Urheiluvalmennuksen painotuslinjan opintosuunnitelma

Urheiluvalmennus RCUR

Opintojaksot

RCUR01: Liikunta hyvinvoinnin tukena (2 opintopistettä)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen terveydelle ja jaksamiselle sekä että hän tutustuu erilaisiin liikuntamuotoihin. Opintojaksolla liikutaan monipuolisesti ryhmässä ja itsenäisesti sekä täytetään ja analysoidaan harjoituspäiväkirjaa. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa hyvinvointiosaamisen osalta tarkoittaa sitä, että opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen opiskeluhyvinvointinsa kannalta. Vuorovaikutusosaamisen osalta sitä, että opiskelija osaa toimia osana ryhmää ja noudattaa sovittuja sääntöjä. Opintojakson arviointi: Suoritettu/hylätty.

RCUR02: Fyysisen harjoittelun perusteet (1 opintopistettä)
 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu fyysisen kunnon eri osa-alueiden harjoittamisen perusperiaatteisiin sekä että hän harjaantuu oman kehon tuntemuksessa (vahvuudet ja heikkoudet).
Opintojaksolla suoritetaan erilaisia fyysisen kunnon (nopeus, liikkuvuus, kestävyys, motoriikka, voima, kimmoisuus) harjoitteita. Opintojakson arviointi: Suoritettu/hylätty.

RCUR03: Urheilijan terveys ja hyvinvointi (2 opintopistettä)
 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan elämäntapojen ja ympäristön vaikutuksista urheilumenestykseen. Opintojaksolla tarkastellaan omia elämäntapoja tavoitteellisen urheilumenestyksen näkökulmasta sekä kuvataan Jonkin havaitun epäkohdan muutosprosessi. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa hyvinvointiosaamisen osalta tarkoittaa sitä, että opiskelija ymmärtää yksittäisen elämäntavan tai sen muutoksen vaikutuksen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja urheilumenestykseen. Opintojakson arviointi: Suoritettu/hylätty.
 

RCUR04: Urheilun/kuntourheilun perusteet (2 opintopistettä)

 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu arvioimaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan valitsemansa urheilulajin harrastamisessa sekä että hän harjoittelee tavoitteellista työskentelyä päämääränsä saavuttamiseksi valitsemassaan urheilulajissa. Lisäksi tavoitteena on että opiskelija ymmärtää harrastamansa lajin turvallisuusriskit. Opintojaksolla laaditaan ja toteutetaan oma harjoittelupäiväkirja yhdessä valmentajan/opettajan kanssa. Harjoittelun monipuolisuutta korostetaan, asetetaan tavoitteita ja työskennellään niiden suuntaisesti sekä kartoitetaan riskejä ja parannetaan harjoittelun turvallisuutta. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa monitieteisyyden ja luovan osaamisen osalta tarkoittaa sitä, että opiskelija harjoittelee soveltamaan aiemmin oppimiaan asioita tavoitteellisessa harjoittelussa. Vuorovaikutusosaamisen osalta sitä, että opiskelija opettelee tekemään yhteistyötä valmentajan/opettajan kanssa harjoitteluohjelman laatimisessa. Opintojakson arviointi: Suoritettu/hylätty.
 
RCUR05: Urheilu yhteiskunnallisena ilmiönä (1 opintopistettä)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää urheilun näkyviä ja piilossa olevia yhteiskunnallisia merkityksiä. Opintojaksolla seurataan urheilu-uutisointia, sekä luetaan/kuunnellaan urheilijan elämäkertaa ja pohditaan mainonnan ja urheilun yhteyksien ympärillä. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa yhteiskunnallisen osaamisen osalta tarkoittaa sitä, että opiskelija ymmärtää yhteiskunnan tuen merkityksen kunto-/ kilpaurheilussa. Eettisyyden ja ympäristöosaamisen osalta sitä, että hän pystyy käsittelemään tasa-arvokysymyksiä urheilumaailmassa ja sisäistämään urheilun ympäristövaikutuksien merkityksiä sekä globaali- ja kulttuuriosaamisen

osalta positioimaan urheilua globaalina kysymyksinä ja tiedostamaan erilaisia urheilukulttuureja. Opintojakson arviointi: Suoritettu/hylätty.


RCUR06: Lajivalmennus 1/Kuntourheilu 1 (2 opintopistettä)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
syventää lajiosaamistaan harjoittelemalla tavoitteellisesti joko itsenäisesti tai ohjatusti sekä että hän kehittyy ottamaan itse vastuuta harjoitteluohjelman laadinnassa. Opintojaksolla harjoitellaan omassa urheilulajissa vaadittavia kunto-ominaisuuksia ja lajitaitoja sekä seurataan omien tavoitteiden asettelua ja edistymistä. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa monitieteisen ja luovan osaamisen osalta tarkoittaa oman toiminnan tarkastelua ja tiedon soveltamista käytäntöön. Hyvinvointiosaamisen

osalta sitä, että opiskelija huomioi harjoittelun turvallisuus- ja terveellisyysnäkökohdat. Opiskelija harjoittelee valitsemaansa urheilulajia joko seurassa/valmentajan johdolla tai itsenäisesti. Hän suunnittelee tavoitteita ja seuraa omaa harjoitusprosessiaan. Opiskelija ymmärtää harrastamansa lajin riskitekijöitä ja pyrkii turvalliseen ja terveyttä edistävään toimintaan. Opintojakson arviointi: Suoritettu/hylätty.

RCUR07: Lajivalmennus2/Kuntourheilu 2 (2 opintopistettä)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
syventää tietojaan ja taitojaan valitsemassaan urheilulajissa sekä harjaantuu arvioimaan harjoittelunsa tehokkuutta ja reflektoimaan toimintaansa tavoitteiden suuntaan. Hän tutustuu harrastamansa lajin ympäristövaikutuksiin. Opintojaksolla harjoitellaan tavoitteiden asettamista ja niitä kohti pyrkimistä, harjoituspäiväkirjan pitämistä ja sen pohdintaa sekä oman urheilulajin eettisen kestävyyden ja ympäristövaikutusten pohdintaa. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa eettisyyden ja ympäristöosaamisen osalta tarkoittaa sitä, että opiskelija sisäistää urheilun eettisyyden ja ymmärtää sen ympäristövaikutukset. Opintojakson arviointi: Suoritettu/hylätty.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä