Kiilan päiväkodin sisäilma - Inomhusluften

TIEDOTE 19.3.2019 KIILAN PÄIVÄKODIN TYÖRYHMÄN KOKOUS 18.3.2019

MEDDELANDE 19.3.2019 MÖTE FÖR ARBETSGRUPPEN FÖR KILA DAGHEM DEN 18.3.2019
Ventilationen i daghemmet är nu i balans. Balanseringen av ventilationen utfördes under pågående enkät över inomhusluftsförhållanden. Förbättringen i ventilationen märks i resultaten av enkäten. En rapport över utförandet av de planerade undersökningarna och vidtagna åtgärderna väntas denna vecka och publiceras i likhet med övrigt material i ärendet. En del mindre justeringar av riktningen av luftflödena görs denna vecka i några rum. Rapporten från ytterligare ytfuktmätningar och sammanfattningen av enkäten över inomhusluftsförhållandena i Klockars daghem väntas också ankomma snart. Rapporten över undersökningarna av konstruktionerna i köket publiceras denna vecka. För att minska riskerna för att mikrobiella ämnen skall överföras till köket från fuktskadan i väggkonstruktionerna kommer ett undertryck att skapas mot ventilationsrummet. Justeringarna görs denna vecka. Planeringen av reparationen av konstruktionerna i köksväggen pågår som bäst och reparationerna utförs sannolikt under sommaren. Inomhusluftsgruppen har beslutat om en jämförelse av sjukfrånvarodagar mellan barn på Kila daghem och några andra daghem i samma storlek. Resultaten från jämförelsen och rapporterna över utförda åtgärder väntas in, före behov av ytterligare kartläggningar bedöms. Behovet av en s.k. mögelhund diskuterades i arbetsgruppen. Med tanke på de undersökningar som gjorts och de åtgärder som planerats, skulle inte användningen av en mögelhund ge ytterligare information i det här skedet. Metoden uppfyller inte heller kraven i den s.k. inomhusluftsförordningen och kan därför inte vara som grund till att konstatera sanitär olägenhet. Genomgången av material i förråden har påbörjats för att minska på mängden saker som förvaras i lagren. Arbetsgruppen sammanträder följande gång den 1.4.2019. PM och rapporter publiceras på småbarnspedagogikens www-sidor an efter att de erhålls. Raseborgs stad PB 58, 10611 Raseborg Raaseporin kaupunki PL 58, 10611 Raasepori Vaihde/Växel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi

TIEDOTE 19.3.2019 KIILAN PÄIVÄKODIN TYÖRYHMÄN KOKOUS 18.3.2019
Päiväkodin ilmanvaihto on nyt tasapainossa. Tasapainotus tehtiin sisäilmaolosuhteiden kartoituksen aikana. Ilmastoinnin parantuminen on havaittavissa kyselyn tuloksissa. Raportti suunniteltujen tutkimusten toteutuksesta ja tehdyistä toimenpiteistä tullee tällä viikolla ja julkaistaan yhdessä muun asiaa koskevan materiaalin kanssa. Joitakin pienempiä säätöjä ilmavirtojen kohdentamisessa tehdään tällä viikolla muutamassa huoneessa. Raporttia toisesta pintakosteusmittauksesta sekä yhteenvetoa Klockarsin päiväkodista odotetaan myös saapuvaksi pian. Keittiön rakenteiden tutkimusraportti julkaistaan tällä viikolla. Alipaine tullaan luomaan keittiöstä ilmastointihuoneeseen päin, jotta pienennetään riskiä mikrobiaineksen siirtymisestä keittiöön. Säädöt tehdään tällä viikolla. Rakenteiden korjaussuunnittelu on meneillään ja korjaukset toteutetaan todennäköisesti kesällä. Sisäilmatyöryhmä on päättänyt vertailla lasten sairaspoissaolopäiviä Kiilan päiväkodin ja muutaman muun samankokoisen päiväkodin välillä. Vertailun tuloksia ja raportteja tehdyistä toimenpiteistä odotetaan, ennen kuin lisäkartoitusten tarvetta arvioidaan. Homekoiran käytöstä keskusteltiin ryhmässä. Kun huomioidaan jo tehdyt tutkimukset ja suunnitellut toimet, ei homekoiran käyttö tässä vaiheessa antaisi lisätietoja. Menetelmä ei myöskään täytä ns. sisäilma-asetuksen vaatimuksia, eikä sitä siksi voida käyttää terveyshaitan toteamiseen. Varastojen läpikäynti on aloitettu säilytettävän tavaramäärän vähentämiseksi. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 1.4.2019. Muistiot ja raportit julkaistaan varhaiskasvatuksen www-sivuilla sitä mukaa kun ne saapuvat.