Lukio

Luovan ajattelun lukio

3.jpg

Miten luovasti lukiolaisen edellytetään ajattelevan?

Mitkä ovat luovan ajattelun taidot lukion päättyessä?

Millainen on luovan ajattelun taitojen todistus?

Teksti: Outi Rousu ja Eeva Raunela

Luovan ajattelun taidot ovat kaikkien opiskelijoiden ulottuvilla. Ne ilmenevät kymmenen eri alueen kautta, jotka ACTS-projektissa on luonnosteltu kolmeen kategoriaan. Valmiissa Luovan ajattelun lukion opetussuunnitelmassa kategoriat saattavat vielä muuntua. Sen sijaan luovan ajattelun taitojen määritelmät on hiottu lopulliseen muotoonsa. Tässä tekstissä esittelen lyhyesti, mitä luovan ajattelun taidot tarkoittavat opiskelijan näkökulmasta silloin, kun hänen taitonsa ovat erityisen hyvät 12. luokan päättyessä. Englanninkielisestä tekstistä käännöksen on tehnyt Outi Rousu. Valmis opetussuunnitelma käännetään aikanaan suomeksi kokonaisuudessaan.

Luovan ajattelun taitoja ovat vastaanottava, kuvallinen ja sovellettu ajattelu. Niiden arvioimista auttaa arviointitaulukko, siinä 12. luokan erinomainen taso on seuraavanlainen:

VASTAANOTTAVA AJATTELU

 1. Havainnoiva ajattelu tarkoittaa sitä, että opiskelija aktiivisesti etsii erilaisia perspektiivejä ja lähestymistapoja ilmiöihin ja tilanteisiin ja kykenee kyseenalaistamaan ja oikeuttamaan oman ja toisen näkökulman.
 2. Kontemplaatio eli arvostelusta pidättäytyminen tarkoittaa sitä, että opiskelija kykenee itsenäisesti ja johdonmukaisesti pidättäytymään arvostelusta pohtiessaan tietoa ja kokemusta. Lisäksi hän kykenee artikuloimaan syitä omalle näkökulmalle ja hyväksymään sen haastamisen.

KUVALLINEN AJATTELU

 1. Kuvalliset, ei-kielelliset kaksiulotteiset ajatuskuvat tarkoittavat sitä, että opiskelija on itsenäisesti aloitteellinen kuvien, symbolien ja muotojen luomisessa eri tarkoituksia varten ja ilmaisee niitä tehokkaasti asiassa pysyen.
 2. Kuviteltu sisäinen rakenne (kolmiulotteinen tai aikaprosessissa) tarkoittaa sitä, että opiskelija on aloitteellinen ja kehittää kuviteltuja, fyysisiä tai käsitteellisiä sisäisiä muotoja, rakenteita tai 3D-systeemejä ilman erillistä ohjausta ja kykenee kuvailemaan ja selittämään niitä tehokkaasti itseensä luottaen.
 3. Resonanssi ja mallit ajattelussa (yhteyksien havaitseminen) on sitä, että opiskelija kykenee spontaanisti ja itsevarmasti tekemään ja selittämään linkkejä ja yhteyksiä toiminnan, tiedon ja vaikutusten välillä ilman erillistä ohjausta ja useisiin lähteisiin nojautuen.

SOVELLETTU AJATTELU

 1. Sanallinen, kirjallinen ja suullinen ilmaisu tarkoittaa sitä, että opiskelija tarkistaa ja muokkaa itsenäisesti omaa työtään, ottaen yleisön ja asiayhteyden herkästi huomioon. Hän käyttää laajaa sanavarastoa ja monipuolisia puhutun ja kirjoitetun ilmaisun muotoja.
 2. Koordinoitu ajattelu tarkoittaa sitä, että opiskelija kykenee jatkuvasti asettamaan realistisia prioriteetteja, sopeutumaan ja aloittamaan muutosta osoittaen samanaikaisesti joustavuutta metodin, strategian ja organisoinnin hallintaa monimutkaisissa tehtävissä tai projekteissa ottaen huomioon omat ja toisten tarpeet.
 3. Heuristinen ajattelu ja improvisaatio tarkoittaa sitä, että opiskelija on aktiivisesti aloitteellinen testatessaan useita mahdollisia lähestymistapoja, kun työskennellään uuden ja tuntemattoman kanssa ja kykenee itsevarmasti perustelemaan ja arvioimaan prosessin.
 4. Kriittinen analyysi tarkoittaa sitä, että opiskelija tekee jatkuvasti ja itsenäisesti perusteltuja arvioita tietyissä asiayhteyksissä ilman erityistä ohjausta ja kykenee selvästi ja varmasti ilmaisemaan yksityiskohtaiset syyt arvioille suullisesti tai kirjallisesti.
 5. Havainnon reflektio tarkoittaa sitä, että opiskelija ilman erillistä ohjausta aloittaa objektiivisen vertailun uusien havaintojen ja aikaisempien näkemysten, kokemusten ja mielteiden kanssa ja itsenäisesti sopeuttaa uudet havainnot ja kykenee puolustamaan joko uusia havaintoja tai omia aikaisempia näkemyksiä, kokemuksia ja ymmärryksiä. Hän kykenee tunnistamaan uudet havainnot ja puolustamaan joko uusia havaintoja tai omia aikaisempia näkemyksiä, kokemuksia ja ymmärryksiä. Lisäksi hän kykenee tunnistamaan ja sujuvasti ilmaisemaan paradokseja.

Luovan ajattelun taitojen oppimista auttaa luovan ajattelun taitojen oppimiskokonaisuus, jonka opiskelija voi suorittaa samaan tapaan kuin minkä tahansa muunkin lukiokurssin. Erona kurssille on se, että siinä ei ole sisältöjä, vain luovan ajattelun taitojen monipuolisen oppimisen tavoitteet. Sisällöt voi hakea kurssille monesta eri oppiaineesta - huomioiden myös non-formaalin ja informaalin oppimisen. Luovan ajattelun taitojen todistukseen lukiolainen (tai vaihtoehtoisesti yhtä alemmalla tasolla jo 9-luokkalainen) saa suoritettuaan luovan ajattelun taitojen oppimiskokonaisuuden ja päättötyön. Mikäli koulu myöntää laajuudeltaan isompia oppimikokonaisuustodistuksia, lukiolaisen on mahdollista suorittaa myös Luovan ajattelun taitojen diplomi tai laajennettu diplomi. Siihen on kuitenkin vielä matkaa. Kokonaisuus näyttää tällä hetkellä seuraavalta:

Suomen näkökulmasta olemme luomassa toisen asteen lukiodiplomia. Kyseessä ei ole mikään pieni diplomi, vaan koko lukion opetussuunnitelman läpäisevä luovan ajattelun taitojen diplomi. Siihen kuuluvat opinnot istutetaan lukio-opintoihin sisälle ja diplomi myönnetään laajimpana versionaan lukion päättötodistuksen saavalle opiskelijalle, kun hän on opiskellut lukiossa, jolla on diplominanto-oikeus. Diplominanto-oikeus määräytyy sen mukaan, ovatko lukio-opettajat käyneet koulutuksen luovan ajattelun taitojen arviointia varten.


Mitä diplomi sisältää? Millä tavalla diplomi suoritetaan?

Tasoja on kaksi. Molemmille tasoille on näillä näkymin tulossa 3-osainen diplomi. Tässä on ensimmäinen hahmotelma, se elää ja tarkentuu vielä. Tavoitteet ja sisällöt moduuleille on tehty projektin ensimmäisessä vaiheessa, niitä hiotaan ja viimeistellään parhaillaan.

1. TASO

Lukion 1. luokan päätteeksi voi suorittaa seuraavat diplomityypit:

1) Luovan ajattelun taitojen sertifikaatti sisältää seuraavat moduulit

 • Luovan ajattelun taidot (luovan ajattelun taidot ovat keskiössä kaikissa moduuleissa, omalla moduulilla ne nostetaan vieläkin selkeämmin esiin)
 • Itsenäinen projektityö

2) Luovan ajattelun taitojen diplomi sisältää seuraavat moduulit

 • Luovan ajattelun taidot
 • Itsenäinen projektityö
 • Äidinkieli ja kirjallisuus
 • Matematiikka
 • Luonnontieteet
 • Informaatioteknologia
 • Liike ja liikunta

3) Syventävä Luovan ajattelun taitojen diplomi sisältää edellisen lisäksi seuraavat moduulit

 • Vieraat kielet
 • Globaali tietoisuus (suomennetaan paremmin tuonnempana)
 • Taide, käsityö ja muotoilu
 • Esittävä taide
 • Syventävät luonnontieteteet

  2. TASO

Lukion 3. luokan päätteeksi voi suorittaa seuraavat diplomityypit:

1) Luovan ajattelun taitojen sertifikaatti sisältää seuraavat moduulit

 • Luovan ajattelun taidot
 • Itsenäinen projektityö

2) Luovan ajattelun taitojen diplomi sisältää seuraavat moduulit

 • Luovan ajattelun taidot
 • Itsenäinen projektityö
 • Äidinkieli ja kirjallisuus
 • Matematiikka
 • Luonnontieteet
 • Liike ja liikunta

3) Syventävä Luovan ajattelun taitojen diplomi sisältää edellisen lisäksi seuraavat perus-, aine- ja syventävät moduulit

 • Vieraat kielet
 • Globaali tietoisuus
 • Taide, käsityö ja muotoilu
 • Esittävä taide
 • Informaatioteknologia
 • Äidinkieli ja kirjallisuus
 • Matematiikka
 • Luonnontieteet
 • Liike ja liikunta

Koulut voivat halutessaan ottaa diplominannon käyttöönsä vähitellen, taso ja diplominosa kerrallaan. Koko pakettia ei tarvitse kerralla haukata, voi aloittaa kevyesti esimerkiksi tason 2 luovan ajattelun sertifikaatilla. Huom! Sen voi suorittaa ja sen voi antaa myös jo 9. luokalla!

Pilotit alkavat keväällä. Niistä odotamme kuulumisia!