Paikalliset kirjaukset

5.6 Matematiikka

Vaihtaminen pitkältä oppimäärältä lyhyelle

Opiskelija voi vaihtaa matematiikan pitkän oppimäärän opintonsa matematiikan lyhyen oppimäärän opintoihin opiskelunsa missä vaiheessa tahansa, mutta tarkoituksenmukaisena pidetään vaihtoa viimeistään 5. kurssin jälkeen. Pitkän oppimäärän hyväksiluettavat kurssit, jotka vastaavat lyhyen oppimäärän kursseja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, voidaan merkitä lyhyen oppimäärän kurssisuorituksiksi. Muut kurssit merkitään lyhyen oppimäärän paikallisiksi syventäviksi kursseiksi siten, kuin niistä on päätetty matematiikan lyhyen oppimäärän paikallisessa opetussuunnitelmassa.

Opiskelija, joka siirtyy pitkältä oppimäärältä lyhyelle, voi pyytää mahdollisuutta antaa lisänäyttöä kerran yrittääkseen korottaa (hyväksyttyäkin) pitkän oppimäärän hyväksi luettavien kurssien arvosanaa osallistumalla vastaavan lyhyen oppimäärän kurssikokeeseen koeviikolla tai uusintakuulustelupäivänä.


Vaihtaminen lyhyeltä oppimäärältä pitkälle

Jos opiskelija haluaa kesken oppimäärän vaihtaa lyhyen oppimäärän opintonsa pitkän matematiikan opintoihin, opiskeltujen kurssien arvosanat siirtyvät hyväksi luettavuuden mukaisesti pitkän matematiikan kurssien arvosanoiksi. Opiskelijalta edellytetään kuitenkin lisänäyttöä ja arvosanat arvioidaan uudelleen.

Muut mahdolliset hyväksytysti suoritetut lyhyen oppimäärän kurssit siirretään pitkän oppimäärän paikallisiksi syventäväksi kursseiksi niiltä osin, kuin paikallisessa opetussuunnitelmassa niitä tarjotaan tai paikallisiksi soveltaviksi kursseiksi suoritusmerkintänä (S = suoritettu, H = hylätty).


Etenemiseste

Etenemisestettä ei ole, mutta opiskelijan tulee huolehtia aineen oppimäärän suorittamisesta hyväksytysti. Matematiikan pitkän oppimäärän pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa saa olla enintään 3 hylättyä arvosanaa. Matematiikan lyhyen oppimäärän pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa saa olla enintään 2 hylättyä arvosanaa.

Aihekokonaisuudet

Opetussuunnitelman perusteissa mainitut aihekokonaisuudet sisältyvät kunkin kurssin MAA1 - MAA13 ja MAB1- MAB8 esimerkkeihin ja tehtäviin.

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

Kehitetään ongelmanratkaisutaitoja sekä osallistutaan aktiivisesti tunnilla. Matematiikan osaaminen vaatii pitkäjänteistä ja keskittynyttä työskentelyä.

Hyvinvointi ja turvallisuus

Matematiikan opiskelun eräänä tavoitteena on, että opiskelijat oppisivat kannustamaan ja tukemaan toinen toisiaan. Opiskelija oppisi turvaamaan oman hyvinvointinsa oppimalla oman talouden hallintaa.

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu

Esimerkkitehtävien avulla havainnollistetaan ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Pitkällä aikavälillä opiskelija oppii omalla ahkeralla työskentelyllään näkemään oppimistuloksia.

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

Käydään kursseilla mahdollisuuksien mukaan tieteen historian kehittymistä useiden vuosien ajalta. Ymmärretään matematiikan merkitys mm. taiteessa, rakennustaiteessa. Käytetään matematiikan kieltä muiden kielien tavoin.

Monilukutaito ja mediat

Opitaan hankkimaan ja vertailemaan tietoja eri medioista. Tarkastellaan tietoja kriittisesti. Opitaan puhumaan ja kirjoittamaan täsmällistä ja loogista matemaattista kieltä.

Teknologia ja yhteiskunta

Kursseissa käytetään erilaisia teknisiä apuvälineitä. Tutkitaan erilaisten ohjelmistojen avulla matemaattisia sovelluksia. Opitaan ymmärtämään Suomen huipputeknologian kehittymisen ja sen hyödyntämisen erilaisissa yhteyksissä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä