Tammipuiston kouluun hakeminen - Ansökning till Ekparkens skola

Tammipuiston kouluun hakeminen - Ansökning till Ekparkens skola


Opetus Tammipuiston koulussa (vaativan erityisen tuen koulu, VETU)

 

Esi- tai perusopetuksessa opiskelevalle erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle annetaan opetusta, jolla on oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa tämän lain 6 tai 28 §:ssä tarkoitetussa koulussa tai esiopetuksen järjestämispaikassa, johon oppilas on otettu. Sairaalan sijaintikunta on kuitenkin velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen muutoin ei ole tämän tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista. 4 a § (30.12.2013/1267)

Resurssiluokat ja poliluokat ovat tukimuoto oppilaille, joilla on psyykkisiä ja/tai sosiaalisia vaikeuksia tai tunne-elämän häiriöitä. Oppilaan resurssiluokkajärjestelyistä ja poliopetuksen järjestelyistä sovitaan yhdessä huoltajan, oppilaan ja Tammipuiston koulun henkilökunnan kesken sekä tarvittaessa hoitavan tahon kanssa. Tammipuiston koulu tarjoaa tukea ja opetusta sekä ruotsin-  että suomenkielisille oppilaille.  

Tammipuiston koulun luokilla tarjotaan pienehköille oppilasryhmille opetusta polikliiniseen hoitoon ja tukeen yhdistettynä. Henkilökunta tukee mahdollisuuksien mukaan oppilaan perhettä ja olemassa olevaa hoitosuhdetta sekä oppilaan koulunkäyntiä hänen lähikoulussaan. Oppilaat voivat opiskella osan koulupäivistä myös omissa kotikouluissaan, varsinkin lähellä kotikouluun takaisin siirtymistä.

Kaikki Tammipuiston koulun oppilaat ovat virallisesti omien kotikoulujensa oppilaita ja kaikki oppilasta koskevat viralliset päätökset tehdään siellä. Oppilas kuuluu kotikoulun oppilashuollon piiriin ja Tammipuiston koulun edustaja osallistuu kutsuttuna oppilasta käsitteleviin oppilashuoltoryhmien kokouksiin. On myös hyvä muistaa, että kaikki kouluterveydenhoitoon liittyvät tarkastukset ja hoito, sisältäen hammashoidon, järjestetään kotikoulun kautta. Näistä on hyvä informoida asianomaisia tahoja heti, kun siirrosta Tammipuiston kouluun on päätetty. Siirtymävaiheisiin liittyvät selvitykset ja muut paperityöt tehdään yhteistyössä Tammipuiston koulun ja kotikoulun kanssa.

Tammiharjun alueella on:

3 x yhdistetty psykiatrisen päiväyksikön luokka / poliluokka (suomi / ruotsi)

Tammipuiston koulun päiväyksikkö-poliluokkien oppilaita ovat automaattisesti kaikki HUS:n psykiatrisessa päiväyksikössä hoitoa saavat oppilaat huolimatta siitä millaista oppimisen ja koulunkäynnin tukea he mahdollisesti saavat kotikouluissa. Yhdistetylle päiväyksikkö-poliluokille otetaan ensisijaisesti päiväyksiköstä mahdollisesti siirtyvät oppilaat. Muille paikoille otetaan muita koko sairaanhoitopiirin alueen kuntien tukea tarvitsevia oppilaita.

Poliluokalle voi päästä koko sairaanhoitopiirin alueen kuntien oppilas, jolla on kontakti psykiatriseen erityissairaanhoitoon ja jolle on tehty erityisen tuen päätös kotikoulussa.

Höijersgårdenissa on:

2 x resurssiluokka (suomi / ruotsi)

Resurssiluokalle voi päästä myös oppilas, jolla ei ole kontaktia psykiatriseen erityissairaanhoitoon, mutta tavoitteena on luoda sellainen heti resurssiluokkaan siirryttäessä. Resurssiluokalle tulevalla oppilaalla tulee myös olla erityisen tuen päätös.

Resurssiluokalle hakeva oppilas voi mahdollisesti saada paikan myös poliluokalla, jos siellä on tilaa ja jos hän täyttää poliluokan ehdot ja ryhmä siellä sopii paremmin kyseiselle oppilaalle.

Siirtyminen Tammipuiston kouluun

 • Oppilaspaikan tarve arvioidaan kotikoulun asiantuntijaryhmässä.
 • Oppilaan kotikoulun rehtori on yhteydessä Tammipuiston koulun rehtoriin ja hakee paikkaa Tammipuiston koulun sivuilla olevalla kaavakkeella.
 • Jos oppilaspaikkoja on vähemmän kuin hakijoita, Tammipuiston koulun henkilökunta valitsee kouluun pääsevät oppilaat sijoituksen kiireellisyyden ja ryhmään sopivuuden perusteella.
 • Oppilaan pedagoginen selvitys päivitetään (= tehdään uusi selvitys).
 • Opetus resurssiluokan tai poliluokan tuella merkitään tukitoimeksi.
 • Opetuspäällikkö tekee hallintopäätöksen asiassa. Jos oppilas tulee muusta kunnasta, päätöksen paikan vastaanottamisesta tekee kotikunta omien käytänteidensä perusteella.
 • Oppilaan HOJKS päivitetään kotikoulussa yhteistyössä Tammipuiston koulun henkilökunnan kanssa.
 • Oppilas aloittaa Tammipuiston koulussa
 • Oppilaan kotikunta järjestää mahdollisesti tarvittavan kuljetuksen kouluun.

Undervisning i Ekparkens skola (skola för krävande särskilt stöd)

 

För elever i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning enligt denna paragraf ges undervisning som har som mål att upprätthålla lärandet och skolgången och att genom en allomfattande rehabilitering stödja målen för den vård som eleven får. Undervisning av en elev som får specialiserad sjukvård ordnas i första hand i elevens skola eller plats för förskoleundervisning enligt 6 eller 28 § som eleven antagits till. Den kommun där sjukhuset finns är dock skyldig att för elever som är patienter på sjukhuset ordna undervisning i den omfattning detta är möjligt med hänsyn till patientens hälsa. Den kommun där det sjukhus som svarar för vården finns är skyldig att ordna undervisning och stöd även för andra läropliktiga elever i specialiserad sjukvård i den omfattning detta är motiverat med beaktande av elevens hälsa, pedagogiska specialbehov och terapeutiska och rehabiliterande åtgärder inom den specialiserade sjukvården, om det inte trots stödåtgärder enligt denna eller någon annan lag är till elevens fördel att undervisningen ordnas på något annat sätt. 4 a § (30.12.2013/1267)

Resurs- och poliklasserna är en stödform för elever med psykiska och/eller sociala utmaningar eller socioemotionella störningar. Stödet och undervisningsarrangemangen i resurs- och poliklasserna utformas i samarbete med elev, vårdnadshavare och Ekparkens skolas personal samt vid behov också elevens vårdkontakt. Ekparkens skola erbjuder undervisning för både finsk- och svenskspråkiga elever.

Vid Ekparkens skola sker undervisningen i små grupper i samarbete med den polikliniska vården och det stöd eleven får från sitt nätverk. Personalen stöder i mån av möjlighet elevens familj och stödnätverk samt skolgången i elevens hemskola. Eleverna kan vara en del av skolveckan i sin hemskolan, i synnerhet under den period överföreningen till hemskolan sker.

Alla elever i Ekparkens skola är officiellt den egna hemskolans elever och alla officiella beslut som gäller eleven görs i hemskolan. Eleven hör till hemskolans elevvård och Ekparkens skolas representant inbjuds att delta i möten som berör eleven. Det är också bra att minnas att alla undersökningar, vård och tandvård som hör till skolhälsovården, sköts via elevens hemskola. Det är bra att informera om dessa genast då beslutet om överföringen till Ekparkens skola är klart. Blanketter och utredningar i överföringsskeden görs i samarbete med Ekparkens skola och hemskolan.

På Ekåsens område finns:

3  klasser med kombinerad dagenhets- och poliklinisk undervisning.

Elever vid HUS psykiatriska dagenhet är automatiskt elever i Ekparkens skolas dagenhets-poliklass, oberoende av vilket stöd eleven fått i sin hemskola. Till de kombinerade dagenhets-poliklasserna antas i första hand elever som antas överföras till den ungdomspsykiatriska dagenheten. Till övriga platser antas elever från hela sjukvårdsdistriktet med behov av krävande särskilt stöd.

Till poliklassen kan antas elever från hela sjukvårdsdistriktet med psykiatrisk vårdkontakt och beslut om särskilt stöd.

I Höijersgården finns:

2x resursklass (finsk och svensk)

Till resursklassen kan antas elever utan psykiatrisk vårdkontakt, men strävan är att skapa en sådan vid överföringen till resursklassen. En elev som börjar i resursklassen bör ha beslut om särskilt stöd. En elev som anhåller om plats i resursklassen kan också få en plats i poliklassen, ifall det finns lediga platser och hen uppfyller de krav som ställs för överföring till poliklassen och elevgruppen där anses mera lämplig.

Överföring till Ekparkens skola

 • Behovet av Ekparkens skolas stöd utvärderas i hemskolans expertgrupp.
 • Hemskolans rektor är i kontakt med Ekparkens skolas rektor och anhåller om plats med den blankett som finns på Ekparkens skolas hemsidor.
 • Ifall det finns färre lediga platser än sökande, avgör Ekparkens skolas personal vem som får plats utgående från hur brådskande behovet är och beaktande de övriga elever i grupperna.
 • Det görs en ny pedagogisk utredning där överföringen dokumenteras och där stödet i resurs- eller poliklass antecknas.
 • Undervisningschefen fattar ett administrativt beslut i ärendet. Ifall eleven kommer från en annan kommun än Raseborg följer kommunen egen praxis i mottagandet av elevplatsen.
 • Elevens IP uppdateras i hemskolan i samarbete med Ekparkens skolas personal.
 • Eleven börjar i Ekparkens skola.
 • Elevens hemkommun ordnar skolskjuts då eleven har behov av sådan.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä