Asian vierellä...

Suomen steinerkoulujen TVT -tutortoiminnan ja -strategian kehittäminen

IMG_8048.JPG
Opetushallitus myönsi avustusta hankkeelle 34 195 €. Valtion erityisavustus on tarkoitettu tutoropettajatoiminnan alueelliseen koordinointiin ja kehittämiseen sekä mallien ja hyvien käytäntöjen levittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää steinerkoulujen tvt-strategista ajattelua ja digitaalisia yhteyksiä hyödyntävää toimintakulttuuria.

Koulutuksissa:
 • syvennetään digitutoropettajien tvt-osaamista, ja juurrutetaan osaaminen steinerpedagogiseen oppimisympäristöön. Koulutuksessa lisätään myös verkostoitumista ja vertaisopettamisen taitoja.
 • sitoutetaan myös steinerkoulujen johto tvt-taitoja kehittävään pedagogiikkaan ja varmistetaan, että kaikilla kouluilla on tvt-strategia.
Aikataulu: kevät 2018 - kevät 2019. Toiminta jakautuu hallinnolliseen ja pedagogiseen osaan. Hallinnollinen osuus sisältää rehtoreille suunnattua koulutusta ja ohjattua työskentelyä (3x3h) tvt-strategian ja digikulttuurin kehittämiseksi. Digitutoreiden pedagoginen osuus sisältää 12 lähiopetuspäivää ja 6 webinaaria. Sisältöinä mm.: tvt-strategia, digikulttuuri ja steinerpedagogiikka, opetusteknologia ja -sovellukset, oppimisympäristöt, tietosuoja ja kyberturvallisuus, medialukutaito, ohjelmointi, tutorointi ja vertaisoppiminen.

Koulutus järjestetään Jyväskylässä, Jyväskylän steinerkoulussa. Koulutuksen järjestäjänä on Jyväskylän kesäyliopisto ja se toteutetaan yhteistyössä Steinerkasvatuksen liiton ja Jyväskylän steinerkoulun kanssa. Koulutukseen osallistuu 22 steinerkoulua Suomesta.

Hankkeen tavoitteet, toiminta ja tulokset


Hankkeen toiminta jakaantuu kahteen osaan, hallinnolliseen (1) ja pedagogiseen (2) tavoitteeseen.

Tavoite 1
Steinerkoulujen TVT-strategian rakentaminen.

  • Hankkeen tavoitteena on auttaa steinerkouluja luomaan koulukohtainen, mutta valtakunnallisesti yhtenäisesti steinerpedagogiikkaa tukeva TVT-strategia.
  • Tarvelähtöisesti tuotettu ja innostava strategia toimii ohjenuorana digitaalisuuden hyödyntämisessä käytännön opetustyössä.
Kohderyhmä: Steinerkoulujen rehtorit ja digitutorit.
 • Hankkeen hallinnollisen osuuden sisältönä toteutetaan TVT-strategian rakentamiseen liittyvää koulutusta ja ohjausta Steinerkoulujen rehtoreille ja digitutoreille.
 • Hallinnollinen osuus sisältää rehtoreille suunnattua koulutusta ja ohjattua työskentelyä (3x3h) tvt-strategian ja digikulttuurin kehittämiseksi.  
 • Kouluttajat ovat TVT- ja ohjausalan sekä steinerpedagogiikan ammattilaisia.
 • Rehtoreita koskeva koulutusosuus järjestetään steinerkoulujen rehtoreille suunnattujen muiden tilaisuuksien yhteydessä.
 • Koulutuskokonaisuus toteutetaan ajalla kevät 2018-kevät 2019.
Koulutuksen päättyessä steinerkouluilla on
 • vahvistettu ja käyttöönotettu tvt-strategia
 • tvt-innovaatioiden jakamisen ja levittämisen mahdollistava verkosto ja tekninen alusta tälle

Tavoite 2
TVT pedagogiseen käyttöön steinerkouluissa.


Hankkeen tavoitteena on 
  • saattaa kaikki Suomen steinerkoulut hankkeen kautta TVT osaamisessa  samalle perustasolle
  • syventää ja jatkaa keväällä 2017 Jyväskylän steinerkoululla, Jyväskylän Kesäyliopiston ja Steinerkasvatuksen liiton järjestämää koulutusta
  • jakaa pedagogista osaamista, verkostoitua, saada aikaan yhteisiä pedagogisia projekteja, jotka toteutetaan TVT:n avulla kautta Suomen.
  • monipuolistaa steinerpedagogisia opetusmenetelmiä.
Kohderyhmänä steinerkoulujen digitutorit.
 • Hankkeen pedagogisen osuuden sisältönä toteutetaan 12 päivän ja 6 webinaarin laajuinen koulutuskokonaisuus Steinerkoulujen digitutoreille.
 • Pedagoginen osuus pitää sisällään koulutusta mm.seuraavista teemoista: tvt-strategia ja sen jalkauttaminen, digikulttuuri ja steinerpedagogiikka, opetusteknologia ja -sovellukset, oppimisympäristöt, uusi tietosuoja-asetus ja kyberturvallisuus, medialukutaito, ohjelmointi, tutortoiminta ja vertaisoppiminen. Kouluttajat ovat TVT- ja ohjausalan sekä steinerpedagogiikan ammattilaisia.
 • Koulutuskokonaisuus toteutetaan kolmen lukukauden aikana, ajalla kevät 2018-kevät 2019.
Koulutuksen päättyessä steinerkoulujen digitutoreilla odotetaan olevan:
 • tietotekniset perustaidot (EU:n määrittelemällä tasolla)
 • taito käyttää yhtenäistä verkko-oppimisalustaa pedagogiikan tukena
 • käsitys oppimista tukevien sovellusten mahdollisuuksista
 • osaaminen älylaitteiden ja muiden oppimista tukevien laitteiden käytöstä steinerpedagogisesta opetuksessa
 • ymmärrys oman koulun tvt-strategiasta ja sen käytäntöön viemisestä
Jyväskylän steinerkoulu, Jyväskylän Kesäyliopisto ja Steinerkasvatuksen liitto järjestivät yhteistyössä Digitutor-koulutuskokonaisuuden keväällä 2017. Koulutus vastasi digikoulutukseen liittyvään kysyntään, kattoi osallistujillaan 66% (16/24) Suomen steinerkouluista ja sai hyvää palautetta monipuolisen ja steinerpedagogiikan huomioivan sisältönsä ansiosta.

Pilottikoulutuksen tavoitteena oli tukea steinerkoulujen opettajia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä steinerpedagogiikkaan perustuvassa oppimisympäristössä. Koulutuksessa käsiteltiin tapoja edistää ja levittää tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesti mielekästä opetuskäyttöä steinerkouluissa. Lisäksi edistettiin opettajien digitaalista osaamista, verkostoitumista ja vertaisopettamisen taitoja sekä digitutorin roolin omaksumista.

Steinerkouluja on Suomessa 24. Steinerkoulujen osalta valtakunnallinen yhteistyö vastaa käsitettä alueellinen yhteistyö.

Jyväskylän kesäyliopisto toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen sivistystoimijoita yhdistävän verkoston kanssa. Hankkeessa hyödynnetään verkoston toimintaa sopivissa yhteyksissä.

Hankkeen onnistumista seurataan säännöllisesti osallistujille tehtävin kyselyin jatkuvan reflektion periaatteella. Onnistumista arvioidaan osallistujaorganisaatioiden tasolla sekä tvt-strategian realistisuuden että digitutortoiminnan tuloksellisuuden kannalta.

Hankkeen päätöksenä tuotetaan raportti hankkeen toiminnasta.

Lisätiedot: 
Pia Pale, Steinerkasvatuksen liitto, toiminnanjohtaja, p. 044 3588826
Teppo Lairio, Jyväskylän steinerkoulu, rehtori, p. 044 7635700
Leena Meriläinen, Jyväskylän kesäyliopisto, rehtori, p. 050 3812313 Kuva: Kevään 2017 digitutor-kurssin kysymyksiä


Vuoden kasvatuskentän sovittelija 2017 -kunniamaininta Steinerkasvatuksen liiton toiminnanjohtaja Pia Palelle

Suomen sovittelufoorumi ry:n kunniamaininta nostaa esille steinerkasvatuksen kentällä tehtävän aktiivisen työn vertaissovittelun ja restostoratiivisten toimintamallien parissa. Tästä on hyvä jatkaa! Steinerkasvatuksen liiton puheenjohtaja Helena Sandell tiivistää näin:
24068100_1620424891328901_8974296186393128198_n.jpg

"Kunniamaininnan saaja Steinerkasvatuksen liiton toiminnanjohtaja Pia Pale on laaja-alaisesti ja raikkaasti omaksunut sovittelun lähtökohtia ja menetelmiä sekä mallintanut aktiivisesti ja esimerkillisesti sovittelun monipuolista käyttöä arjen työkaluna. Hän on perehtynyt restoratiiviseen lähestymistapaan ja rohkeasti edistänyt sen käyttöä erilaisissa konfliktitilanteissa sekä niiden ennaltaehkäisemisessä. Hänen äänessään kuuluu jokaisen yksilön arvostus ja yhteisön hyvinvoinnin teemat. Steinerkasvatuksen liiton vahvana äänenä hän on jo vuosia osallistunut restoratiivisten käytäntöjen levittämiseen omassa yhteisössään. Näin hän on mahdollistanut erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulluksi tulemisen arjen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, sekä vahvistanut heidän konfliktinhallintataitojaan ja kasvuaan aktiivisiksi kansalaisiksi.
Haluamme kiittää Pia Palea hienosta sovittelua edistävästä työstä!"

- Suomen sovittelufoorumi ry

Arviointi kehittyy

IMG_2058.jpg
Steinerkoulut ovat lähteneet innolla mukaan koko kentän yhteiseen oppilas- ja opiskelija-arvioinnin kehittämistyöhön. Ensimmäisessä tapaamisessa pistettiin opettajat heti käytännön harjoituksiin: omenasta piti saada syntymään joutsen samalla kun toinen vieressä arvoi työskentelyä. Näin pienestä harjoitteesta sai jo monta oivallusta! Ja monta joutsentakin syntyi... Työ jatkuu!
MIKÄ?
 • IAK = Innokkaiden Arvioijien Konklaavi = Steinerkoulujen oppilas- ja opiskelija-arvioinnin kehittämisryhmä.
 • Kokoontuu 'livenä' 4 kertaa lukuvuonna 2017-2018 - verkon kautta työskennellään steinerkasvatus.fi työtilassa.
 • Jokaisesta koulusta on mukana 2 edustajaa.

TAVOITE:

 • Nähdä mikä on oppilas- ja opiskelija-arvioinnin tila Suomen steinerkouluissa nyt.
 • Luoda yhtenäinen näkemys arvioinnin toteutuksen peruspiirteistä vuoden aikana.
 • Harjoitella arviointia käytännöllisesti eri tavoin – ja arvioida harjoitteittelua.
 • Ryhmässä tehdyt arviointiharjoitteet viedään koulujen opettajakuntiin, jolloin opettajat voivat lähestyä aihetta konkreettisesti.

VETÄJÄT:

 • IAK:ta vetää Erasmus ACTS projektissa mukana olevat opettajat: Eeva Raunela, Outi Rousu ja Andrea Bandao-Berglund. He ovat syventyneet paitsi stOPSiin niin myös uusiin arviointimalleihin ACTSin kautta.
 • IAK:n tapaamisissa työskennellään vaihtuvissa ryhmissä, keskustellen, kysellen ja analysoiden.
IMG_2067.jpg
IMG_2075.jpg
Teksti ja kuvat: Pia Pale

Kirjeprojekti Porissa

21150276_636293209900744_9145923881176756675_n.jpg
Mahtavaa kulttuurienvälisen tietoisuuden kohottamista, sillä melkein jokaisessa tulleessa kirjeessä Cape Townin steinerkoulun oppilaat pohtivat mm.miltä lumi tuntuu ja maistuu…ja meidän oppilaat taas että onko siellä koko ajan tosi kuuma… kertoo englanninopettaja Tuire Matikainen Porista.


Monialainen oppimiskokonaisuus

Porin seudun steinerkoulussa 6.luokkalaiset aloittivat viime keväänä viime keväänä monialaisen projektin, joka sisälsi maantietoa, äidinkieltä, TVT:tä, kuvaamataitoa ja englantia. Jokainen oppilas valitsi yhden maailman 1200:sta steinerkoulusta - koululuja oli joka mantereelta. Oppilaat ottivat selvää ja tutkivat taustoja. maata ja kaupunkia (perusfaktoja, luontoa, kulttuuria..) mm. internetin välityksellä.

Oppilaat tutustuivat englannin tunnilla valitsemansa kaupungin steinerkoulun nettisivuille ja pyrkivät nettisanakirjaa ja opettajaa apuna käyttäen ymmärtämään tärkeimmät asiat koulusta – myös koulun yhteystiedot etanapostia varten.

Äidinkielen tunnilla hahmotettiin kirjeen kirjoittamisen perusmuodollisuudet ja harjoiteltiin kirjeen kirjoittamista suomeksi. Sitten kirjoitettiin kirjeet englanniksi! Kirjeet kuvitettiin tietenkin Suomi-aiheisin kuvin. Mukaan laitettiin omat yhteystiedot (s-posti, instagram -tili tms.) jotta yhteydenpitoa on mahdollista jatkaa nykyaikaisin vempelein.

Keväällä tuli yksi vastaus Ruotsista ja kesän aikana oli saapunut kuvassa oleva nivaska Cape Townista, Constantia Waldorf schoolista.

Opettaja luki englannin tunnilla muutamia kirjeitä ääneen ja yhdessä tulkittiin mitä afrikkalaiset oppilaat niissä kertoivat. Jokainen oppilas sai myös ”oman kirjeen”, jonka hän kotiläksynä suomensi ja johon kirjoitti vastauskirjeen.

Vastauskirjenivaska lähti kohti Etelä-Afrikkaa ja nyt vaan toivotaan, että oppilaat jatkavat kirjoittelua ja chättäilyä omin päin jossakin sähköisessä kanavassa. Ja käyttävät englantia! :)

Tuire Matikainen, Porin seudun steinerkoulu

Waldorf 100

Steinerkasvatuksen 100-vuotisjuhlavuosi on alkanut!

pallo_logo.pngTänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta siitä kun ensimmäinen steinerkoulu perustettiin. Nyt steinerkouluja on ympäri maailman yli tuhat, päiväkoteja on yli 2000. Steinerkasvatus on laajimmalle levinnyt yhtenäinen vaihtoehtopedagoginen virike. 

Steinerkasvatuksen juhlavuonna haluamme nostaa esiin erityisesti luonnon monimuotoisuuden vaalimisen. Steinerkasvatuksen lahja maailmalle ovat monet teot pölyttäjien ja luonnon hyväksi. Bees&Trees - toimintavinkit ovat kaikkien käytettävissä vaikka heti!

Juhlavuoden aikana steinerkasvatus näkyy ja kuuluu erilaisissa tapahtumissa.
 • Keväällä, 22.5. tulee reilut tuhat steinerkoululaista viettämään toiminnantäyteistä juhlapäivää Helsinkiin #Amazing Waldorf Festivaliin.
 • Kesällä steinerväki kokoontuu Poriin Suomi Areenaan. Keskustelutilaisuus steinerkasvatuksesta on 17.7.2019.
 • Syksyllä vietetää maailmanlaajuisesti steinerkasvatuksen syntymäpäivää 19.9.2019. Syksyllä on myös uunituoreen Lauri Porran säveltämän WALDORF 100 -juhlasävellyksen ensiesitys. 

Tervetuloa mukaan juhlavuoteemme!
( WALDORF 100 juhlavuosi)