Askel askeleelta Tammipuiston kouluun - Steg för steg till Ekparkens skola

Tammipuiston kouluun siirtyminen (askel askeleelta!)

ASKEL ASKELEELTA: Tammipuiston kouluun ja koulusta

 1. OPPILAS:

-Kotikoulu on tehnyt pedagogisen selvityksen: oppilas on erityisen tuen piirissä tai juuri siirtymässä sen piiriin.

-Oppilaaksi resurssiluokalle / poliluokalle otetaan ensisijaisesti sellainen oppilas, jolla on olemassaoleva psyk.polikontakti. Jos luokilla on tilaa, tästä voidaan joustaa.

 1. HAKEMUS:

-Kotikoulun rehtori hakee resurssiluokan / poliluokan paikkaa oppilaalle.

-Lomake netissä: Tammipuiston koulu -> lomakkeet kotikouluille ->

anomus resurssi –ja poliluokille -> oppilaaksiottohakemus.

-Oppilaaksiottopäätös tehdään hakemusten perusteella: jos oppilaspaikkoja on vähemmän kuin hakijoita, niin Tammipuiston koulun henkilökunta valitsee kouluun tulevat oppilaat sijoituksen kiireellisyyden ja ryhmään sopivuuden perusteella.

-Tammipuiston koulun rehtori päättää oppilaspaikasta ja informoi päätöksestä kaikkia kotikouluja, jotka ovat jättäneet hakemuksen.

 1. KOULUUN TUTUSTUMINEN

-Päätöksen jälkeen oppilas ja huoltajat tulevat tutustumiskäynnille kouluun. Tämä voi tapahtua myös samaan aikaan kohdan 4. kanssa.

 1. OPPILASKOHTAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ –KOKOUS

-Ennen oppilaan siirtymistä Tammipuiston kouluun (tai heti aloittamisen yhteydessä) pidetään oppilaskohtaisen asiantuntijaryhmän kokous, jonka kutsuu koolle tulevan luokan opettaja.

-Kokouksessa on mukana kotikoulun ja Tammipuiston koulun edustajat, huoltajat ja tarvittaessa OHR-edustaja (kuraattori tmv.) sekä muu(t) asiaan kuuluvat tukiverkoston edustaja(t).

-Kokouksessa käsitellään syyt Tammipuiston kouluun tulemiseen, tukiverkoston vastuunjako ja alustava aikataulu Tammipuiston koulussa.

-Kokouksessa allekirjoitetaan oppilaaksiottosopimus. Siihen voi tutustua etukäteen koulun sivuilla (Lomakkeet huoltajille).

 1. SUUNNITELMA OPPILAAN SIIRTYMISESTÄ KOTIKOULUUN

-Pidetään jälleen oppilaskohtaisen asiantuntijaryhmän kokous.

-Tarvittaessa järjestetään harjoittelu(päivät) kotikoulussa.

-Keskustellaan mahdollisesta yksilöllistämisestä ja mm. arvioidaan tarve koulupäivän lyhentämisestä siirtymävaiheessa.

- Valitaan vastuuhenkilö kotikoulussa (esim. kuraattori) ja sovitaan tiedonsiirosta.

-Tammipuiston koulusta ollaan mahdollisuuksien mukaan yhteydessä kotikouluun, jolloin seurataan oppilaan siirtymisen onnistumista kotikouluun.


STEG FÖ STEG: till och från Ekparkens skola

 1. Eleven

- Hemskolan har gjort en pedagogisk utredning: eleven har särskilt stöd eller håller på att överföras till särskilt stöd.

 • I första hand antas elever till resurs- eller poliklassen som har en vårdkontakt till barn- eller ungdomspsykiatriska polikliniken. Ifall det finns lediga elevplatser kan undantag göras.

 1. Anhållan om plats
 • Rektorn vid elevens hemskola anhåller om en plats i resurs- eller poliklassen.
 • Blankett för anhållan om plats finns på skolans hemsidor: blanketter -> blanketter för hemskolan -> anhållan om inskrivning till resurs- och poliklasser, blankett för hemskolan.
 • Beslut om elevantagning görs på basen av ansökningarna. Om det finns fler sökande än lediga platser, väljer Ekparkens skolas personal elev för antagning antagning utgående från hur brådskande behovet av stöd är och hur eleven passar in i grupperna.
 • Ekparkens skolas rektor fattar beslut om antagning och informerar alla hemskolor som anhållit om en plats.
 1. Bekantning med Ekparkens skola

- Då beslut om antagning fattats gör eleven tillsammans med vårdnadshavarna ett bekantningsbesök till skolan. Detta kan också ske i samband med punkt 4.  

 1. Expertgruppsmöte
 • Före eleven överförs till Ekparkens skola eller i samband med att eleven börjar där hålls ett expergruppsmöte, som sammankallas av resurs-eller poliklassens lärare.
 • I expertgruppsmötet deltar representanter för hemskolan och Ekparkens skola, vårdnadshavarna, elevvårdspersonal samt övriga delar av elevens stödnätverk.
 • Under mötet behandlas bakgrunden till att eleven kommit till resursklassen, ansvarsfördelning inom elevens stödnätverk och en preliminär tidtabell för skolgången i Ekparkens skola.
 • På mötet undertecknas inskrivningsantalet, som man kan bekanta sig med på förhand på skolan hemsida (balnketter för vårdnadshavaren).
 1. Plan för elevens återgång till hemskolanElevens expertgrupp sammanträder igen.
 • Vid behov ordnas skolträningsdagar i hemskolan.
 • I planen skall ingå behov av individualisering och eventuell förkortad skoldag i övergångskedet.
 • En ansvarsperson i hemskolan väljs (ex. kurator) och man ser till att hemskolan får den information och dokumentation som behövs.
 • I mån av möjlighet följer Ekparkens skolas personal upp hur flytten fungerat och hemskolan kan få konsultation som stöder elevens återgång till hemskolan.