Jokikylä-Salokylä

Jokikylä-Salokylä

Jokikylä on Emäjoen varrella Ristijärven ja Hyrynsalmen välillä. Se kuuluu Ristijärveen. Siellä oli ensin Kainuharjun ja Leinosen kaupat, sitten kilpailivat Yrjö Leinosen ja Koskelan liikkeet. Asukkaat vähenivät kylästä, joten kaikki kaupat lopettivat toimintansa. Jokikylässä toimi myös Osuuskassa.

Jokikylän koulu perustettiin Uvan koulun jälkeen. Näillä kouluilla yhdistävänä tekijänä oli yhteinen alakoulu. Koulun paikasta käytiin kylällä kiistaa. Syksyllä 1925 kunnanvaltuusto päätti vuokrata koululle tilat Törmälästä. Sirkku Valve aloitti alakoulun pidon Törmälässä 17.2.1926.

Lokakuussa 1925 päätettiin perustaa Jokikylän koulupiirin naisopettajan yläkansakoulu. Koulun piirustukset hyväksyttiin tammikuussa 1926.

Koulurakennuksen vintille päätettiin rakentaa asunto opettajalle. (Ristijärven kunnan koululaitos s.36)

Koulu valmistui suunnitelmien mukaisesti. Kalustot ja yläkoulun tarvitsemat opetusvälineet voitiin hankkia keväällä 1929.

Opettajaksi valittiin Lilli Kananen Sotkamosta, joka toimi koululla vain yhden lukuvuoden.

Yläkoulu aloitti toimintansa 2.9.1929. Oppilaita tuli yläkouluun yhteensä 41.

Koulukeittola tarjosi vähävaraisille oppilaille yhden tai kaksi ateriaa, köyhimmille eväsateriankin. Myös vaate- ja kenkäavustuksia jaettiin.

Syksystä 1930 opettajan virkaan tuli Kyllikki Rautiainen (os. Hälvä), joka toimi koululla vuoteen 1970 saakka.

(Ristijärven kunnan koululaitos s.37)

Kyllikin työskentelyllä oli merkittävä vaikutus. Huomattiin että koulu toimii hyvin, kylän harrastustoiminta, varsinkin suojeluskunta- ja lottatoiminta elpyi ja kyläläisten yhteistoiminta vahvistui.

Alakoulun opettajaksi valittiin Fanny Lindholm, Sirkku Valveen sairastuttua vuonna 1933. Hänen jälkeensä toisen opettajan viranhoitajat vaihtuivat usein.

Jatko-opetus alkoi Jokikylässä vasta pulakauden jälkeen lv. 1934-35.

Vuositarkisteen mukaista oppilas- ja nuorisokerhojen toimintaa Jokikylällä on ollut vasta syksystä 1947 lähtien.

Koulurakennuksen jälkityöt tehtiin vuonna 1933 ja rakennuksen uusi ulkomaalaus vuonna 1939. Pienempiä korjauksia suoritettiin johtokunnan toimesta vuosittain. 1950-luvulla koulu alkoi käydä ahtaaksi ja rakennuksen kuntokin oli heikentynyt, joten entisen laajentaminen ja korjaaminen tai aivan uuden koulun rakentaminen tuli ajankohtaiseksi. Kansakoululautakunta pyysi marraskuussa 1956 johtokunnalta selvitystä oppilasmäärän kehityksestä ja koulurakennuksen todellisesta kunnosta.

Kansakoululain voimaantulo vuonna 1958 ja sen mukanaan tuoma koulupiirien tarkistus toi esille Jokikylän ja Salokylän koulupiirien yhdistämisen, jolloin tilantarve Jokikylässä vielä kasvaisi.

Syksyllä 1958 kunnanvaltuusto teki päätöksen Salokylän liittämisestä Jokikylään ja hyväksyi uuden koulun rakennusohjelman.

Jokikylä aloitti kolmen opettajan kouluna lv. 1959-60.

Oppilaita oli 78, joten lisätilaa jouduttiin vuokraamaan Päivölästä. Koulu pääsi alkamaan uusissa tiloissa syksyllä 1961. Oppilasmäärä säilyi melko korkeana 1970-luvun alkupuoliskolle saakka, mutta sitten alkoi yllättävän nopea lasku.

(Ristijärven kunnan koululaitos s.38)

Salokylä on pitkään ollut niitä pitäjän lievealueita, joka on viimeisten joukossa päässyt nauttimaan kunnan tarjoamia palveluksia. Siellä ei myöskään toiminut kauppoja, mutta Salokylän Salomäessä on toiminut Leinosen kaupan jakamo.

Koulupiirijaossa Salokylä on kuulunut Jokikylän piiriin, mutta tien puuttuminen esti pitkään tehokkaasti salokyläläisten koulunkäyntiä.

Monelle oppilaalle kiertokoulu ja rippikoulu jäivät ainoiksi kouluiksi.

Salokyläläiset ehdottivat monia toivomuksia johtokunnalle oman koulun rakentamisesta, mutta ehdotukset hylättiin. Kunnavaltuusto päätti kuitenkin syksyllä 1946, että Salokylään perustetaan supistettu kansakoulu. Koulu ei ollut itsenäinen, vaan toimi Jokikylän kansakouluun kuuluvana ja sen johdossa. Koulu päätettiin aloittaa 25.9.1946.

Joulukuussa kunnanvaltuusto perusti oppilasasuntolan. Samassa kokouksessa valtuusto valitsi Salokylän koululle oman johtokunnan. Valinnan jälkeen Salokylän supistettu kansakoulu alkoi toimia ilman Jokikylän holhousta.

Koulun toiminta osui niihin vuosiin, jolloin koko maassa oli opettajapula. Siitä syystä pätevän opettajan saanti syrjäiselle supistetulle koululle oli vaikeaa. Väliaikaiset opettajat vaihtuivat usein.

(Ristijärven kunnan koululaitos s. 54)

Viimeinen opettaja, joka toimi koululla oli Matti Tolonen. Hän aloitti syksyllä 1957 ja ehti olla opettajana kaksi lukuvuotta.

Vuonna 1958 valmisteltiin uutta kouluohjesääntöä ja siihen kuuluvaa kansakoulupiirijakoa. Toukokuussa 1958 kunnanvaltuusto teki alustavan päätöksen Salokylän liittämisestä Jokikylän koulupiiriin. Syksyllä tehtiin lopullinen päätös.

Piirijakomuutos vahvistettiin marraskuussa 1958. Syksystä 1959 salokyläläiset oppilaat kyydittiin Jokikylään. Salokylän supistettu kansakoulu oli lakkautettu.

Tiivistelmä:

  • Jokikylän koulu
    • Perustettiin 2.6.1929
    • Lopetettiin 1973
  • Salokylän supistettu kansakoulu
  • Perustettiin 25.9.1946
  • Lopetettiin 1958

Helmi Räisänen, Linda Hämäläinen, Milla Huusko