Tammipuiston koulu

Koulun esittely - Presentation av skolan

Tammipuiston koulu on Raaseporin kaupungin erityiskoulu, joka antaa opetusta Raaseporin nuoriso- ja lastenpsykiatristen yksiköiden oppivelvollisuusikäisille potilaille. Molemmat yksiköt ovat kaksikielisiä, minkä vuoksi myös koulu tarjoaa opetusta molemmilla kotimaisilla kielillä.

Koulun nuoriso- ja lastenyksikön luokilla työskentelee kolme päätoimista opettajaa ja yksi osa-aikainen koulunkäyntiavustaja. Opetusta annetaan oppilaiden kunnon sekä oppilastilanteen mukaan 1-5 oppilaan pienryhmissä. Yhteistyö nuorisoyksikön ja lastenyksikön eri toimijoiden kanssa on tiivistä. Koulun nuoriso- ja lastenyksikön luokilla on myös 5 polikliinistä paikkaa oppilaille, jotka eivät saa päiväyksiköiden palveluja.

Tammipuiston koulun kuuluu myös yksi suomenkielinen ja yksi ruotsinkielinen resurssiluokka. Näiden luokkien oppilaat ovat pääsääntöisesti nivelvaiheessa olevia oppilaita, jotka ovat joko siirtymässä kotikoulusta päiväyksikköön tai takaisin kotikouluun päiväyksikköjakson jälkeen. Resurssiluokat on sijoitettu Höijersgårdeniin.

Resurssiluokilla työskentelee kaksi erityisluokanopettajaa, kaksi koulunkäyntiavustajaa ja yksi sairaanhoitaja. Reusrssiluokat toimivat tiiviissä yhteistyössä kotikoulujen, koulun päiväyksikön luokkien, sosiaalihuollon sekä psykiatrisen avohuollon kanssa.

Nuorten päiväyksikössä on viisi ja lasten päiväyksikössä neljä tutkimus-/ hoitopaikkaa. Nuorten päiväyksikön tutkimusjaksot kestävät noin 4-6 viikkoa. Lasten päiväyksikön mahdolliset hoitojaksot tutkimusjakson (6-8 vko) jälkeen kestävät tarvittaessa noin 1-2 kuukautta. Nuorisoyksikön hoitojaksojen kestot vaihtelevat enemmän, mutta ovat keskimäärin lyhyempiä kuin lastenyksikössä. Potilaat tulevat hyvin laajalta alueelta Loviisasta aina Varsinais-Suomen ja Saaristomeren ruotsinkielisiin kuntiin asti. Koulun päiväyksikköosastolla annetaan opetusta myös perheyksikön kouluikäisille oppilaille.

Ekparkens skola är Raseborgs stads specialskola, som anordnar undervisning för elever som är på utredning eller på vård på Raseborgs sjukhus (HUCS) ungdoms- och barnpsykiatriska dagenheter. Enheterna är tvåspråkiga och därför erbjuder skolan undervisning på de båda inhemska språken.

På skolans ungdoms- och dagenhetsklasserna arbetar tre lärare och ett deltidsanställt skolgångsbiträde. Undervisning ges i smågrupper från en till fem elever beroende av elevernas mående och elevsituation i allmänhet. Samarbetet med ungdoms- och barndagenheternas olika yrkesgrupper är tätt. Skolans ungdoms- och barnenhetsklasser har även 5 polikliniska platser för elever som inte får dagenheternas service.

Till Ekparkens skola hör också en finskspråkig och en svenskspråkig resursklass, som är placerade i Höijersgården. Resursklasserna är främst avsedda för elever som antingen är på väg till dagenheten eller på väg tillbaka till hemskolan efter en period på dagenheten.

I resursklasserna arbetar två specialklasslärare, en sjukskötare och två skolgångsbiträden. Resursklassens personal samarbetar bl.a. med hemskolorna, skolans dagenhetsklasser, psykiatriska öppenvården och socialvården.

På ungdomsdagenheten finns fem och på barndagenheten fyra undersöknings-/vårdplatser. På ungdomsdagenheten varar undersökningsperioden från fyra till sex veckor. På barndagenheten är undersökningsperioden sex till åtta veckor, efter det finns det möjlighet till en vårdperiod på en till två månader. På ungdomsavdelningen varierar vårdperioderna mera men i allmänhet är de kortare än på barnavdelningen. Eleverna kommer från ett brett område från Lovisa ända till Egentliga Finlands och Skärgårdshavets svenskspråkiga kommuner. Skolans dagenhetsklasser får elever även från familjenheten.