6.1 Raahen kaupungin linjaukset

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Montessori-pedagogiikka

Montessoripäiväkodin ydinajatuksena on tukea ja kehittää lapsen omaa persoonallisuutta, kannustaa toimimaan yhdessä ja tyydyttää lapsen tiedonhalua kiireettömässä ja rauhallisessa ympäristössä. Opettajina ryhmässä toimii montessoriohjaajakoulutuksen saaneet lastentarhanopettajat.

Käytettävissä oleva montessorivälineistön avulla lapsi oppii omin päin, aikuisen opastuksella ja omaa tahtiaan taitoja, joita hän on kypsä omaksumaan. Montessorivälineistö tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja innostaa lasta hankkiutumaan sellaisten tehtävien pariin, joihin hänellä on sillä hetkellä sopiva herkkyys. ”Herkkyydellä” tarkoitetaan lapsen kehitystä ohjaavia kausia, jolloin tietyt asiat ja toiminnot ovat hänen erityisen kiinnostuksensa kohteina. Välineistön avulla pyritään edistämään tiedollisia ja taidollisia toimintoja ottaen huomioon eri ikätasojen vaatimukset. Kutakin välinettä on vain yksi, koska lasten keskinäistä kilpailua ja vertailua pyritään välttämään. Montessorivälineistö jaetaan käytännön elämän töihin, aistivälineisiin, äidinkieleen, matematiikan sekä kulttuurin välineisiin.

Lapsella on vapaus valita mieleisensä työ. Opettaja toimii ohjaajana ja seuraa lapsen kehityksen etenemistä ja toimintaa. Opetustilanteet rakentuvat pääasiallisesti montessorivälineiden ja -harjoitusten avulla, sekä teema -ja projektityöskentelyllä. Montessorimenetelmä korostaa lapsen aktiivisuutta sekä oikeutta toimia omista lähtökohdistaan. Oppiminen perustuu toimintaan. Oppimisessa käytetään holistista lähestymistapaa: opetetaan kokonaisuus, yleistys, jonka jälkeen lapsi voi vapaasti tutkia yksityiskohtia. Tämä tukee avointa ja luovaa oppimisprosessia. Painopiste ei ole valmiiden vastausten jakamisessa eikä lapsen kiinnostukselle aseteta rajoja. Myös leikki sisältyy montessorimenetelmään ja sille varataan aikaa päivittäin.

Lapsiryhmän muodostaminen perustuu montessorilaiseen ajatukseen sosiaalisten taitojen kehittymisestä, ryhmässä on 2 – 7 –vuotiaita lapsia. Eri ikäiset lapset toimivat yhdessä auttaen toisiaan, vanhemmista lapsista otetaan mallia ja nuorempia autetaan. Auttaessaan toisiaan lapset tulevat tietoiseksi ryhmätoiminnan tärkeydestä. Lapsille annetaan päivittäin myönteistä palautetta ja heitä kannustetaan ystävällisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja toisten kunnioittamiseen.