Kiusaamisen ehkäisy

KIUSAAMISEN EHKAISY

 

On tärkeää, että koulun henkilökunnalla on tietoa kiusaamisesta, koulun toimintatavoista koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja yksittäisiin kiusaamistapauksiin puuttumiseksi. Henkilökunnan perehdytys tapahtuu työhön tultaessa ja aiheeseen palataan lukuvuosittain kiusaamistilannetta arvioitaessa. Isosäkylän koulun kiusaamisen vastainen suunnitelma on vanhempien, oppilaiden ja henkilökunnan nähtävillä koulun www-sivuilla.

Välituntivalvojat käyttävät huomioliiviä, jotta heidät on helpompi erottaa pihalla apua tarvittaessa.

Kiusaamisen ehkäisy on vaikuttamista ryhmän toimintaan ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista. Luokkatasolla pyritään vaikuttamaan oppilaisiin niin, että he kiusaajan kannustamisen sijaan asettuisivat tukemaan kiusattua ja osoittaisivat, etteivät hyväksy kiusaamista. Oppilaiden tasolla keskitytään esille tulevien kiusaamistapauksien mahdollisimman tehokkaaseen selvittelyyn. Keskeinen työmuoto ovat selvittämiskeskustelut, jotka noudattavat ennalta sovittua rakennetta. Selvittämiseen liittyy aina seurantakeskustelu, jossa varmistetaan että tilanne on muuttunut.

Koulukiusaamista käsitellään systemaattisesti opintojaksossa 1. ja 4. luokan aikana sekä lukuvuosittain muiden aihealueiden yhteydessä ja mm. koulun yhteisissä tapahtumissa. Koulukiusaamisasian ehkäisyssä hyödynnetään Yhteispeli-menetelmän ja vertaissovittelu Verson toimintatapoja sekä Suomen mielenterveysseuran Hyvää mieltä-materiaaleja sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen harjoittamisesta lapsilla.