4.7 Raahen kaupungin linjaukset

4.7 Raahen kaupungin linjaukset

Raahessa toiminnan pedagoginen suunnittelu lähtee lapsen ja lapsiryhmän havainnoinnista, lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöistä sekä lasten ja huoltajien toiveista ja tarpeista.

Suunniteltua ja pedagogisesti perusteltua toimintaa toteutetaan pienryhmätoimintana, joka mahdollistaa lapsen osallisuuden ja yksilöllisen huomioimisen. Toiminnan toteuttamisen perustana on kokopäiväpedagogiikka. Toiminnan dokumentointia hyödynnetään lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta suunnitellaan ja rakennetaan oppimisympäristöä ja hyödynnetään erilaisia toimintatapoja. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja elinikäiselle oppimiselle. Lapsen tulee saada varhaislapsuudessa myönteisiä oppimiskokemuksia, onnistumisen elämyksiä ja iloa sekä mahdollisuuden ihmetellä.

Kasvattaja arvostaa leikkiä tärkeimpänä oppimisen menetelmänä. Leikille varataan aikaa riittävästi joka päivä. Lapselle annetaan mahdollisuus muuttaa oppimisympäristöä leikin vaatimalla tavalla. Kasvattaja osallistuu ja eläytyy lasten leikkiin sekä tukee ja ohjaa sitä.

Lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja toiminnan havainnointi antavat kasvattajalle tietoa, joka mahdollistaa lapsen osallisuuden toiminnassa. Kasvattajan aito lasta kunnioittava läsnäolo, kannustus ja rohkaisu vahvistavat lapsen kokemusta omasta osallisuudestaan.

Lain mukaista kaksikielisyyttä Raahessa on harvoin. Lapsi pyritään sijoittamaan sellaiseen ryhmään, jossa ainakin yhdellä työntekijällä on riittävä kielitaito. Tarvittaessa käytetään tulkkipalveluita.

Raahessa on Suomi toisena kielenä ( S2 ) - toimintamalli (linkki).