Koulun esittely - Presentation av skolan

Tammipuiston koulu (Ekparkens skola) on Raaseporin kaupungin erityiskoulu, joka antaa opetusta Raaseporin nuorisonpsykiatrisen päiväyksikön oppivelvollisuusikäisille oppilaille sekä osalle oppivelvollisuusikäisistä oppilaista, joilla on kontakti lasten- tai nuorispsykiatriseen poliklinikkaan sairaanhoitopiirin alueella. Koulun resurssiluokilla voi olla myös oppilaita, jotka ovat vaativan erityisen tuen tarpeessa, mutta vielä ilman hoitokontaktia. Tällöin hoitokontakti tulee kuitenkin olla jo järjestymässä. Koulu palvelee sekä suomen- että ruotsikielisiä oppilaita.

Koulu toimii kahdessa toimipisteessä. Tammiharjun alueella kaupungintalon vieressä ja Höijersgårdenissa Seminariekoulun vieressä. Sairaalaopetusyksikössä kolme opettajaa ohjaa ja opettaa nuorten päiväyksikön peruskouluikäisiä nuoria (5) sekä lasten- ja nuorten poliklinikoiden asiakkaina olevia peruskouluikäisiä oppilaita (9). Opettajien lisäksi yksikössä työskentelee yksi osa-aikainen koulunkäynninohjaaja sekä projektityöntekijänä palkattu koulunkäynninohjaaja. Molempien yksiköiden yhetisessä käytössä on sairaanhoitajan tuki. Opetusta annetaan oppilaiden kunnon sekä oppilastilanteen mukaan 1-5 oppilaan pienryhmissä. Yhteistyö nuorisoyksikön ja lasten- ja nuorispsykiatristen poliklinikoiden eri toimijoiden kanssa on tiivistä. 

Tammipuiston resurssiluokilla (suomi-ruotsi) opiskelee lähinnä Raaseporin koulujen oppilaita, mutta tarvittaessa myös resurssiluokat palvelevat koko sairaanhoitopiirin alueen kuntien oppilaita. Molemmissa luokissa on 5+1 paikkaa. Oppilailla on käytössä koulun oman sairaanhoitajan tuki. Resurssiluokilla työskentelee kaksi erityisluokanopettajaa, kaksi koulunkäynninohjaajaa ja yksi sairaanhoitaja. Resusrssiluokat toimivat tiiviissä yhteistyössä kotikoulujen, psykiatrisen avohuollon sekä monien muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Ekparkens skola (Tammipuiston koulu) är en specialskola i Raseborg. Skolan ordnar grundläggande utbildning för elever på Raseborgs ungdomspsykiatriska dagenhet, samt för en del elever med vårdkontakt till sjukvårdsdistriktets barn- eller ungdomspsykiatriska polikliniker. Skolans resursklass kan ordna krävande särskilt stöd också för elever utan vårdkontakt. Vid övergången till resursklassen strävar man ändå efter att skapa en vårdkontakt för eleven. Ekparkens skola är tvåspråkig.

Skolan har två enheter, sjukhusundervisningsenheten på Ekåsens område  invid stadshuset och en enhet med resursklasser i Höijersgården vid Seminarieskolan. På Ekåsens sjukhusundervisningsenhet handleder och undervisar tre lärare de elever som finns på ungdomsdagsenheten och som hör till grundskolan (5) samt  barn- och ungdoms poliklinikernas kunder som är i grundskolåldern (9). Dessutom arbetar på enheten en deltids skolgångshandledare. Undervisningen sker i grupper på 1-5 elever, beroende av stödbehov och elevernas mående. Arbetet sker i nära samarbete med ungdomspsykiatriska dagenheten, elevernas hemskolor och barn- och ungdomspsykiatriska poliklinikerna samt många andra samarbetspartners.

På Ekparkens skolas resursklasser (finska-svenska) studerar främst elever från Raseborgs skolor, men vid behov stöder resursklassen också elever från sjukvårdsdistriktets kommuner. Båda resursklasserna har 5+1 elevplatser. Resursklassernas elever har tillgång till stöd av skolans egen sjukskötare. Vid resursklassenheten arbetar två specialklasslärare, två skolgångshandledare samt en sjukskötare. Resursklasserna  arbetar i nära samarbete med elevernas hemskolor och med den psykiatriska öppenvården samt många andra samarbetspartners.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä