-strategia ja sen jalkauttaminen, digikulttuuri ja steinerpedagogiikka, opetusteknologia ja -sovellukset, oppimisympäristöt, uusi tietosuoja-asetus ja kyberturvallisuus, medialukutaito, ohjelmointi, tutortoiminta ja vertaisoppiminen. Kouluttajat ovat TVT- ja ohjausalan sekä steinerpedagogiikan ammattilaisia.
 • Koulutuskokonaisuus toteutetaan kolmen lukukauden aikana, ajalla kevät 2018-kevät 2019.
Koulutuksen päättyessä steinerkoulujen digitutoreilla odotetaan olevan:
 • tietotekniset perustaidot (EU:n määrittelemällä tasolla)
 • taito käyttää yhtenäistä verkko-oppimisalustaa pedagogiikan tukena
 • käsitys oppimista tukevien sovellusten mahdollisuuksista
 • osaaminen älylaitteiden ja muiden oppimista tukevien laitteiden käytöstä steinerpedagogisesta opetuksessa
 • ymmärrys oman koulun tvt-strategiasta ja sen käytäntöön viemisestä
Jyväskylän steinerkoulu, Jyväskylän Kesäyliopisto ja Steinerkasvatuksen liitto järjestivät yhteistyössä Digitutor-koulutuskokonaisuuden keväällä 2017. Koulutus vastasi digikoulutukseen liittyvään kysyntään, kattoi osallistujillaan 66% (16/24) Suomen steinerkouluista ja sai hyvää palautetta monipuolisen ja steinerpedagogiikan huomioivan sisältönsä ansiosta.

Pilottikoulutuksen tavoitteena oli tukea steinerkoulujen opettajia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä steinerpedagogiikkaan perustuvassa oppimisympäristössä. Koulutuksessa käsiteltiin tapoja edistää ja levittää tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesti mielekästä opetuskäyttöä steinerkouluissa. Lisäksi edistettiin opettajien digitaalista osaamista, verkostoitumista ja vertaisopettamisen taitoja sekä digitutorin roolin omaksumista.

Steinerkouluja on Suomessa 24. Steinerkoulujen osalta valtakunnallinen yhteistyö vastaa käsitettä alueellinen yhteistyö.

Jyväskylän kesäyliopisto toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen sivistystoimijoita yhdistävän verkoston kanssa. Hankkeessa hyödynnetään verkoston toimintaa sopivissa yhteyksissä.

Hankkeen onnistumista seurataan säännöllisesti osallistujille tehtävin kyselyin jatkuvan reflektion periaatteella. Onnistumista arvioidaan osallistujaorganisaatioiden tasolla sekä tvt-strategian realistisuuden että digitutortoiminnan tuloksellisuuden kannalta.

Hankkeen päätöksenä tuotetaan raportti hankkeen toiminnasta.

Lisätiedot: 
Pia Pale, Steinerkasvatuksen liitto, toiminnanjohtaja, p. 044 3588826
Teppo Lairio, Jyväskylän steinerkoulu, rehtori, p. 044 7635700
Leena Meriläinen, Jyväskylän kesäyliopisto, rehtori, p. 050 3812313 Kuva: Kevään 2017 digitutor-kurssin kysymyksiä