Kirjallisuutta

Suositeltavaa kirjallisuutta steinerpedagogiikasta

Oheiseen luetteloon on koottu suositeltavaa suomenkielistä steinerpedagogista kirjallisuutta.

Tämän listan lisäksi on myös lukuisia muita, steinerpedagogiikkaa eri puolilta valaisevia teoksia. Koska suositella voi vain teoksia, joihin itse on tutustunut, jää monia huomion arvoisia teoksia mainitsematta. Lukumieltymykset ovat myös subjektiivisia eli jonkun toisen laatimana lista voisi olla hyvin erinäköinen. Esimerkiksi Rudolf Steinerin esitelmien osalta listaa olisi perusteltua laajentaa huomattavasti. Olen kuitenkin pyrkinyt pitämään luettelon kohtuullisessa mitassa.



Päivitetty 19.11.2011

Jarno Paalasmaa

Kirjallisuusluettelo

Ahmavaara, U., Peltonen, E., Sarasin, E. & Virkkunen, K. 1991.
Steinerpedagogiikkaa I – kokonaisuutta ja kasvuvaiheita.
Tammes ry.

 • 
Kokeneiden opettajien kirja steinerpedagogiikasta käytännössä. Se kuvaa luokka luokalta oppilaan kehitystilannetta ja sitä vastaavaa opetusta. Vaikka kirja on kooste Steinerkasvatus-lehden artikkeleista eri kirjoittajilta, se on johdonmukainen ja järkevä kokonaisuus.

Björkqvist, A.M., Mäkinen E., Paalasmaa, J. & Palmunen T. (toim.) 2004.
Satakieli laulaa. Vantaan seudun steinerkoulun juhlakirja.
Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry.


 • Käytännönläheinen teos, jonka avulla saa helposti kokonaiskuvan steinerkoulun arjesta oppilastöiden, oppilaiden ja opettajien ajatusten kautta. Kirja sisältää myös asiantuntijoiden (mm. Tony Dunderfelt, Juha Siltala, Tuula Tamminen ja Kari Uusikylä) puheenvuoroja kasvatuksesta.


Cadia, M. & Dunderfelt T. (toim.) 2001.
Hengessä mukana. Ihmisyyteen ja ammattiin kasvaminen.
Dialogia Oy.

 • 
Snellman-korkeakoulun juhlakirjassa kuvataan oppilaitoksen kaksikymmentävuotista taivalta värikkään monipuolisesti. Kirja koostuu korkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden lyhyistä artikkeleista. Vaikka kokonaisuus ei ole kovin yhtenäinen, niin ajatus inhimillisestä kasvusta osana korkeakoulupedagogiikkaa välittyy hyvin.



Dahlström, M. 1999.
Muodosta minuuteen. Piirtäminen voimanlähteenä ja terapiana steinerpedagogiikassa.
Edita.

 • Marja Dahlströmin kirja tarjoaa perustietoa steinerpedagogiikasta ja pureutuu syvemmin steinerkouluissa luokilla 1–5 opetettavaan muotopiirustukseen. Varsinkin tämä osuus kirjassa on oiva näyttö siitä, miten kokemukseen perustuvaa edelleenkehittämistyötä pedagogiikan eri alueilla voi tehdä. Kirjassa pureudutaan myös steinerkouluissa käytössä olevaan temperamenttikasvatukseen. (Saatavan ruotsinkielisenä painoksena Kirjokanta oy:stä)

Steinerkoulun keskeisiä piirteitä.
Dahlström, M. 2001.
Suomen antroposofinen liitto.

 • Kirja on nimensä mukaisesti kokeneen steinerpedagogin tiivis kuvaus steinerkoulun keskeisimmistä käytännöistä, kuvitettu ja selkeä perusesittely.



Dahlström, M. 2001.
Ajatuksia pienten lasten vanhemmille steinerpedagogiikan näkökulmasta.
Suomen antroposofinen liitto.

 • Kirjassa on paljon asiaa saduista; mikä satu sopii minkäkin ikäiselle ja satujen symboliikkaa. Satukuvien tulkintoja voi pitää mielenkiintoisina. Puhuttelevin osuus kirjassa on kuitenkin leikin olemuksesta. 60 sivuun on mahtunut monenlaista muutakin asiaa, kuten koulukypsyys, rytmit, vuoden juhlat ja temperamentit. Kirjassa on käytännön kokemuksesta kumpuavaa viisautta yhdistettynä steinerpedagogiikan perusoivalluksiin.



Dunderfelt, T. 2011.

Elämänkaaripsykologia. Lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen.
Uudistettu painos. WSOY.


 • Psykologi, kirjailija ja kouluttaja Tony Dunderfeltin alansa klassikoksi muodostunut teos, joka on tullut tutuksi monille jo opiskeluaikana tenttikirjana. Kirjassa selvitetään eri näkökulmista ihmisen elämänkaarta ja esitellään havainnollisesti eri ikäkausien kehitystehtäviä keskittyen kuvaamaan erityisesti aikuisen mahdollisuuksia sisäiseen kasvuun. Mukana on myös Rudolf Steinerin elämänkulun esittely. Kirjasta on ilmestynyt useita eri painoksia vuodesta 1990 lähtien.



Dunderfelt, T. 1998.
Henkilökemia – yhteistyö erilaisten ihmisten välillä.
Dialogia.


 • Dunderfelt tarkastelee luovasti ja ymmärrettävästi temperamentteja, joskin lähinnä aikuisten keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyen. Kirjan pohjalta ymmärtää myös steinerkouluissa sovellettua temperamenttikasvatusta. Myös muut Dunderfeltin kirjat (esim. Intuitio ja tunneviestintä, Itsetuntemus voimavarana) ovat suositeltavia ihmistä ja ihmissuhteita kokonaisvaltaisesti tarkastelevina teoksina.

Edmunds, F. 1984.
Lapsen kasvu ja kasvatus. Käytännön steinerpedagogiikka.
Otava.


 • Francis Edmundsin kirja on vanhempaa steinerpedagogista peruskirjallisuutta. Kuitenkin peruslähtökohdiltaan se on yhä paikkaansa pitävä ja yleistajuinen.



Hemleben, J. 1988.
Rudolf Steiner.
WSOY.

 • Johannes Hemlebenin kirjoittama elämäkerta on ensimmäinen kokonaisesitys Steinerista ja hänen elämäntyöstään. Se antaa suhteellisen kattavan yleiskuvan Steinerin ajattelusta ja sen sovelluksista.



Hernberg, E. 1999.
Aurinkosydän. Kaisu Virkkunen – ajattelun ja kasvatuksen taiteilija.
Tammi.

 • Kirjailija ja dosentti Eira Hernberg on kirjoittanut vuosien tutkimustyöhön pohjautuen lähes 500-sivuisen elämäkertateoksen Kaisu Virkkusesta, joka oli karismaattinen ja luova pedagogi. Steinerpedagogiikan uranuurtajan elämä on luettavissa kuin hyvä romaani. Samalla kirja valaisee mm. Suomen steinerkoulujen historiaa ja kehitystä.



Huhmarniemi, R., Skinnari, S. & Tähtinen J. (toim.) 2001.

Platonista transmodernismiin. Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen.
Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatuksen tutkimuksia 2.


 • Kasvatuksen asiantuntijat esittelevät kasvatuksen historian klassikoita alkaen Platonista ja Aristoteleestä. Käsiteltyä tulee mm. Augustinuksen, Lutherin, Comeniuksen, Rousseaun, Pestalozzin, Fröbelin, Schillerin, Tolstoin ja Steinerin kasvatusajattelua. Teoksen kiinnostavuutta lisää se, että siinä luodaan rohkeasti visioita myös tulevaisuuteen. Monet kasvatusfilosofiset viisaudet näyttävät toistuvan eri aikakausina ydinajatuksiltaan samoina. Materiaalin runsaudesta huolimatta teokseen on saatu punainen lanka, joka yhdistää ainakin suurinta osaa artikkeleista.



Ingervo, A. 2004.
Elävä koulu. Steinerpedagogiikan lähtökohtia.
Snellman-korkeakoulun julkaisuja/Opintomateriaalia 3/2004.

 • Pitkään steinerkoulun äidinkielen opettajana toiminut Arto Ingervo on kirjoittanut pienen, lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä valottavan vihkosen.

Jantunen, T. 2007.
Satu kasvattaa.
Topeliuksen sadut ja kasvatusajattelu. Jyväskylä: PS-kustannus.

 • Peruskoulun opettaja Timo Jantunen suuntaa huomionsa vaikeammin kasvatettaville ja yhä ajankohtaisemmille alueilla, lähinnä moraalin ja mielikuvituksen kehittämiseen. Hän kuvaa konkreettisesti miten satujen ja tarinoiden avulla kasvatetaan mielikuvitusta. Jantusella ja Topeliuksella on yhteinen huoli lapsuuden lyhenemisestä. Heille lapsuus ei ole pienikokoista aikuisuutta, vaan laadullisesti omaleimainen elämänkaaren vaihe. Topeliuksen käsitys lapsen erikoislaadusta oli aikanaan hyvin moderni. Jantusen mukaan se ennakoi muun muassa psykologista tutkimusta ja steinerpedagogiikkaa.

Jantunen, T. & Lautela, R. 2009. (toim.) Kuningasvuosi.Leikin kulta-aika.
Tammi.

 • Timo Jantusen ja Raija Lautelan toimittama Kuningasvuosi -kirja ottaa väkevästi kantaa koulutuspolitiikkaan. Tarkastelun kohteena on erityisesti esikouluikäisen kehitysvaihe – kuningasvuosi. Miten kuusivuotias oppii ja mikä on omaehtoisen leikin merkitys kouluvalmiuksien kehittäjänä? Mitä on koulukypsyys? Kirjassa ääneen pääsevät nimenomaan kasvatuksen ja lapsen kehityksen asiantuntijat: steinerpedagogit ja muut opettajat, lastenpsykiatrit, lääkärit, tutkijat ja kasvatusfilosofit. Kehityspsykologinen näkökulma on vahva.
 • EI SAATAVILLA

Jantunen, T. & Lautela R. 2011. (toim.)
Lapsilähtöinen esiopetus.
Tammi.

 • Kirja on eräänlainen jatko-osa Kuningasvuosi-teokselle. Kirjan kuvaukset vastaavat myös steinerpedagogista käsitystä hyvästä esiopetuksesta. Kirjassa on vakuuttavia käytännön kuvauksia kuusivuotiaan kehitysvaihetta vastaavasta esiopetuksesta.

  >> Katso kirjamyynti

Jantunen, T. & Ojanen, E. (toim.) 2011.
Arvot kasvatuksessa.
Tammi.

Jantunen, T. & Ojanen, E. (toim.) 2011.
Sydämen sivistys. Kasvatuksen ytimessä.
Aurinko kustannus.

 • Kirjassa toivotaan perusteellista kasvatuksen ja koulujärjestelmän päämäärien uudelleenarviointia. Sydämen sivistys sisältää 20 puheenvuoroa kasvatuksen ammattilaisilta. Sydämen sivistys aukeaa kasvatusideana sekä filosofisesti että hyvin käytännönläheisesti. Kirjoittajina ovat muun muassa Matti Bergström, Raisa Cacciatore, Jarno Paalasmaa, Reijo Wilenius ja Veli-Matti Värri.

Jurvelius, N. 1988.
Taide kasvattaa.
WSOY.

 • 
Entisen steinerkoulun kuvataideopettajan Nelly Jurveliuksen näkemys steinerkoulun taideopetuksesta eri luokilla. Kirja ei kerro nykypäivän steinerkoulujen kuvataideopetuksesta paljoakaan, mutta tiivistää monia steinerkoulun taidekäsityksen perusideoita ytimekkäästi. Painos on loppuunmyyty.



Leber, S. 2003.
Kouluyhteisön rakentaminen.
Steinerpedagogiikan yhteisöt ry.

 • Stefan Leberin kirja kuvaa perusteellisesti steinerkoulun ns. lähidemokraattista hallintomallia, jossa opettajat hallinnoivat itseään ja koulua tasavaltaisesti ja ilman rehtorin virkaa. Alusta loppuun luettuna kirja on raskas luettava, mutta toimii hyvin ns. hakuteoksen tapaan, jolloin lukija voi etsiä sisällysluettelosta kulloinkin itseään kiinnostavan aiheen. Sisältää paljon konkreettisia esimerkkejä mm. konfliktien syntymisestä, opettajien ja vanhempien yhteistyöstä.
 PAINOS ON LOPPUUN MYYTY.

Paalasmaa, J. 2011.
Steinerkoulun tulo Suomeen. Miten vaihtoehtopedagogiikka juurtui osaksi suomalaista koulua.
Steinerkasvatuksen liitto.

 • Kyseessä on vanhoilla aikalaiskuvilla höystetty tiivis tarina steinerkoulun vaiheista Suomessa. Kirjassa kuvataan, ketkä ensimmäisenä kiinnostuivat ja toivat esiin steinerkouluajatusta Suomessa. Esiin tulevat niin aktiivisten toimijoiden motiivit kuin poliitikkojen ja virkamiesten asenteet.

>> Katso kirjamyynti


Palmunen, T. (toim.) 2005.
Tietoa, taitoa, taidetta. Helsingin Rudolf Steiner -koulu 50 vuotta.

 • Juhlakirja on monipuolisuudessaan vaikuttava kokonaisuus. Yksi kirjaa elävöittävistä ideoista on ollut laittaa entiset oppilaat kertomaan opettajistaan. Osa kirjan artikkeleista on ruotsiksi, onhan koulussa toiminut alusta eli vuodesta 1955 lähtien suomenkielisten luokkien rinnalla ruotsinkieliset luokat. Kaiken kaikkiaan kirja tarjoaa hyvän yleiskuvan steinerpedagogiikasta, vaikka käytännön sovellukset ja toteutus vaihtelevatkin eri kouluissa.


Rasimus-Tjäder, S. & Niinivirta M. (toim.) 2009. Avauksia sivistys- ja opetussuunnitelmakeskusteluun steinerkoulujen näkökulmasta.
Snellman-korkeakoulun julkaisuja 1/2009.

 • Kirja sisältää vahvasta sivistysajattelusta lähteviä ehdotuksia ja näkökulmia suomalaisen lukiokoulutuksen kehittämiseksi. Kirjoittajina ovat monet steinerkoulujen opettajat sekä muun muassa tutkija Jan-Erik Mansikka sekä tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius.

  >> Katso kirjamyynti

Rawson, M. & Richter T. 2004.
Steinerkoulun kansainvälinen opetussuunnitelma. Steinerpedagogiikan seura ry.

 • Näin laajaa ja perusteellista kuvausta steinerkoulujen opetuksesta, sen perusteista, sisällöistä ja tavoitteista ei ole ollut aiemmin saatavilla suomen kielellä. Käännetty versio on Britannian steinerkouluihin kehitetty, eikä siksi monin paikoin sovellu Suomen oloihin. Vaikka se ei olekaan sellaisenaan minkään koulun opetussuunnitelma, on se kuitenkin vahva osoitus viimeaikaisesta steinerpedagogisesta tutkimus- ja kehittämistyöstä.

>> Katso kirjamyynti



Skinnari, S. 1988.
Steinerpedagogiikan ihmiskuva ja kasvatuskäytäntö luokilla 1-4. Osa I Kasvatus taiteena.
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 50. Skinnari, S. 1988.

Steinerpedagogiikan ihmiskuva ja kasvatuskäytäntö luokilla 1-4. Osa II Steinerpedagogiikan perusteet.
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 57. Skinnari, S. 1988.

Steinerpedagogiikan ihmiskuva ja kasvatuskäytäntö luokilla 1-4. Osa III Tiivistelmä projektista.
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 58.


 • Simo Skinnarin kolmiosainen väitöskirja on ensimmäinen laaja-alainen selvitys steinerpedagogisesta ihmiskuvasta ja erityisesti taiteellisen kasvatuksen käytännöstä alemmilla luokilla. Tutkimukseen sisältyy laaja steinerkouluista koottu aineisto taiteellisen opetuksen tosiasiallisista menetelmistä, jotka osoittavat teorian ja käytännön läheisen yhteyden.



Skinnari, S. 2004.
Pedagoginen rakkaus. Kasvattaja elämäntarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä.
PS-kustannus.


 • Kasvatustieteen professori Simo Skinnarin hieno tutkimus pedagogisesta rakkaudesta. Kirja johdattelee kasvatuksen ydinkysymysten äärelle: Mitä on elämäntarkoitus? Mitä on ihminen? Mikä on arvokasta, entä tyhjänpäiväistä? Mikä on kasvatuksen päämäärä? Skinnari nojautuu paljolti eri viisaustraditioiden perintöön, mutta myös omaan kokemusmaailmaansa. Skinnarin kuvaus on yhteneväinen steinerkoulujen arvopohjan ja kehityskäsityksen kanssa. Skinnari on tehnyt itsenäisen jatko-osan kirjalleen Pedagoginen rakkaus.

Elämänkoulussa
(PS-kustannus 2008)

 • Skinnari etsii mielekästä elämän tarkoitusta.



Steiner, R. 1967.
Totuus ja tiede.
Suomen antroposofinen liitto.


 • Rudolf Steinerin väitöskirja, joka toimii myös johdantona Steinerin pääteokseen Vapauden filosofiaan. Kirja ilmestyi alunperin 1892 nimellä Wahrheit und Wissenschaft. Siinä Steiner esittää oman tietoteoriansa keskeiset ajatukset.



Steiner, R. 1975.
Yhteiskunnallisen kysymyksen ydinkohtia. Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva.


 • Kirja ilmestyi 1919, maailmansodan katastrofin jälkeen ja pyrki etsimään ihmisen mukaista vaihtoehtoa yhteiskunnan kehittämiseen. Kirjassa Steiner kehittelee yhteiskuntatieteellistä kolmijäsennysteoriaansa, jonka mukaan kulttuurielämässä korostuisi yksilön vapaus, talouselämässä veljeys (yhteisvastuu, solidaarisuus) ja oikeus- ja valtioelämässä tasa-arvo. Painos on loppuunmyyty.



Steiner, R. 1979.
Vapauden filosofia. Erään modernin maailmankatsomuksen luonnos.
Gummerus. (Uudempi painos Suomen antroposofinen liitto)

 • 
Steinerin pääteos, johon hän myöhemmässäkin tuotannossaan useasti viittaa. Kirjassa Steiner kuvaa modernin ihmisen suhdetta todellisuuteen ja esittää oman tiedon- ja vapauskäsityksensä. Filosofisesti vahva kirja on haasteellinen ja antoisa tutkimuskohde. Sen avulla voi hahmottaa myös steinerkoulun tietoteoriaa ja käsitystä eettisyydestä.


Steiner, R. 1984.
Johdatus henkiseen tiedostamiseen.
Suomen antroposofinen liitto.

 • Vaikka teos sisältää paikoitellen hankalasti ymmärrettävää henkistä maailmaa kuvaavaa käsitteistöä, on esimerkiksi neljäs luku, tiedon tie, hyvin kirjoitettua johdattelua itsekasvatukseen.


Steiner, R. 1996.
Opettamisen taito. Steinerkoulun opetusmenetelmiä.
Steinerpedagogiikan seura ry.


 • Kirja sisältää 14 esitelmää, jotka Steiner piti Stuttgartissa vuonna 1919 ensimmäisen steinerkoulun perustamisen yhteydessä opettajille. Vaikka kirjassa näkyy luentomaisuus, se avaa näkymiä steinerkoulun taiteelliseen opetusmetodiin ja lapsen kehitykseen. Varsinkin kirjan päätössanat puhuttelevat osuvuudellaan.



Steiner, R. 1996.
Lapsen kasvatus hengentieteen kannalta. 5. painos.
Suomen antroposofinen liitto.


 • Tiivis 30-sivuinen vihkonen Steinerin kehitysnäkemyksestä. Vanhahtavasta kielestä huolimatta perusasiaa tiiviissä muodossa. Alkuperäinen teos on vuodelta 1907.



Syrjäläinen, E. 1990.
Oppilaiden ja opettajien roolikäyttäytyminen luokkahuoneyhteisössä. Etnografinen tapaustutkimus peruskoulun ja steinerkoulun 4. vuosiluokalta.
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia n:o 78.

 • Eija Syrjäläisen väitöskirja on hyvin ja objektiivisesti kirjoitettu kuvaus siitä, miten steinerkoulun luokassa on erilaista verrattuna peruskouluun. Syrjäläisen tutkimus osoittaa selviä eroja oppilaiden roolikäyttäytymisessä.



Taskinen, M.
Steinerpedagogiikka, lapsen ehdoilla aikuisuuteen. Dialogia 2004.


Taskinen, M.
Eurytmia, hengen tanssia meissä.
Dialogia 2004.


 • Steinerpedagogi Mikko Taskinen on kirjoittanut kaksi asiantuntevaa peruskirjaa steinerkoulumaailmasta. Steinerpedagogiikan yleisesittelyn lisäksi steinerkoulujen erikoisin oppiaine, eurytmia on saanut oman selvityksensä. Molemmat kirjat toimivat parhaiten ensi kertaa aiheeseen perehtyville. Ne ovat myös sopivan lyhyitä ja nopealukuisia nykypäivän monesti kiireiseen elämänrytmiin.



Turunen, K. E. 1990.
Rudolf Steinerin kehitys ja ajattelu.
Arator.


 • Kari E. Turusen väitöskirja, joka valottaa erityisesti Steineria filosofina. Turusen kriittinen tyyli tekee kirjasta mielenkiintoisen.



Turunen K. E. 1996.
Elämänkaari ja kriisit.
Atena.


 • Erityisesti ihmisen henkistä olemuspuolta kirjoissaan oivaltavasti käsitellyt Kari E. Turunen kuvaa osuvasti ihmisen kehitysvaiheita lapsuudesta vanhuuteen.


Wais, M. 2002.
Ihmisen elämänkaari. Aikuiselämän kriisit ja kehitysmahdollisuudet.
Suomen antroposofinen liitto.

 • 
Psykologi Mathias Wais on kirjoittanut yleisinhimillisen ja yleistajuisen kehitysoppaan, joka kuvaa elämänkaaren yleisiä lainalaisuuksia, kuten ns. seitsenvuotisrytmejä. Vaikka Wais sivuuttaa lapsuuden ja nuoruuden kehitysvaiheet eikä muutenkaan käsittele kasvatuksellisia kysymyksiä, haastaa syvällinen aikuiselämän kriisikohtien tarkastelu omakohtaiseen pohdintaan ja antaa virikkeitä itsetuntemuksen syventämiseksi.



Wais, M. 2005.
Lapsuus ja nuoruus nykyaikana. Kasvatuksen mielekkyydestä ja mielettömyydestä.
Suomen antroposofinen liitto.


 • Wais keskittyy lapsuuden ja nuoruuden kehitysvaiheisiin. Aineisto on peräisin kasvatusneuvolasta ja kirjan esimerkit ovat tyypitettyjä ja kulloinkin konkreettisista neuvontatapauksista yhdistettyjä. Lapsen elämänkaaren lainalaisuuksien lisäksi aiheena ovat mm. lapsen suhde vanhempiinsa, vanhempien eroaminen, lapsi uusperheessä, yksinhuoltajaäiti ja lapsi sekä adoptoitu lapsi.



Wilenius, R. 1975.
Kasvatuksen ehdot. Kasvatusfilosofian luonnos.
Gummerus.

 • 
Professori Reijo Wileniukselta on ilmestynyt yli kaksikymmentä teosta. Kasvatuksen ehdot -kirjassa hän teoretisoi loogisesti inhimillisen kasvun lähtökohtia. Kirja on asiantunteva kasvatusfilosofinen puheenvuoro, joka on myöhemmin ilmestynyt myös Atenan kustantamana. Kirja on vaikutusvaltainen alansa klassikko.



Wilenius, R. 1995.
Tuntemattoman tutkija. Steinerin tie hengentieteeseen.
Suomen antroposofinen liitto.

 • Wilenius kuvaa elävästi Steinerin elämänvaiheet lapsuudesta aikuisuuteen, kehityksen filosofiasta antroposofiaan. Wilenius tutkii kirjassa myös hengentieteen perusteita, ihmis- ja kasvatuskäsitystä sekä arvioi Steinerin jälkivaikutusta, myös kriittisesti. Siten kirja toimii hyvin johdatuksena antroposofiseen hengentieteeseen ja sen merkitykseen nykymaailmassa.



Wilenius, R. 2002.
Miten käy lasten ja nuorten? Keskustelua ja filosofiaa kasvatuksesta.

Dialogia.

 • 
Erinomaisen lukijaystävällisesti kirjoitettu ja polttavan ajankohtainen kannanotto. Vaikka Wilenius perustaa väittämänsä lähes poikkeuksetta akateemisiin tutkimuksiin ja asiantuntijoiden kannanottoihin, tekstistä kuultaa läpi vahvasti omakohtainen ajattelu. Myös käytännön esimerkit ovat osuvia. Kirja antaa paljon tietoa ja virikkeitä lasten ja nuorten kasvatukseen.



Wilenius, R. 2003.
Mitä on ihminen? Filosofiaa ihmisestä ja inhimillisestä kasvusta. Toinen, uudistettu painos.
Dialogia.

 • 
Kirja ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1999 Atenan julkaisemana. Hyvin kirjoitettu kirja onnistuu kertomaan erinomaisen selkeästi steinerpedagogiikan taustalla olevan ihmiskäsityksen ja arvoperustan sekä näkemyksen lapsen ja nuoren kehityksestä. Kirjassa hahmottuu laajasti ja selkeästi kokonaiskuva ihmisyydestä. Näin sitä voitaneen pitää jopa Wileniuksen pääteoksena. Teksti on läpityöstettyä ja syvällistä, muttei silti vaikeaselkoista.




Virkkunen, K. 1995.
Temperamentit. 6. painos.
Tammes ry.

 • Edesmennyt steinerpedagogi Kaisu Virkkunen kuvaa selkeästi tyypitellen steinerkoulujen alaluokilla sovellettua temperamenttikasvatusta. Vaikka Virkkusen esitystavassa saattaa olla jotakin nykypäivästä katsottuna vanhahtavaa ilmaisua, on kirja taitava kuvaus temperamenteista.



  >> Katso kirjamyynti

Steinerkasvatus-lehti

 • Lehti on ilmestynyt vuodesta 1985 alkaen ja on alan ainoa valtakunnallinen aikakausilehti Suomessa. Ajankohtainen ja keskusteleva lehti ottaa osaa kasvatus- ja koulukeskusteluun ja antaa ajatuksia kotikasvatukseen. Lehti tuo monipuolisesti esiin lapsilähtöisiä ja vaihtoehtopedagogisia näkökulmia opetuksen ja kasvatuksen keskeisimpiin kysymyksiin. Lehteä seuraamalla pysyy ajan tasalla steinerkoulu -ja päiväkotimaailman tapahtumista ja kehityksestä. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa Steinerkasvatuksen liiton julkaisemana.

  >> Steinerkasvatus -lehti