Pelisäännöt

Lukiokurssien suoritusohjeet ja muut pelisäännöt - koskee 20AB-ryhmiä

RUOVEDEN LUKION KURSSIEN SUORITUSOHJEET JA MUUT PELISÄÄNNÖT

Syksyllä 2021 aloittavien opiskelijoiden opinnoissa 1 kurssi = 2 opintopistettä ja kurssin sijasta käytetään käsitettä opintojakso.

Lukion oppimäärä:

 • Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin.
 • Kunkin oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista.
 • Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia, joista on 47–51 pakollisia ja vähintään 10 syventäviä.
 • Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän mukaisista valtakunnallisista pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti.
 • Oppiaineen oppimäärän päättöarvosana määräytyy pakollisten ja syventävien kurssien sekä oppiaineeseen läheisesti liittyvien soveltavien kurssien arvosanojen perusteella.
 • Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit, jotka on kirjattu opetussuunnitelmassa eri oppiaineiden pakollisten ja syventävien kurssien yhteyteen, luetaan kuuluviksi kyseisen aineen oppimäärään.
 • Lukion lopullisessa kurssimäärässä ovat mukana kaikki ne opiskelijan suorittamat kurssit, joista on annettu arvosana, eikä mitään niistä voida jälkikäteen poistaa.
 • Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut, tavoitteiltaan ja sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaiset opinnot.

Kurssivalinnat:

 • Lukuvuoden kurssivalinnat tehdään edellisen lukuvuoden keväällä, eikä niihin pääsääntöisesti saa tehdä valintojen jälkeen muutoksia. Valintoja voi muuttaa painavin perustein vain opinto-ohjaajan ja rehtorin luvalla.
 • Syventävät ja soveltavat kurssit toteutetaan, mikäli kurssille ilmoittautuu riittävä määrä opiskelijoita.
 • Päätoiminen opiskelu edellyttää 5–6 kurssia/jakso opiskeltaessa kolmen vuoden opintosuunnitelman mukaan ja 4–5 kurssia/jakso opiskeltaessa neljän vuoden opintosuunnitelman mukaan. Opintotuen saanti edellyttää vähintään 10 kurssin suorittamista lukukaudessa.

Kurssien suorittaminen:

 • Kurssi suoritetaan osallistumalla opetukseen ja kurssikokeeseen sekä tekemällä kurssin aikana sovitut tehtävät.
 • Kurssiin liittyvät osasuoritukset ja tehtävät sekä poissaoloselvitykset on tehtävä viimeistään koeviikon alkuun mennessä, muuten suoritus raukeaa.
 • Koeviikon valmistavat tunnit ovat osa kurssia. Myös valmistavien tuntien poissaolot tulee selvittää viimeistään päivää ennen kurssiarviointia.

Itsenäinen opiskelu:

 • Rehtori voi hakemuksesta myöntää opiskelijalle luvan perustellusta syystä suorittaa kurssi itsenäisesti opiskellen tai osallistumalla vain osittain opetukseen.
 • Opiskelijalla on oikeus suorittaa jakson aikana pääsääntöisesti vain yksi kurssi itsenäisesti.
 • Koulu voi myös edellyttää, että osa kursseista opiskellaan itsenäisesti.
 • Mikäli opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kurssille, hänellä ei ole oikeutta suorittaa sitä itsenäisesti
 • Itsenäisen suorituksen sisällöstä, muodosta ja aikataulusta tehdään suunnitelma, jonka hyväksyvät asianomainen opettaja, opintojen ohjaaja ja rehtori. Mikäli aikataulua ei noudateta, suunnitelma raukeaa.
 • Opiskelija voi osallistua opetukseen kuunteluoppilaana sopimalla siitä aineenopettajan kanssa. Läsnäolosäännöt ja kurssiin liittyvät tehtävät koskevat myös kuunteluoppilasta. Kuunteluoppilas on oikeutettu osallistumaan kurssikokeeseen vasta kun kyseisen kurssin kurssikoe järjestetään seuraavan kerran.

 

Hyväksytyn ja hylätyn kurssin uusiminen:
 • Hyväksytysti suoritetun kurssin saa suorittaa kerran uudelleen osallistumalla kurssia seuraavaan uusintakokeeseen tai lukuvuoden alkaessa järjestettävään yleiseen uusintakuulusteluun. Kurssikokeeseen voi osallistua myös silloin, kun vastaava kurssi järjestetään.
 • Mikäli hyväksytysti suoritetun kurssin arvosana on 7 tai parempi, kurssikoetta ei voi uusia.
 • Hyväksytysti suoritettuja kursseja saa uusia vain yhden kerrallaan eikä samana uusintakoepäivänä saa uusia hylättyjä kurssisuorituksia.
 • Jos kurssi suoritetaan useampaan kertaan, paras suoritus jää voimaan.
 • Hylätyn kurssin voi uusia kaksi kertaa, joko kurssia seuraavana uusintakertana tai lukuvuoden alkaessa järjestettävänä uusintakertana tai silloin kun vastaava kurssi järjestetään.
 • Samalla kertaa voi uusia kaksi hylättyä kurssisuoritusta.
 • Uusintakokeessa on aikaa käytettävissä yhden kokeen suorittamiseen 2 ½ tuntia, kahteen kokeeseen neljä tuntia. Uusintakokeesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua kokeen alkamisesta.
 • Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilman kautta lukuvuosittain annettavan aikataulun mukaisesti.
 • Syksyn uusintakokeeseen ilmoittaudutaan erikseen ilmoitettavaan päivämäärään mennessä.
 • Ilmoittautuminen kurssin uusintaan ja saapumatta jääminen sekä vastaamatta jättäminen kokeessa tulkitaan uusintakoekerran käyttämiseksi.
 • Vain lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai rehtorin lupa oikeuttaa poissaoloon kurssikokeesta, sama koskee myös uusintakuulustelua.

Poissaolot ja poissaoloselvitykset:

 • Poissaolot kirjataan Wilmaan.
 • Opiskelija on velvollinen pitämään itse kirjaa omista poissaoloistaan ja poissaolojen syistä.
 • Alle 18-vuotiaan opiskelijan hyväksytyksi poissaoloselvitetyksi katsotaan lääkärin tai terveydenhoitajan antama todistus sairaudesta sekä ryhmänohjaajan, kurssin opettajan, rehtorin tai huoltajan allekirjoittama poissaoloselvitys.
 • 18 vuotta täyttäneen opiskelijan hyväksytyksi poissaoloselvitykseksi katsotaan lääkärin tai terveydenhoitajan antama todistus sairaudesta sekä ryhmänohjaajan, kurssin opettajan, rehtorin tai opiskelijan vanhemman allekirjoittama poissaoloselvitys.
 • Lukiolain (§ 25) mukaan jokaisella opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus. Opiskelija voi olla poissa koulusta vain saatuaan siihen luvan tai sairastuttuaan. Etukäteen tiedossa olevaan 1–3 päivän poissaoloon anotaan lupa ryhmänohjaajalta ja sitä pidempään poissaoloon lupaa anotaan rehtorilta.
 • Kouluun liittyvät tilaisuudet katsotaan hyväksytyiksi poissaoloiksi. Opiskelijan on ilmoitettava niistä opettajalle etukäteen.
 • Poissaolot voivat vaikuttaa kurssin arvosanaan.
 • Mikäli opiskelijalla on kurssin aikana runsaasti poissaoloja, aineen opettaja voi harkintansa mukaan hylätä suorituksen runsaiden poissaolojen vuoksi tai velvoittaa opiskelijan täydentämään opintojaan erikseen sovittavilla lisätehtävillä.
 • 4. jakson alusta lähtien: Mikäli opiskelijalle kertyy poissaoloja 25 % kurssin/opintojakson tunneista (vastaa noin kuutta oppituntia), on keskusteltava aineenopettajan kanssa, onko edellytyksiä jatkaa kurssin/opintojakson suorittamista. 

Arviointi ja arvioinnin perusteet:

 • Opiskelijan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen kurssien osalta aineen opettaja.
 • Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioinnin perusteista ja niiden soveltamisesta häneen.
 • Kunkin kurssin arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alkaessa.
 • Lukion päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.
 • Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakolliset oppiaineet sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.
 • Opiskelijalla on oikeus kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää lukion päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille.
 • Mikäli opiskelija on tyytymätön uuteen arviointiin, hän voi pyytää arviointiin oikaisua aluehallintovirastolta.

Plagiointi ja vilppi:

 • Kursseihin liittyvissä kirjallisissa suorituksissa kaikenlainen vilppi ja plagiointi on kiellettyä. Opiskelijan perustaitoihin kuuluu, että osaa tehdä eron oman ja lainatun tiedon välillä. Käytettäessä tietoa, joka on peräisin kirjallisesta teoksesta tai internetissä julkaistusta aineistosta, on aina mainittava tiedon lähde eri oppiaineiden opettajien antamien ohjeiden mukaan.
 • Kaikki plagiointiin tai muuhun vilpilliseen tekoon liittyvät tapaukset saatetaan rehtorin tietoon.
 • Vilpistä tai plagioinnista on seurauksena opintosuorituksen hylkääminen (esim. koe, essee tai muu kirjallinen työ) tai kirjallisen työn tekeminen uudesta aiheesta.
 • Vakavimmissa tapauksissa sovelletaan lukiolain 26. §:n määräyksiä (kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä