Asiakasmaksulaki

Varhaiskasvatuksen maksut toimikaudella 2018-2019

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT TOIMIKAUDELLA 2018-2019 (1.8.2018-31.7.2019)

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, perheen bruttotulojen perusteella ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan. Maksua määrättäessä perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisessa olosuhteissa asuvat henkilöt sekä molempien samassa taloudessa elävät alaikäiset lapset.

Kunnanhallitus on vahvistanut 4.6.2018 pitämässään kokouksessa päivähoitomaksut 1.8.2017 alkaen. Ylin maksu kokopäivähoidosta on 289 euroa ja alin perittävä maksu 27 euroa. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimikauden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että hoitosuhde on alkanut elokuun aikana.

Maksut laskutetaan jälkikäteen kuukausittain. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen ja maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

 

TULOJEN SELVITTÄMINEN

Maksun määrittämistä varten perheen tulee toimittaa tarvittavat bruttotulotiedot mahdollisimman pian. Mikäli perhe ei toimita tulotietoja, maksu määräytyy korkeimman mukaan.

Maksujen perusteena olevat tulotiedot tarkistetaan vuosittain toimikauden alussa ja tehdään uudet maksupäätökset. Maksu tarkistetaan myös silloin, jos perheen tuloissa tapahtuu olennainen muutos, perheen olosuhteet muuttuvat, maksu osoittautuu virheelliseksi tai lapsen palveluntarve muuttuu.

Jos maksun määrittämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti.

Perheen tuloissa tai olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava välittömästi Varhaiskasvatuksen vastaavalle. Toimisto on osoitteessa Aholantie 28, puhelin 044-7159 731.

ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.8.2017-

Lasten varhaiskasvatuksesta peritään perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Maksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän prosentin mukaisesti vähimmäistulorajan ylittävästä tulosta.

Perheen koko, henkilöä

Tuloraja €/kk

Korkein maksu-%

2

2 102

10,70

3

2 713

10,70

4

3 080

10,70

5

3 447

10,70

6

3 813

10,70

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin perheen seuraavasta alaikäisestä lapsesta. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu on enintään 50% nuorimman maksusta. Kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on enintään 289 euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu on 27 euroa.

MAKSUPORTAIKON VALINTA

Perheet valitsevat kuukausittaisen tuntimäärän perusteella tarvitsemansa maksuportaikon, jonka perusteella laskutus tehdään. Sitova ilmoitus tehdään vähintään 2 kuukaudeksi kerrallaan. Jos maksuportaikkoa haluaa muuttaa pienemmäksi tai isommaksi, tulee vanhempien/ huoltajien täyttää siitä erillinen sopimuslomake. Sopimus tulee voimaan allekirjoituskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Maksu laskutetaan sovitun portaikon mukaan, vaikka lapsi olisi ollut varhaiskasvatuksessa jonakin kuukautena sovittua vähemmän. Maksu peritään kuitenkin toteutuneiden tuntien mukaan, jos sovitut tunnit ylittyvät. Mikäli lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa yli 151 tuntia kuukaudessa, peritään koko kuukauden maksu.

Maksuportaikko:

0-35 h

25 %

36-89 h

50 %

90-120 h

70 %

121-150 h

80 %

yli 151 h

100 %

 

Vanhemmat ilmoittavat varhaiskasvatuspaikkaan etukäteen lapsen hoitopäivät edellisen viikon tiistaihin klo 16 mennessä. Siinä tapauksessa, että lapselle varattu päivä peruuntuu sairauden tai muun syyn takia, on siitä ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan etukäteen, viimeistään edellisenä päivänä. Tällöin varattu päivä voidaan muuttaa toiselle päivälle. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty, varattu päivä on laskutettava päivä, eikä sitä voi siirtää.

 

POISSAOLOJEN VAIKUTUS MAKSUUN

Pääsääntöisesti päivähoitomaksu peritään myös tilapäisen poissaolon ajalta. Poissaolot hyvitetään ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

  • jos lapsi sairautensa vuoksi vähintään 10 päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
  • maksua ei peritä lainkaan, jos lapsi on sairautensa takia poissa koko kalenterikuukauden
  • jos lapsi on muusta syystä pois koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta
  • päivähoito on maksutonta sillä ajalla, kun isyysrahaan oikeutettu on poissa isyysrahakaudella
  • lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden, maksun periminen alkaa siitä päivästä, jolloin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa ja päättyy siihen päivään, jolloin varhaiskasvatus päättyy

 

 

VARHAISKASVATUKSEN PÄÄTTYMINEN

Paikan irtisanomisesta ilmoitetaan kirjallisesti ensisijaisesti varhaiskasvatuspaikkaan mahdollisimman pian päättymisen varmistuttua. Perhepäivähoidossa olevien lapsien osalta päättymisestä ilmoitetaan myös varhaiskasvatuksen vastaavalle.