Hakeutuminen opiskelijaksi

Hakeutuminen opiskelijaksi

Opiskelu.jpg
Lukion opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen.

Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen voidaan ottaa alle 18-vuotias hakija ainoastaan hakijaan liittyvästä erityisestä syystä. Näitä ovat sosiaaliset ja terveydelliset syyt, taloudellisista syistä johtuva opintojen aikainen työssä käyminen sekä opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisimman koulutuksen järjestäminen.

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös sellainen henkilö, jonka tarkoituksena on ainoastaan yhden tai useamman lukion oppimäärään kuuluvan oppiaineen suorittaminen (aineopiskelu/Lukiolaki 629/1998).

Otamme uusia opiskelijoita lukuvuoden aikana jaksojen vaihteessa. Saat lisätietoja kansliasta.